Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-109 2018-04-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 5 d. Nr. T-109

Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo  komisijos sudarymo ir Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Komisija siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėja posėdžiuose, kuriuos šaukia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys, paprastai rugsėjo mėnesį Šiaulių miesto gimtadienio šventės „Šiaulių dienos“ proga, kai yra gautas bent vienas pasiūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą. Komisijos posėdis protokoluojamas. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

2. Papildyti 241 punktu:

„241. Mirus Garbės piliečiui, jo šeimos ar kitų artimųjų prašymu Savivaldybė gali iš dalies apmokėti  laidojimo išlaidas (ne daugiau kaip 25 bazinių socialinių išmokų dydžio suma). Nesant Garbės piliečio šeimos ar kitų artimųjų, laidotuves organizuoja Savivaldybė. Tokiu atveju apmokamos visos laidojimo išlaidos pagal šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

3. Papildyti 242 punktu:

„242. Savivaldybės siūlymu, artimiesiems sutikus, Garbės piliečio antkapis žymimas Šiaulių miesto herbu ir įrašu „Šiaulių miesto garbės pilietis“.“

4. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

„25. Lėšos išlaidoms, susijusioms su Garbės piliečio vardo suteikimu, taip pat laidojimo išlaidoms skiriamos iš savivaldybės biudžeto bendrųjų administracijos asignavimų.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

Į pradžią