Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-281 2018-09-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. T-281

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 4 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-320 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14 punktą, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. rugpjūčio 14 d. išvadą Nr. S-2521 „Dėl ilgalaikės iki 2 500 tūkst. Eur paskolos ėmimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Imti ilgalaikę (5 metų) iki 2 500 tūkst. Eur paskolą šiems investicijų projektams finansuoti:

1.1.  projektui „Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas“ (04 01 02 04), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti,– iki 1627 tūkst. Eur;

1.2.  projektui „Didždvario gimnazijos pastato remontas“ (08 05 02 41), skirtam švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti, – iki 820 tūkst. Eur;

1.3.  projektui „Dienos socialinės globos centro „Goda“ pastato atnaujinimas“ (10 01 03 08), skirtam socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrai gerinti, – iki 460 tūkst. Eur.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti ilgalaikės  paskolos paslaugos pirkimą, taikant konkurencingą procedūrą, ir pasirašyti paskolos sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią nekintamą tiekėjo maržą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

Į pradžią