Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 697 2003-04-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO VADOVO

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO VADOVO

 

2003 m. balandžio 17 d. Nr. T-697

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 4 punktu (Žin., 1966, Nr. 68-1633), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr.  66-1572; 1998, Nr. 109-29950) 28 straipsnio 6 punktu bei atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės mero 2003 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. M–91 ,,Dėl darbo grupės sudarymo” ir pakeistos Šiaulių miesto savivaldybės mero 2003 m balandžio 9 d. potvarkiu  Nr. M – 118 ,, Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 2003 m. vasario 26 d. potvarkio Nr. M – 91 ,,Dėl darbo grupės sudarymo” pakeitimo” 2003 m. balandžio 11 d. posėdžio protokolą Nr. VM – 60, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  :

 

1. Skelbti viešą konkursą viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus pareigoms eiti.

2. Pavesti laikinai Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus pareigas V. R., Šiaulių reabilitacijos centro slaugos administratorei, kol bus pasirašyta darbo sutartis su viešą konkursą laimėjusiu pretendentu ir nustatyti jai tarnybinį atlyginimą – 2,8 vidutinio mėnesio įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio.

3. Neteko galios.

2005 m. kovo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-118 redakcija

2007 m. gruodžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-435 redakcija

 

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti darbo sutartį su viešą konkursą laimėjusiu pretendentu.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Šiaulių miesto valdybos 1998 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. 526 ,,Dėl  viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus patvirtinimo “.

5.2. Šiaulių  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. AP–48 ,,Dėl Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus”.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

           

 

Į pradžią