Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 690 2003-04-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL RAIDOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

     

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RAIDOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

2003  m. balandžio 17  d.  Nr. T-690

Šiauliai

 

 

 

 

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 1.7 straipsnio 30 punktu , Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.109-2391) 2 straipsnio 14 punktu, 19 straipsnio 2 dalimi , Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 345 “Dėl detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo tvarkos patvirtinimo”, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti teritorijos Pasvalio g. 48 detaliojo plano preliminarius sprendinius – raidos programą (pridedama) nuosavybės teisėms į A. K. turėtą žemės sklypą atkurti buvusiame (duomenys neskelbtini) .

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Į pradžią