Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-396 2017-11-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE

http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ

 

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. T-396

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. X-1225 „Dėl šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių bei žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų patvirtinimo“ 2 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsniu, 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.545 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužes 26 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 39 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-321 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-105 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. T-199 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. A-941 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. A-547 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.        Patvirtinti pridedamus:

1.1.  Investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke tvarkos aprašą (toliau – Aprašas);

1.2.   Valstybinės žemės sklypo nuomos Šiaulių pramoniniame parke pavyzdinę sutarties (toliau – Žemės nuomos sutartis) formą;

1.3.   Investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype pavyzdinę sutarties (toliau – Investicijų sutartis) formą.

2.        Atleisti Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sąskaita nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių (toliau – mokesčiai) 100 procentų dešimt metų nuo Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos įmones, išsinuomojusias Šiaulių pramoninio parko teritorijoje, suformuotoje Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliuoju planu (toliau – Įmonės), naujus (neužstatytus, neįrengtus) valstybinės (savivaldybės) žemės sklypus, į kuriuos investuojama statant pramoninius pastatus ir kitus statinius ar įrengiant įrenginius, jei Įmonės vykdo Investicijų ir Žemės nuomos sutartyse numatytus įsipareigojimus.

3.        Nustatyti, kad:

       3.1. taikomi  minimalūs investicijų įsipareigojimai: 1 išsinuomoto žemės sklypo hektarui investicijos turi būti ne mažesnės nei 600 000 eurų  ir sukurtos ne mažiau kaip 5 darbo vietos 1 hektarui (sukurtose darbo vietose darbuotojai turi dirbti iki Investicijų sutarties galiojimo termino pabaigos);

3.2. mokesčių lengvatos, nurodytos šio sprendimo 2 punkte, taikomos tik Įmonėms, atrinktoms pagal 1.1 papunkčiu patvirtintą Aprašą;

3.3. mokesčių lengvatos, nurodytos šio sprendimo 2 punkte, netaikomos Įmonėms, nevykdančioms sutartinių įsipareigojimų, nustatytų Investicijų ir Žemės nuomos sutartyse.

            4. Pripažinti netekusiais galios:

            4.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. T-229 „Dėl Šiaulių pramoninio parko žemės sklypų nuomos“ su visais pakeitimais ir papildymais;

            4.2.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-9 „Dėl įmonių, investavusių į Pramoninį parką, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių“ su visais pakeitimais ir papildymais.

            5. Nustatyti, kad:

            5.1. Investicijų ir Žemės nuomos sutartys, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Šiaulių pramoninio parko žemės sklypų nuomos“ pagrindu, vykdomos pagal tose sutartyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir šalių sutartyse numatytus tarpusavio įsipareigojimus;

            5.2. šio sprendimo 1 ir 2 punktai, 3.1–3.3 papunkčiai taikomi sudarant Investicijų ir Žemės nuomos sutartis po šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                            Domas Griškevičius           

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-396

2019 m. kovo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-62 redakcija

 

INVESTUOTOJŲ ATRANKOS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja subjektų, kurie turi teisę išsinuomoti valstybinės žemės sklypą (-us) ir nori investuoti juose (toliau – investuotojas / įmonė),  atrankos kriterijus, valstybinės žemės sklypų nuomos Šiaulių pramoniniame parke, Investicijų sutarčių sudarymo, atnaujinimo, pratęsimo tvarką, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolės reikalavimus, paraiškų pateikimo ir vertinimo tvarką.

2. Valstybinės žemės sklypas (-ai) (toliau – žemės sklypas) išnuomojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Aprašu.

3. Žemės sklypą Šiaulių pramoniniame parke išsinuomoti ir investuoti jame turi teisę Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pateikia paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai  Apraše nustatyta tvarka.

4. Aprašo nuostatos taikomos sudarant Investicijų ir Žemės nuomos sutartis po Aprašo įsigaliojimo dienos. Iki Aprašo įsigaliojimo dienos pasirašytos Žemės nuomos ir Investicijų sutartys nekeičiamos, išskyrus pačiose sutartyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, ir vykdomos pagal jose nurodytas nuostatas ir šalių tarpusavio įsipareigojimus. 

 

II SKYRIUS

INVESTUOTOJŲ MINIMALŪS ATRANKOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

5. Informacija apie laisvus žemės sklypus Šiaulių pramoniniame parke ir planuojamą investuotojų atranką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

6. Skelbime nurodomos laisvo žemės sklypo charakteristikos, paraiškų pateikimo terminas, pateikimo būdas ir kita su investuotojų atranka ir žemės sklypo nuoma ne aukciono būdu susijusi informacija.

7. Paraiškas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Investuotojų atrankos ir žemės sklypų Šiaulių pramoniniame parke nuomos vertinimo komisija (toliau – Komisija) pagal jai suteiktus įgaliojimus.

8. Komisija, įvertinusi pateiktas paraiškas, rezultatus fiksuoja protokole, kuriame turi būti aiškiai nurodytos išvados dėl:

8.1. investuotojo įsipareigojimų pagal pateiktą paraišką atitikties Apraše nustatytiems minimaliems kriterijams;

8.2. investuotojo įsipareigojimų pagal pateiktą paraišką atitikties Apraše nustatytiems papildomiems kriterijams, kai po paraiškų įvertinimo jos surenka vienodą balų skaičių;

8.3. kitų, Komisijos nuomone, svarbių klausimų, neaptartų Apraše ir pavyzdiniuose Investicijų ir Žemės nuomos sutarčių projektuose.

9. Esant teigiamai Komisijos išvadai protokole, Savivaldybės administracijos direktorius teikia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl pritarimo pasirašyti Investicijų sutartį ir Žemės nuomos sutartį (jeigu žemės sklypą patikėjimo teise valdo Savivaldybė).

10. Investuotojo minimalūs atrankos vertinimo kriterijai, kuriuos privalo įvertinti Komisija:

10.1. pirmasis vertinimo kriterijus – planuojamas investicijų, tenkančių 1 hektarui išsinuomoto žemės sklypo ploto, dydis iki veiklos pradžios turi būti ne mažesnis nei 600 000 Eur. Investicijomis laikomos tik tos išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kurios galės būti įtraukiamos į įmonės balansą. Numatomas didžiausias vertinimo balas – 70;

10.2. antrasis vertinimo kriterijus – numatomos sukurti ne mažiau kaip 5 darbo vietos, tenkančios 1 žemės sklypo hektarui ir išlaikomos iki Investicijų sutarties galiojimo termino pabaigos. Sukurtų darbo vietų skaičius apskaičiuojamas iš visų žemės sklype planuojamų sukurti ilgalaikių darbo vietų skaičiaus atėmus tas ilgalaikes darbo vietas, kurios būtų naikinamos, jeigu įmonė persikeltų (iš dalies persikeltų) į Šiaulių pramoninį parką iš kitos Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos. Numatomas didžiausias vertinimo balas – 30.

11. Paraiškos vertinimas:

11.1. geriausiai paraiškai, pateiktai investuoti į konkretų išsinuomotą žemės sklypą, suteikiama aukščiausia pagal minimalius vertinimo kriterijus numatyta balų reikšmė. Kitoms vertinamoms paraiškoms balai suteikiami proporcingai pagal geriausią paraišką (pvz., vertinamos dvi paraiškos. Pirmojoje paraiškoje siūlomos investicijos yra 2 mln. Eur ir 5 darbo vietos 1 hektarui. Antrojoje paraiškoje siūlomos investicijos yra 1 mln. Eur ir 20 darbo vietų 1 hektarui. Pirmajai paraiškai pagal pirmąjį kriterijų suteikiama 70 balų, antrajai paraiškai suteikiami 35 balai (1 mln. Eur : 2 mln. Eur x 70 balų = 35 balai). Pirmajai paraiškai pagal antrąjį vertinimo kriterijų suteikiama 7,5 balo (5 darbo vietos : 20 darbo vietų x 30 balų). Antrajai paraiškai pagal antrąjį vertinimo kriterijų suteikiama 30 balų. Rezultatai: pirmoji paraiška – 70 balų + 7,5 balų = 77,5 balai, antroji paraiška – 35 balai + 30 balų = 65 balai.);

11.2. paraiškų vertinimo metu balai skaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematinę taisyklę: jeigu trečias skaičius po kablelio yra iki 5, antras skaičius nesikeičia, jeigu trečias skaičius yra 5 ir daugiau, antras skaičius apvalinamas į didesnę pusę (pvz., 70,353 balų = 70,35 balų; 70,355 = 70,36 balų);

11.3. tuo atveju, kai vertinama tik viena paraiška, ji įvertinama teigiamai, jeigu atitinka 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nustatytus minimalius vertinimo kriterijus;

11.4. paraišką pateikusiam investuotojui, kuris jau vykdo veiklą Šiaulių pramoniniame parke arba ją rengiasi vykdyti (yra pasirašęs Investicijų ir Žemės nuomos sutartis) ir jo išsinuomotas žemės sklypas ribojasi su laisvu žemės sklypu, paskelbtu nuomojamu, skiriama papildomai 10 balų;

11.5. jeigu po paraiškų įvertinimo surenkamas vienodas balų skaičius, paraiškai, kurioje numatytos investicijos į inovatyvias technologijas ar numatyta mokėti darbuotojams darbo užmokestį, didesnį, nei teisės aktų nustatytas minimalus darbo užmokestis (tai nurodoma paraiškoje), ar numatyta dalį produkcijos eksportuoti (toliau – papildomi vertinimo kriterijai), skiriama papildomai iki 10 balų. Numatomų didžiausių papildomų 10 balų skiriama, jeigu paraiška atitinka visus papildomus vertinimo kriterijus.

 

III SKYRIUS

INVESTICIJŲ, VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO, PRATĘSIMO AR NUTRAUKIMO TVARKA

 

12. Investicijų ir Žemės nuomos sutartis, pritarus Savivaldybės tarybai, pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius. Pateikus Savivaldybės tarybai svarstyti Investicijų ir Žemės nuomos sutartis, jų pavyzdinės nuostatos gali būti keičiamos tik tiek, kiek būtina pagal Komisijos pateiktas išvadas protokole. Tai privaloma nurodyti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte.

13. Investicijų sutartis turi būti pasirašyta per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl pritarimo Investicijų ir Žemės nuomos sutartims priėmimo dienos. Jei per šį terminą Investicijų sutartis nepasirašoma dėl asmens, pateikusio paraišką, kaltės, žemės sklypas jam neišnuomojamas.

14. Žemės nuomos sutartis pasirašoma pasirašius Investicijų sutartį, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Investicijų sutarties pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Investicijų sutartį pasirašo paskutinė šalis).

2020 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-135 redakcija

 

15. Investicijų sutartis įsigalioja tik įsigaliojus Žemės nuomos sutarčiai.

2020 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-135 redakcija

 

16. Žemės sklypo nuomininkas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki Žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos termino pabaigos gali pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą pratęsti Žemės sklypo nuomos terminą. Prašyme turi būti nurodytos konkrečios priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti atitinkamą terminą. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyrius), atsižvelgdamas į pateiktą prašymą, rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Žemės nuomos sutarties termino pratęsimo ir jį teisės aktuose nustatyta tvarka teikia svarstyti Savivaldybės tarybai.

2021 m. liepos 1 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

17. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą pratęsti žemės sklypo nuomos terminą, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą žemės sklypo nenumatoma naudoti kitoms reikmėms, jeigu nėra pasibaigęs nuomojamame žemės sklype esančių statinių ir įrenginių ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės terminas ir nuomininkas tvarkingai vykdė Žemės nuomos ir Investicijų sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pratęsti žemės nuomos terminą, sutarties šalių rašytiniu susitarimu, kuris įforminamas kaip pagrindinės žemės sklypo nuomos sutarties priedas, pakeičiama Žemės nuomos sutartis.

18. Žemės nuomos ir Investicijų sutartys nutraukiamos ar pasibaigia jų galiojimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir pačiose sutartyse nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

NEREIKŠMINGA (DE MINIMIS) PAGALBA

 

19. Bendroji nereikšminga (de minimis) pagalba – pinigine verte išreikšta ne didesnė kaip 200 000,00 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) pagalba vienam ūkio subjektui (vienai įmonei) per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972).

2021 m. liepos 1 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

20. Pagalbos teikėjas – valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas juridinis asmuo, teikiantis valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą.

2021 m. liepos 1 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

21. Su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susiję asmenys – fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kartu su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju sudarantys vieną ūkio subjektą (vieną įmonę), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 arba Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnyje. Visi ūkio subjektai, kurie teisiškai ar de facto yra kontroliuojami to paties subjekto, laikomi vienu subjektu.

2021 m. liepos 1 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

22. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 maksimali de minimis pagalbos suma vienam ūkio subjektui per 3 mokestinių metų laikotarpį (per einamuosius ir 2 ankstesnius mokestinius metus) gali siekti ne daugiau kaip 200 000,00 Eur, o įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą, – ne daugiau nei 100 000,00 Eur. Maksimali teiktinos pagalbos suma gali būti skiriama vienam ūkio subjektui, kurį gali sudaryti ir keli ūkio subjektai. Jei dvi įmonės susijungia arba viena įgyja kitą, atsižvelgiama į ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių.

23. Kriterijai, kuriais remiantis yra nustatoma, ar ūkio subjektui teikiama parama gali būti laikoma valstybės pagalba:

23.1. parama teikiama valstybės narės iš jos išteklių;

23.2. teikiama parama palaiko tam tikrus ūkio subjektus arba tam tikrų prekių gamybą ir suteikia išskirtinę ekonominę naudą;

23.3. teikiama parama iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją;

23.4. teikiama parama daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

24. Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas:

24.1. pagalbai įmonėms, veikiančioms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;

24.2. pagalbai įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;

24.3. pagalbai įmonėms, veikiančioms žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį;

2021 m. liepos 1 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

24.4. pagalbai įmonėms, veikiančioms žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams;

24.5. pagalbai su eksportu susijusiai veiklai (išskyrus dalyvavimą prekybos mugėse) trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse;

2021 m. liepos 1 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

24.6. pagalbai, kuri priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių (sudarant palankesnes sąlygas vietinėms prekėms, palyginti su importuojamomis).

25. Investuotojai / įmonės, teikdami paraiškas dėl valstybinės žemės sklypo (-ų) nuomos ir norėdami investuoti į jį (juos), privalo įvertinti tai, kad 10 metų atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio Šiaulių pramoniniame parke yra nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, ir ar jos atitinka šios pagalbos nuostatoms, išvardytoms Aprašo 20–24 punktuose.

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR KITOS NUOSTATOS

 

26. Ekonomikos ir investicijų skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi Žemės nuomos ir Investicijų sutartyse nurodyti įsipareigojimai. Nustačius pažeidimus, reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja sutarčių nutraukimą.

         27. Ekonomikos ir investicijų skyrius kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d., gavęs investuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ataskaitas ir per 14 kalendorinių dienų jas apsvarstęs ir nustatęs pažeidimus, reikalauja juos pašalinti, inicijuoja dokumentų, reikalingų mokesčių apskaitai ir administravimui, surinkimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms arba inicijuoja Žemės nuomos ir Investicijų sutarčių nutraukimą.

         28. Praėjus 36 mėnesių terminui nuo Investicijų sutarties įsigaliojimo dienos, kaip numatyta Investicijų sutartyje, per 1 mėnesį investuotojui pateikus Savivaldybei dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų (dirbančių darbuotojų) skaičių, Ekonomikos ir investicijų skyrius per 30 kalendorinių dienų apsvarsto dokumentus ir, nustatęs pažeidimus, reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja Žemės nuomos ir Investicijų sutarčių nutraukimą.

29. Aprašas tvirtinamas, keičiamas ar stabdomas jo galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

30. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Savivaldybės tarybos sprendimuose.

 

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                                       

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-396

 

2019 m. kovo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-62 redakcija

 

2020 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-135 redakcija

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR (ĮMONĖS PAVADINIMAS) INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE

 SUTARTIS

 

_____________ Nr. _______

 Šiauliai

 

 

Šiaulių miesto savivaldybė, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus (vardas, pavardė), veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (sprendimo data, numeris, visas pavadinimas) sprendimu suteiktus įgaliojimus ir (Lietuvos ar užsienio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė) (toliau – Investuotojas), atstovaujamas (vardas, pavardė) pagal (nurodyti atstovavimo pagrindą, dokumento numerį ir datą), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią investicijų sutartį (toliau – Sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS

 

1.                       Sutartyje, jos prieduose, papildymuose, pakeitimuose ar papildomuose susitarimuose rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas.

2.                       Investicijos – visos pagal Sutartį Investuotojo atliekamos investicijos į žemės sklypą, kurios gali būti atliekamos bet kokia forma, tai yra statant pastatus ir kitus statinius, įrengiant įrenginius ir jiems reikalingą infrastruktūrą, įrengiant darbo vietas ir pan.

3.                       Šiaulių pramoninis parkas – Šiaulių pramoninis parkas, kurio ribos nustatytos ir patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-321 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo“ pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A-941 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A-547 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“.  

4.                       Žemės sklypas – Šiaulių pramoniniame parke esantis valstybinės žemės sklypas, kuris yra tinkamas Investuotojo investicijoms ir veiklai ir kuris, atsižvelgiant į Sutartyje nurodytas sąlygas, yra tinkamas Investuotojui. Žemės sklypo unikalus numeris, adresas (nurodyti numerį ir adresą).

5.                       Žemės nuomos sutartis – tarp Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Investuotojo (Žemės nuomos sutartis gali būti pasirašyta tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Investuotojo) pasirašyta Valstybinės žemės sklypo nuomos Šiaulių pramoniniame parke sutartis su visais priedais ir vėlesniais jos pakeitimais.

 

 

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS IR TIKSLAS

 

6.                       Sutarties dalykas – investavimas į žemės sklypą (nurodyti, kokių konkrečiai objektų statyba planuojama, kokios paskirties, kokiai veiklai vykdyti). 

7.                       Sutarties tikslas – nustatyti Šalių įsipareigojimus, kuriuos įgyvendinus, investicijos į žemės sklypą Šiaulių pramoniniame parke būtų atliktos Sutartyje numatytu mastu  ir terminais. 

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR  ĮSIPAREIGOJIMAI

 

8. Investuotojas įsipareigoja:

8.1. investuoti ne mažiau kaip ___ eurų į ___ ha žemės sklypą (nurodyti konkretų investicijų dydį pagal teigiamai įvertintą  paraišką Investuotojų atrankos vertinimo metu, bet ne mažiau kaip 600 000 Eur į 1 (vieną) išnuomoto sklypo hektarą);

8.2. sukurti ___ darbo vietų (nurodyti konkretų darbo vietų skaičių pagal teigiamai įvertintą paraišką Investuotojų atrankos vertinimo metu, bet ne mažiau kaip 5 darbo vietas 1 (vienam) išnuomoto sklypo hektarui). Užtikrinti, kad sukurtose darbo vietose darbuotojai dirbtų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos;

8.3. ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos gauti statybą leidžiantį (ar kitą pagal galiojančius teisės aktus išduotą dokumentą, leidžiantį pradėti statybos ir (ar) įrengimo darbus); 

8.4. ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su investicijomis, nurodytus 8.1–8.2 papunkčiuose;

8.5. iki einamųjų metų kovo 1 d. Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriui pateikti ataskaitą apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą praėjusiais metais (pirmoji ataskaita teikiama suėjus 8.3 papunktyje numatytam terminui);

8.6. praėjus 36 mėnesių terminui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, per 1 mėnesį pateikti Ekonomikos ir investicijų skyriui dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų skaičių (pateikti ilgalaikio turto įregistravimą ir įdarbintų darbuotojų skaičių patvirtinančius dokumentus dėl darbuotojų įdarbinimo). Savivaldybė gali tikrinti duomenis viešai prieinamose  duomenų bazėse  (www.sodra.lt); 

8.7. Savivaldybei raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą pateikti dokumentus, patvirtinančius Investuotojo vykdomus veiksmus, padarytų investicijų dydį, sukurtų darbo vietų skaičių ir kitą informaciją, kuri reikalinga tinkamam Sutarties vykdymui kontroliuoti;

8.8. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos darbuotojams susipažinti su pagal Sutartį Investuotojo vykdoma veikla išsinuomotame žemės sklype Šiaulių pramoniniame parke;

8.9. Savivaldybei nustačius pažeidimų, pašalinti juos per nustatytą terminą, sumokėti žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčius kiekvienais metais už praėjusius metus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, jeigu  neįrodo, kad vykdo sutartinius įsipareigojimus;

8.10. statydamas statinius ir kitą reikalingą infrastuktūrą, laikytis reikalavimų, kurie nustatyti ir Žemės nuomos sutartyje, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

8.11. užtikrinti, kad vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentavimą. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka Investuotojui;

8.12. savo sąskaita visą Sutarties galiojimo terminą organizuoti Nuomininko infrastruktūros ir joje esančio Nuomininko turto apsaugą ir tinkamą priežiūrą;

8.13. užtikrinti, kad statinys (-iai) ir visa infrastruktūra būtų suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jo (-ų) techniniai sprendiniai ir parametrai neprieštarautų statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, trečiųjų asmenų interesams, kiek tai susiję su teritorijų ir žemėtvarkos planavimo procedūrų reglamentavimu ir specialiais architektūriniais reikalavimais.

9. Savivaldybė įsipareigoja:

9.1. Investuotojui pasirašius Sutartį, ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų pasirašyti sutartį dėl ne aukciono būdu išnuomoto žemės sklypo Šiaulių pramoniniame parke.

9.2. 10 (dešimt) metų laikotarpiui nuo Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos 100 proc. atleisti Investuotoją nuo žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio (įvertinant, kad tai yra nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, jei Investuotojas atitinka pagalbos gavėjui taikomus reikalavimus), jeigu Investuotojas vykdo sutartinius įsipareigojimus, nustatytus Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose;

9.3. kontroliuoti, kaip vykdomi Sutartyje nurodyti įsipareigojimai. Nustačius pažeidimų, reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti Sutarties nutraukimą;

9.4. kiekvienais metais iki kovo 1 d., gavusi Investuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ataskaitas, per 14 kalendorinių dienų su jomis susipažinti ir, nustačius pažeidimų, reikalauti juos pašalinti, inicijuoti dokumentų, reikalingų mokesčių apskaitai ir administravimui, surinkimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms arba inicijuoti Sutarties nutraukimą;

9.5. Investuotojui pateikus dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų (įdarbintų darbuotojų) skaičių, per 30 kalendorinių dienų susipažinti su dokumentais. Nustačiusi pažeidimų, reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti Sutarties nutraukimą;

9.6. bendradarbiauti su Investuotoju ir pagal įstatymų nustatytus reikalavimus padėti ir suteikti Investuotojui visokeriopą paramą ir pagalbą, kurios gali reikėti Investuotojui greitai ir efektyviai atliekant investicijas.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ GARANTIJOS

 

10.  Savivaldybė pareiškia ir garantuoja Investuotojui, kad:

10.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavusi visus privalomus patvirtinimus ir įgaliojimus;

10.2. žemės sklypas yra suteiktas Savivaldybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise ir Savivaldybė turi teisę perduoti jį Investuotojui valdyti ir naudotis nuomos teise, vadovaudamasi Sutarties ir žemės sklypo nuomos sąlygomis bei galiojančiais teisės aktais.

11. Investuotojas pareiškia ir garantuoja Savivaldybei, kad jis:

11.1. yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

11.2. turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavęs visus būtinus vidaus pritarimus ir sutikimus;

11.3. yra susipažinęs su nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos teikimo nuostatomis.

 

V SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS

 

12. Kiekviena Šalis įsipareigoja išlaikyti Šalių sąlygų konfidencialumą ir neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, išskyrus toliau nurodytus atvejus (ir tik tiek, kiek būtina):

12.1. tai yra būtina padaryti pagal teisės aktus arba pagal kompetentingos valstybės institucijos nurodymą;

12.2. tokiam atskleidimui raštu pritarė kita Šalis (toks pritarimas neturi būti duotas nepagrįstai).

13. Sutarties 12 punkte numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja ir Sutarties galiojimui pasibaigus.

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

14. Šalys įsipareigoja laikytis Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų reikalavimų. Už jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Jeigu Investuotojas nevykdo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 8.1–8.2 papunkčiuose, Investuotojui 9.2 papunktyje nurodytos lengvatos nesuteikiamos. Investuotojas turi sumokėti žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokestį nuo Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos.

16. Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, taip pat visi ginčai dėl Sutarties galiojimo, aiškinimo ar pažeidimo sprendžiami Šalių derybų būdu. Jei Šalys derybų būdu neišsprendžia kilusių reikalavimų, nesutarimų ar ginčų, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

17. Sutartis laikoma pasirašyta, kai ją pasirašo paskutinė Šalis (paskutinės Šalies pasirašymo data, todėl Šalys privalo nurodyti pasirašymo datą), įsigalioja nuo Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos, kaip numatyta Žemės nuomos sutartyje, ir galioja 10 metų.

18. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

19. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, kuris sudaromas raštu ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties 8.3 ir 8.4 papunkčiuose nustatytiems terminams pratęsti ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui Savivaldybės tarybos sprendimas nereikalingas, jei Investuotojas nurodo objektyvias tokio pratęsimo priežastis, kurioms pritaria Investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke vertinimo komisija. Kitais atvejais Sutarčiai pakeisti reikalingas Savivaldybės tarybos pritarimas.

20. Jeigu Investuotojas po Savivaldybės rašytinio įspėjimo per nustatytą terminą neištaiso sutartinių įsipareigojimų pažeidimų, Savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi Investuotoją prieš 30 (trisdešimt) dienų, reikalauti Investuotojo sumokėti sumas, numatytas Sutarties 9.2 papunktyje, sutvarkyti žemės sklypą, kaip nurodyta Žemės nuomos sutartyje, arba padengti Savivaldybės patirtas išlaidas dėl žemės sklypo sutvarkymo, jeigu Investuotojas jo nesutvarko.

21. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių gali numanyti, kad kita Šalis pažeis Sutartį (aplinkybės turi būti pagrįstos objektyviais įrodymais ir faktais).  Apie Sutarties nutraukimą Šalis privalo informuoti raštu prieš protingą laiką.

 

VIII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

22. Nutraukus Sutartį dėl Investuotojo kaltės, Investuotojas privalo sutvarkyti išsinuomotą žemės sklypą, kaip nurodyta Žemės nuomos sutartyje, ir sumokėti Sutarties 9.2 papunktyje nurodytus mokesčius.

23. Kiekviena Šalis privalo teikti informaciją apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį raštu per protingą laiką nuo aplinkybių kilimo.

24. Siekiant išvengti abejonių, patvirtinama, kad Sutartis neapriboja Investuotojo teisių gauti kitų lengvatų, finansavimo ar kitų išmokų iš kitos Šalies, įskaitant valstybės institucijas.

25. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata ar jos taikymas yra visiškai arba iš dalies pripažinti ar laikomi negaliojančiais, niekiniais ar neturinčiais teisinės galios, Šalys turi pakeisti Sutartį taip, kad pasiektų, kiek tai įmanoma, tą patį ekonominį efektą. Jeigu Šalys nepakeičia Sutarties, negaliojanti, niekinė ar neturinti teisinės galios nuostata bus laikoma panaikinta, o likusios Sutarties nuostatos toliau visiškai galios. Siekiant išvengti abejonių, patvirtinama, kad bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas, neteisėtumas ar teisinės galios neturėjimas neturi įtakos bet kurios kitos Sutarties nuostatos galiojimui.

26. Sutartis yra privaloma ir galioja kiekvienos Šalies teisių perėmėjui, bet negali būti perduodama bet kuriai iš Šalių be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

27. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

28. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodais, teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybė                                                                                         Investuotojas

A. V.                                                                                                       A. V.

__________                                                                                        ___________

(data)                                                                                                     (data)

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-396

 

 

(Pavyzdinė sutarties forma)

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR (ĮMONĖS PAVADINIMAS) INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE

 SUTARTIS

 

 

 

_____________ Nr. _______

 Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybė, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (vardas, pavardė), veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (sprendimo data, numeris, visas pavadinimas) sprendimu suteiktus įgaliojimus ir (Lietuvos ar užsienio fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė) (toliau – Investuotojas), atstovaujamas (vardas, pavardė) pagal (nurodyti atstovavimo pagrindą, dokumento numerį ir datą), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Investicijų sutartį (toliau – Sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS

 

1.    Sutartyje, jos prieduose, papildymuose, pakeitimuose ar papildomuose susitarimuose rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas.

2.    Investicijos – visos pagal Sutartį Investuotojo atliekamos investicijos į žemės sklypą, kurios gali būti atliekamos bet kokia forma, tai yra statant pastatus ir kitus statinius, įrengiant įrenginius ir jiems reikalingą infrastruktūrą, įrengiant darbo vietas ir pan.

3.    Šiaulių pramoninis parkas – Šiaulių pramoninis parkas, kurio ribos nustatytos ir patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-321 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo“ pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A-941 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A-547 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“.  

4.    Žemės sklypas – Šiaulių pramoniniame parke esantis valstybinės žemės sklypas, kuris yra tinkamas Investuotojo investicijoms ir veiklai ir kuris, atsižvelgiant į Sutartyje nurodytas sąlygas, yra tinkamas Investuotojui. Žemės sklypo unikalus numeris, adresas (nurodyti numerį ir adresą).

5.    Žemės nuomos sutartis – tarp Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Investuotojo (Žemės nuomos sutartis gali būti pasirašyta tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Investuotojo) pasirašyta Valstybinės žemės sklypo nuomos Šiaulių pramoniniame parke sutartis su visais priedais ir vėlesniais jos pakeitimais.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS IR TIKSLAS

 

6.    Sutarties dalykas – investavimas į žemės sklypą (nurodyti, kokių konkrečiai objektų statyba planuojama, kokios paskirties, kokiai veiklai vykdyti). 

7.    Sutarties tikslas – nustatyti Šalių įsipareigojimus, kuriuos įgyvendinus, investicijos į žemės sklypą Šiaulių pramoniniame parke būtų atliktos Sutartyje numatytu mastu  ir terminais. 

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR  ĮSIPAREIGOJIMAI

 

8. Investuotojas įsipareigoja:

8.1. investuoti ne mažiau kaip – ................Eurų (nurodyti konkretų investicijų dydį pagal teigiamai įvertintą  paraišką investuotojų atrankos vertinimo metu, bet ne mažiau kaip 600 000 Eur į 1 (vieną) išnuomoto sklypo hektarą) į ...ha žemės sklypą;

8.2. sukurti – .......darbo vietų (nurodyti konkretų darbo vietų skaičių pagal teigiamai įvertintą paraišką investuotojų atrankos vertinimo metu, bet ne mažiau kaip 5 darbo vietas 1 (vienam) išnuomoto sklypo hektarui). Užtikrinti, kad sukurtose darbo vietose darbuotojai dirbtų  iki Sutarties galiojimo termino pabaigos;

8.3. ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos gauti statybą leidžiantį (ar kitą pagal galiojančius teisės aktus išduotą dokumentą, leidžiantį pradėti statybos ir (ar) įrengimo darbus) dokumentą; 

8.4. ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su investicijomis, nurodytus 8.1– 8.2 papunkčiuose;

8.5. kiekvienais metais po Sutarties įsigaliojimo dienos iki rugsėjo 1 d. teikti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriui (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyrius) ataskaitas apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą (jeigu Sutartis pasirašyta anksčiau nei prieš 12 mėnesių, pirmaisiais metais ataskaita neteikiama);

2021 m. liepos 1 d., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

8.6. praėjus 36 mėnesių terminui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, per 1 mėnesį pateikti Ekonomikos ir investicijų skyriui dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų skaičių (pateikti ilgalaikio turto įregistravimą ir įdarbintų darbuotojų skaičių patvirtinančius dokumentus dėl darbuotojų įdarbinimo). Savivaldybė gali tikrinti duomenis viešai prieinamose  duomenų bazėse  (www.sodra.lt); 

8.7. Savivaldybei raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą pateikti dokumentus, patvirtinančius Investuotojo vykdomus veiksmus, padarytų investicijų dydį, sukurtų darbo vietų skaičių ir kitą informaciją, kuri reikalinga tinkamam Sutarties vykdymui kontroliuoti;

8.8. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos darbuotojams susipažinti su pagal Sutartį Investuotojo vykdoma veikla išsinuomotame žemės sklype Šiaulių pramoniniame parke;

8.9. Savivaldybei nustačius pažeidimų, pašalinti juos per nustatytą terminą, sumokėti žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčius kiekvienais metais už praėjusius metus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, jeigu  neįrodo, kad vykdo sutartinius įsipareigojimus;

8.10. statydamas statinius ir kitą reikalingą infrastuktūrą, laikytis reikalavimų, kurie nustatyti ir Žemės nuomos sutartyje, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

8.11. užtikrinti, kad vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentavimą. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka Investuotojui;

8.12. savo sąskaita visą Sutarties galiojimo terminą organizuoti Nuomininko infrastruktūros ir joje esančio Nuomininko turto apsaugą ir tinkamą priežiūrą;

8.13. užtikrinti, kad statinys (-iai) ir visa infrastruktūra būtų suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jo (-ų) techniniai sprendiniai ir parametrai neprieštarautų statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, trečiųjų asmenų interesams, kiek tai susiję su teritorijų ir žemėtvarkos planavimo procedūrų reglamentavimu ir specialiais architektūriniais reikalavimais.

9. Savivaldybė įsipareigoja:

9.1. Investuotojui pasirašius Sutartį, ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų pasirašyti sutartį dėl ne aukciono būdu išnuomoto žemės sklypo Šiaulių pramoniniame parke, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartis pasirašoma su Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos;

9.2. 10 (dešimt) metų laikotarpiui nuo Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos 100 proc. atleisti Investuotoją nuo žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio, jeigu Investuotojas vykdo sutartinius įsipareigojimus, nustatytus Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose;

9.3. kontroliuoti, kaip vykdomi Sutartyje nurodyti  įsipareigojimai. Nustačius pažeidimų, reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti Sutarties nutraukimą;

9.4. kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d., gavusi Investuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ataskaitas, per 14 kalendorinių dienų su jomis susipažinti ir, nustačius pažeidimų, reikalauti juos pašalinti, inicijuoti dokumentų, reikalingų mokesčių apskaitai ir administravimui, surinkimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms arba inicijuoti Sutarties nutraukimą;

9.5. Investuotojui pateikus dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų (įdarbintų darbuotojų) skaičių, per 30 kalendorinių dienų susipažinti su dokumentais. Nustačiusi pažeidimų, reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti Sutarties nutraukimą;

9.6. bendradarbiauti su Investuotoju ir pagal įstatymų nustatytus reikalavimus padėti ir suteikti Investuotojui visokeriopą paramą ir pagalbą, kurios gali reikėti Investuotojui greitai ir efektyviai atliekant investicijas.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ GARANTIJOS

 

10.  Savivaldybė pareiškia ir garantuoja Investuotojui, kad:

10.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavusi visus privalomus patvirtinimus ir įgaliojimus;

10.2. žemės sklypas yra suteiktas Savivaldybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise, ir Savivaldybė turi teisę perduoti jį Investuotojui valdyti ir naudotis nuomos teise, vadovaudamasi Sutarties ir žemės sklypo nuomos sąlygomis bei galiojančiais teisės aktais.

11. Investuotojas pareiškia ir garantuoja Savivaldybei, kad:

11.1. jis yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

11.2. jis turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavęs visus būtinus vidaus pritarimus ir sutikimus.

 

V SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS

 

12. Kiekviena Šalis įsipareigoja išlaikyti Šalių sąlygų konfidencialumą ir neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, išskyrus toliau nurodytus atvejus (ir tik tiek, kiek būtina):

12.1. tai yra būtina padaryti pagal teisės aktus arba pagal kompetentingos valstybės institucijos nurodymą;

12.2. tokiam atskleidimui raštu pritarė kita Šalis (toks pritarimas neturi būti duotas nepagrįstai).

13. Sutarties 12 punkte numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja ir Sutarties galiojimui pasibaigus.

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

14. Šalys įsipareigoja laikytis Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų reikalavimų. Už jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Jeigu Investuotojas nevykdo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 8.1–8.2 papunkčiuose, Investuotojui 9.2 papunktyje nurodytos lengvatos nesuteikiamos. Investuotojas turi sumokėti žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokestį nuo Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos.

16. Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, taip pat visi ginčai dėl Sutarties galiojimo, aiškinimo ar pažeidimo sprendžiami Šalių derybų būdu. Jei Šalys derybų būdu neišsprendžia kilusių reikalavimų, nesutarimų ar ginčų, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

17. Sutartis laikoma pasirašyta, kai ją pasirašo paskutinė Šalis (paskutinės Šalies pasirašymo data, todėl Šalys privalo nurodyti pasirašymo datą), įsigalioja nuo Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos, kaip numatyta Žemės nuomos sutartyje, ir galioja 10 metų.

18. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

19. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, kuris sudaromas raštu ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarčiai pakeisti Savivaldybės tarybos pritarimas nereikalingas, jei konkrečių pakeitimų galimybė numatyta Sutartyje.

20. Jeigu Investuotojas po Savivaldybės rašytinio įspėjimo per nustatytą terminą neištaiso sutartinių įsipareigojimų pažeidimų, Savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi Investuotoją prieš 30 (trisdešimt) dienų, reikalauti Investuotojo sumokėti sumas, numatytas Sutarties 9.2 papunktyje, sutvarkyti žemės sklypą, kaip nurodyta Žemės nuomos sutartyje, arba padengti Savivaldybės patirtas išlaidas dėl žemės sklypo sutvarkymo, jeigu Investuotojas jo nesutvarko.

21. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių gali numanyti, kad kita Šalis pažeis Sutartį (aplinkybės turi būti pagrįstos objektyviais įrodymais ir faktais).  Apie Sutarties nutraukimą Šalis privalo informuoti raštu prieš protingą laiką.

 

VIII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

22. Nutraukus Sutartį dėl Investuotojo kaltės, Investuotojas privalo sutvarkyti išsinuomotą žemės sklypą, kaip nurodyta Žemės nuomos sutartyje, ir sumokėti Sutarties 9.2 papunktyje nurodytus mokesčius.

23. Kiekviena Šalis privalo teikti informaciją apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį raštu per protingą laiką nuo aplinkybių kilimo.

24. Siekiant išvengti abejonių, patvirtinama, kad Sutartis neapriboja Investuotojo teisių gauti kitų lengvatų, finansavimo ar kitų išmokų iš kitos Šalies, įskaitant valstybės institucijas.

25. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata ar jos taikymas yra visiškai arba iš dalies pripažinti ar laikomi negaliojančiais, niekiniais ar neturinčiais teisinės galios, Šalys turi pakeisti Sutartį taip, kad pasiektų, kiek tai įmanoma, tą patį ekonominį efektą. Jeigu Šalys nepakeičia Sutarties, negaliojanti, niekinė ar neturinti teisinės galios nuostata bus laikoma panaikinta, o likusios Sutarties nuostatos toliau visiškai galios. Siekiant išvengti abejonių, patvirtinama, kad bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas, neteisėtumas ar teisinės galios neturėjimas neturi įtakos bet kurios kitos Sutarties nuostatos galiojimui.

26. Sutartis yra privaloma ir galioja kiekvienos Šalies teisių perėmėjui, bet negali būti perduodama bet kuriai iš Šalių be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

27. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

28. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodais, teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai.

 

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybė                                                                                         Investuotojas

A. V.                                                                                                       A. V.

__________                                                                                        ___________

(data)                                                                                                     (data)

 

 

 

______________________________________

 

Dokumento priedai:
T-396 - DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE (2 PRIEDAS)
T-396 - DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE (3 PRIEDAS)
Į pradžią