Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-264 2018-07-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 5 d. Nr. T-264

Šiauliai

 

                     

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Darnaus  judumo mieste planų rengimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministro  2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, 34 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti  Šiaulių miesto darnaus judumo planą (pridedama).

2.   Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                             Domas Griškevičius     

______________

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-264 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią