Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-372 2017-11-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. T-372

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-4 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-320 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 14 punktą, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. lapkričio 6 d. Nr. KV-8 išvadą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ilgalaikės 2 500 tūkst. Eur paskolos ėmimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Imti ilgalaikę (5 metų) 2 500 tūkst. Eur paskolą investicijų projektams finansuoti:

1.1. miesto infrastruktūrai gerinti – 1 387 tūkst. Eur, iš jų:

1.1.1. naujų magistralinių gatvių suprojektavimas ir nutiesimas, susisiekimo komunikacijų įrengimas, rekonstravimas ir remontas (04 02 01 01) – 604 tūkst. Eur;

1.1.2. žvyruotų gatvių individualių namų kvartaluose suprojektavimas, nutiesimas, išasfaltavimas ar rekonstravimas (04 02 02 01) – 236,6 tūkst. Eur;

1.1.3. aplinkos tvarkymas ir infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas (04 01 01 01 05 02) (Daugiabučių namų kiemų dangos tvarkymas, išplatinimas, asfaltbetonio dangos įrengimas, žvyruotų gatvių įrengimas, gatvių asfaltavimas individualių namų kvartaluose) – 250  tūkst. Eur;

1.1.4. Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas (04 01 02 04) – 179,4 tūkst. Eur;

1.1.5. išorinio apšvietimo tinklų įrengimo ar rekonstrukcijos projektavimas ir vykdymas, infrastruktūros objektų apšvietimo įrengimas (04 01 03 01) – 117 tūkst. Eur;

1.2. švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti – 913 tūkst. Eur, iš jų:

1.2.1. ikimokyklinio ugdymo įstaigų stogų dangos ir lietaus nuvedimo sistemų keitimo II–IV etapai (08 05 02 28) – 713,5 tūkst. Eur;

1.2.2. Šiaulių švietimo įstaigų pastatų nuogrindų remontas ir išorės sienų apšiltinimas (08 05 02 31) – 199,5 tūkst. Eur;

1.3. projektui ,,Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“ (02 02 01 02) – 200 tūkst. Eur.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti ilgalaikės  paskolos paslaugos pirkimą, taikant konkurencingą procedūrą, ir pasirašyti paskolos sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią nekintamą tiekėjo maržą.

3. Nustatyti, kas šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią