Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-210 2008-06-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTUOTOJŲ ATRANKOS KONKURSO SĄLYGOS

 

 
                                                                                      PATVIRTINTA

     Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

     2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-210       

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTUOTOJŲ ATRANKOS Konkurso Sąlygos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIAI

2008

 

 

 

Turinys

 

1.     BENDROSIOS NUOSTATOS. 3

2.     KONKURSO ETAPAI. 5

3.     KONKURSO IR JO SĄLYGŲ PASKELBIMAS. 6

4.     PARAIŠKŲ PARENGIMAS IR PATEIKIMAS. 6

5.     KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS. 9

6.     VOKŲ SU PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMO IR VERTINIMO PROCEDŪRA.. 9

7.     PARAIŠKŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS. 10

8.     MINIMALŪS REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS. 11

9.     PARAIŠKŲ VERTINIMAS. 12

10.   PRELIMINARIOS KONKURSO DALYVIŲ EILĖS SUDARYMAS IR SPRENDIMO DĖL KONKURSO LAIMĖTOJŲ PRIĖMIMAS. 13

11.   INVESTICIJŲ SUTARTIES IR NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS  13

12.   BAIGIAMIOSIOS NUOSTATOS. 14

13.   KONKURSO SĄLYGŲ PRIEDAI. 14


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.      Kadangi:

            - Šaulių pramoninio parko projektas buvo pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. X-1225 ,,Dėl šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių bei žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų patvirtinimo“).

            - Pramoniniam parkui įrengti buvo skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų 15 mln. Lt parama (paramos teikimo sutartis Nr. S-BPD2004-ERPF-3.2.4-06/0003)

            - Siekiama pritraukti privačių lėšų tolesnei Pramoninio parko plėtrai

            -Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir viešumo principų laikymąsi: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi LR Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-210 skelbia šį Šiaulių pramoninio parko investuotojų atrankos konkursą.

1.2.      Su konkurso laimėtojais bus sudarytos Pramoninio parko žemės sklypų nuomos sutartys ir investicijų sutartys žemiau apibrėžtais terminais ir sąlygomis.

1.3.      Šiose Sąlygose vartojamos sąvokos:  

Investuotojas

įmonė, konsorciumas, asociacija, įstaiga, organizacija arba kitokios teisinės formos ar rūšies subjektas (išskyrus fizinius asmenis), įsteigtas ir veikiantis pagal taikytinus Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus, kuriam Suteikiančioji institucija pagal Nuomos sutartį išnuomos žemės sklypą Pramoniniame parke ir kuris sudarys su Suteikiančiąja institucija Investicijų sutartį.

Konkurso laimėtojas

Konkurso dalyvis, kuris užėmė pirmą vietą Konkurso dalyvių eilėje, ir kuriam bus pasiūlyta sudaryti su Suteikiančiąja institucija Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį.

Konkursas

Konkursas investuotojams, su kuriais planuojama sudaryti Šiaulių pramoninio parko žemės sklypų Nuomos sutartis ir Investicijų sutartis, atrinkti.

Konkurso dalyvių eilė

eilė, kuri bus sudaryta atlikus Konkurso dalyvių, pageidaujančių išsinuomoti tą patį Žemės sklypą, paraiškų vertinimą.

Konkurso dalyvis

subjektas ar subjektai, kurie Konkurso sąlygų nustatyta tvarka pareiškė susidomėjimą dalyvauti Konkurse pagal šias Konkurso sąlygas. Konkurso dalyviu taip pat laikoma jungtinės veiklos pagrindu veikianti asmenų grupė, teikianti bendrą Konkurso Paraišką.  Fizinis asmuo negali būti Konkurso dalyvis.

Konkurso dokumentai

Suteikiančiosios institucijos Konkurso dalyviams pateikiamos Konkurso sąlygos, Investicijų sutarties ir Nuomos sutarties projektas ir kiti dokumentai bei dokumentų paaiškinimai (patikslinimai);

 

                                  2

Konkurso sąlygos

šis dokumentas.

Minimalios privalomos investicijos

4 mln. Lt investicijos skaičiuojant vienam išsinuomoto žemės sklypo hektarui,  kurios privalo būti skirtos ilgalaikiui materialiajam turtui įsigyti išsinuomotame žemės sklype iki veiklos pradžios.

Nuomos sutartis

tarp Konkursą laimėjusių investuotojų ir Šiaulių miesto savivaldybės sudaroma žemės sklypo nuomos sutartis, kurios projektas pateikiamas Konkurso sąlygų 4 priede.  

Investicijų sutartis

tarp Konkursą laimėjusių investuotojų ir Šiaulių miesto savivaldybės sudaroma investicijų sutartis, kurios projektas pateikiamas Konkurso sąlygų 5 priede .. 

Paraiška

Konkurso dalyvio raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria išreiškiamas ketinimas sudaryti su Suteikiančiąja organizacija Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį pagal šias konkurso sąlygas bei kitą Suteikiančiosios institucijos paviešintą informaciją.

Pramoninis parkas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-321 ,,Dėl  industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir  P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintame detaliajame plane suplanuoti sklypai, numatomų naujų gatvių ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijų plotas, iš viso 52,70 ha.

Priežiūros taryba

2007 m. balandžio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos sprendimu Nr. T-164 ,,Dėl projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos sudarymo“ sudaryta Projektų įgyvendinimo priežiūros taryba, kuriai yra pavesta organizuoti Konkursą.

 

Suteikiančioji institucija

Šiaulių miesto savivaldybė, kurios kodas yra 111109429, adresas:  Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Veiklos pradžia

Nuomos sutartyje, Investicijų su tartyje ir (arba) kitame susitarime tarp Suteikiančiosios institucijos ir Investuotojo nurodytas momentas, nuo kurio laikoma, kad Investuotojas pradėjo veiklą išsinuomotame sklype.

Verslo planas

Konkurso dalyvio parengtas Konkurso dokumentas, finansiškai ir ekonomiškai pagrindžiantis investuotojo veiklą, susijusią su išsinuomoto žemės sklypo pritaikymu planuojamai ekonominei veiklai ir šios veiklos vykdymu ateityje ne trumpesniu kaip 5 metų periodu.

Žemės sklypas

vienas iš Pramoninio parko žemės sklypų, kurių sąrašas pateiktas 1 priede.

 

3

1.4.      Konkursas bus organizuotas viešo konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, viešumo ir skaidrumo principų[1].

1.5.      Kiekvienam žemės sklypui bus sudaroma atskira Konkurso dalyvių eilė.

1.6.   Konkurso dalyvis gali pasirinkti vieną iš dalyvavimo konkurse schemų:

1)   Konkurso dalyvis pretenduoja išsinuomoti tik vieną jo nurodytą žemės sklypą.

2)   Konkurso dalyvis pretenduoja išsinuomoti vieną iš jo nurodytų žemės sklypų sąrašo (tokiu atveju Paraiškoje Konkurso dalyvis privalo nurodyti kelis sklypus (tačiau ne daugiau kaip 5) prioriteto mažėjimo tvarka. Tokiu atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju pagal kelias Konkurso dalyvių eiles, jis bus išbrauktas iš tų Konkurso dalyvių eilių, kurios sudarytos dėl žemės sklypų, kuriems Konkurso dalyvis Paraiškoje suteikė žemesnį prioritetą.

3)   Konkurso dalyvis pretenduoja išsinuomoti kelis jo nurodytus šalia esančius žemės sklypus (kartu). Tačiau šiuo atveju jam galės būti išnuomoti tik tie žemės sklypai, dėl kurių jis bus pripažintas Konkurso laimėtoju.

1.7.      Konkurso dalyviams  nebus kompensuojamos jokios išlaidos, susijusios su Konkurso dokumentų įsigijimu, paraiškų parengimu ir pateikimu, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su: (i) kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių paslaugomis, brėžiniais, nuotraukomis ir pašto paslaugomis; (ii) dalykinėmis kelionėmis ir susitikimais, transportavimu, apgyvendinimu, atlyginimais, advokatų, inžinierių, architektų bei kitų asmenų honorarais, dokumentacija bei mokesčiais, ir bet kokios kitos išlaidos, susijusios su dalyvavimu Konkurse.

1.8.      Suteikiančiosios institucijos atstovas, įgaliotas palaikyti kontaktus su Konkurso dalyviais – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir miesto plėtros skyriaus ....................; (telefonas .............. faksas......................).

1.9.      Suteikiančioji institucija bet kuriuo metu iki Investicijų sutarties ir Nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras be jokių įsipareigojimų konkurso dalyviams, jei  atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

 

1.10.    Priežiūros tarybai atliekant Paraiškų vertinimą, Suteikiančiosios institucijos atstovai teikia Priežiūros tarybai administracinę ir techninę pagalbą.

2. KONKURSO ETAPAI

2.1.      Konkursas bus vykdomas šiais etapais:

2.1.1.   Konkurso ir jo sąlygų paskelbimas.

2.1.2.   Paraiškų rengimas ir pateikimas.

2.1.3.   Konkurso dalyvių atitikties minimaliems kvalifikaciniams kriterijams nustatymas bei  paraiškų vertinimas.

4

2.1.4.   Konkurso dalyvių eilių nustatymas.

3.   KONKURSO IR JO SĄLYGŲ PASKELBIMAS

3.1.      Skelbimas apie Konkursą, Konkurso sąlygas ir Konkurso dalyviams taikomus mokesčius skelbiamas interneto svetainėje www.siauliai.lt

3.2.      Apie Konkurso sąlygų pakeitimą skelbiama tokiu pat būdu, kaip buvo skelbtos Konkurso sąlygos.

3.3.      Konkurso sąlygos pateikiamos ūkio subjektams, pateikusiems Priežiūros tarybai raštišką prašymą išduoti Konkurso dokumentus.

4. PARAIŠKŲ PARENGIMAS IR PATEIKIMAS

4.1.            Konkurso dalyviai parengia ir pateikia paraišką dalyvauti Konkurse. Paraiškos forma pateikiama Konkurso sąlygų 3 priede. Kartu su paraiška turi būti pateikti Konkurso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys šių Konkurso sąlygų 8 skyriuje nurodyti dokumentai. Kartu su paraiška Konkurso dalyvis privalo pateikti sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią tai, kad Konkurso dalyvis nedavė ir neketina duoti Suteikiančiosios institucijos darbuotojams ir atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti Konkursą.

4.2.            Paraiška, pasirašyta Konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo, turi būti pateikta raštu lietuvių kalba. Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.

4.3.            Paraiškos originalas turi būti sunumeruotas ir susiūtas taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti Konkurso dalyvio (ar jų grupės bendru sutarimu paskirto Konkurso dalyvio) vadovo arba jo įgalioto asmens parašu (turi būti pateikti dokumentai, įrodantys parašo teisę) ir antspaudu, jeigu tokį turi, taip, kad nebūtų galima pažeisti susiuvimo nepažeidus parašo ir antspaudo.

4.4.            Paraiška Suteikiančiajai institucijai pateikiama užklijuotame ir antspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: Konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, telefonas, faksas ir užrašas ,,Paraiška Šiaulių pramoninio parko investuotojų atrankos konkursui“.

4.5.    Paraiška  turi būti pateikta Suteikiančiajai institucijai adresu: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76925 Šiauliai, Lietuva, iki 2008 m. ______________ d. ____ val. ____ min. Lietuvos laiku. Paraiškos gali būti pateikiamos paštu, per kurjerį arba įteikiant jas anksčiau nurodytu adresu.

4.6.    Pateikusiam paraišką Konkurso dalyviui pageidaujant Suteikiančioji institucija pateiks rašytinį patvirtinimą, kad Paraiška yra gauta, ir nurodys paraiškos gavimo dieną, valandą ir minutę.

 

 

5

4.7.    Jeigu Suteikiančioji institucija gauna paraišką pavėluotai, neatplėštas vokas su paraiška grąžinamas jį pateikusiam Konkurso dalyviui. Vokas su Paraiška grąžinamas ir tuo atveju, jeigu Paraiška pateikta neužklijuotame ir neantspauduotame voke.

4.8.    Konkurso dalyvis, pateikęs vieną paraišką, negali teikti kitų paraiškų su kitais Konkurso dalyviais.

4.9.    Konkurso dalyvis paraiškoje turi pateikti atitiktį atrankos kriterijams patvirtinančius dokumentus, nurodytus 8.1 punkte. Konkurso dalyvis (kiekvienas Konkurso dalyvių grupės narys) paraiškoje gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie įrodo Konkurso dalyvio atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams.

4.10.   Paraiškoje Konkurso dalyvis privalo pateikti valdymo organo (organų) įsipareigojimą sudaryti Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį, jei Konkurso dalyvis bus paskelbtas Konkurso laimėtoju.

4.11.   Jeigu jungtinės veiklos sutarties pagrindu bendrą paraišką pateikia Konkurso dalyvių grupė, vadovaujantysis partneris, turi atitikti 8.1 punkte nurodytą trečią minimalų reikalavimą. Kiekvienas jungtinės veiklos partneris turi atitikti 8.1 punkte nurodytus 1– o 2 minimalius reikalavimus. Visos jungtinės veiklos sutarties šalys kartu turi tenkinti 8.1 punkte nurodytus  4–6 minimalius reikalavimus.  

4.12.   Konkurso dalyvių grupė, teikianti bendrą paraišką jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties originalą arba notaro patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją.

4.13.   Paraiškoje turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Paraiška turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Sustabdžius Konkurso procedūras, šis terminas pratęsiamas Konkurso procedūrų sustabdymo laikui. Jei paraiškoje nebus nurodytas jos galiojimo laikas, bus laikoma, kad paraiška galioja tiek, kiek yra nustatyta šiose Konkurso sąlygose.

4.14.   Kartu su paraiška Konkurso dalyvis privalo pateikti 4.16 punkte numatytą paraiškos galiojimo užtikrinimo dokumentą.

4.15.   Paraiškoje Konkurso dalyvis privalo pateikti techninius, finansinius ir komercinius paraiškos aspektus pagrindžiančius dokumentus, iš jų privalomas  – planuojamos veiklos verslo planas, kuris turi apimti bent jau šias dalis:

Organizacinė struktūra

Planuojama juridinė įmonės forma, nuosavybės struktūra, struktūros tipo pagrindimas, bendroji struktūros schema, padaliniai ir jų pagrindinės užduotys, personalo struktūra, personalo skaičiaus pagrindimas

Aplinkos analizė

Vartotojai

Rinkos segmentavimas

 Konkurencingumo analizė

Rinkos pokyčiai trumpu laikotarpiu

 Rinkos pokyčiai ilgu laikotarpiu

Konkurentai

Pozicionavimas konkurentų atžvilgiu

SWOT analizė

Rizikos įvertinimas ir valdymas

Strateginės plėtros kryptys

 

                                    6

Numatomų teikti paslaugų  aprašymas

Pagrindinių paslaugų, kurios bus siūlomos investuotojams, ir paslaugų paketų aprašymas

Rinkodara

Savikainos analizė

Pardavimo programa

Pardavimo organizavimas

Pardavimo rėmimas

Pardavimo kanalai

Rinkodaros biudžetas

Finansai

Investicijos

Lėšų poreikis ir šaltiniai 

Kreditas ir kredito grąžinimo eiga

Pajamų, išlaidų ir jų struktūros prognostinis planas

Lūžio taško apskaičiavimas

Balansas, pelno/nuostolių ataskaita, pinigų srautų prognostinis planas, Finansinių rodiklių analizė

4.16. Konkurso dalyvis privalo pateikti paraiškos galiojimo užtikrinimą. Paraiškos galiojimui užtikrinti kiekvienas Konkurso dalyvis pateikia Suteikiančiajai institucijai Lietuvos ar užsienio šalies tarptautinį reitingą turinčio banko besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją arba draudimo įmonės pagal nustatytą tvarką patvirtintas taisykles apdraustą laidavimą (su laidavimo draudimo taisyklėmis Suteikiančioji institucija turi teisę susipažinti). Užtikrinimo vertė lygi 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) litų. Paraiškos galiojimo užtikrinimas turi galioti 90 kalendorinių dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

4.17. Paraiškos galiojimo užtikrinime turi būti nurodyta, kad Konkurso sąlygų 4.16 punkte nurodyta suma sumokama, kai Suteikiančioji institucija savo rašte bankui ar draudimo įmonei nurodo, jog reikalaujama suma priklauso Suteikiančiajai institucijai dėl Konkurso dalyvio veiksmų pagal Konkurso sąlygų 4.20 punkte nurodytus atvejus ir juos išvardijus. Prieš pateikdamas paraišką, Konkurso dalyvis gali prašyti Suteikiančiosios institucijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti siūlomą paraiškos galiojimo užtikrinimą.

4.18.  Konkurso dalyviams paraiškos galiojimo užtikrinimas grąžinamas, kai sudaroma Investicijų sutartis ir Nuomos sutartis tarp Suteikiančiosios institucijos ir Konkursą laimėjusio Konkurso dalyvio ar anksčiau, Suteikiančiosios institucijos sprendimu.

4.19.  Konkursą laimėjusiam Konkurso dalyviui paraiškos galiojimo užtikrinimas bus grąžintas pateikus Konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus atitinkantį Investicijų sutarties įvykdymo užtikrinimą, sudarius Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį ir įsigaliojus Investicijų sutarties įvykdymo užtikrinimui.

4.20.  Suteikiančioji institucija turi teisę pasilikti paraiškos galiojimo užtikrinimo sumą, jei:

4.20.1. Paraiškos galiojimo laikotarpiu Paraišką pateikęs Konkurso dalyvis atšaukia arba pakeičia savo Paraišką pasibaigus Paraiškų pateikimo terminui.

4.20.2. Nustatoma, kad Konkurso dalyvis paraiškoje pateikė klaidinančią, tikrovės neatitinkančią informaciją arba pateikti dokumentai yra suklastoti.

4.20.3. Nustatoma, kad Konkurso laimėtojas pažeidė Sąžiningumo deklaracijoje prisiimtus įsipareigojimus arba pateikė joje melagingą informaciją.

4.20.4. Konkursą laimėtojas nevykdo bet kokių kitų Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų.

7

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

5.1.      Konkurso dalyviai turi teisę prašyti Suteikiančiosios institucijos paaiškinti Konkurso sąlygas, taip pat su Konkursu susijusios papildomos informacijos, būtinos norint pateikti Konkurso sąlygas atitinkančią paraišką.

5.2.      Suteikiančioji institucija į gautą prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas atsako nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, ir pateikia tiek informacijos, kiek tai leidžia Konkurso sąlygos, įstatymų reikalavimai bei Priežiūros tarybos galimybės. Suteikiančioji institucija, atsakydama Konkurso dalyviui, kartu skelbia paaiškinimus ir visiems kitiems Konkurso dalyviams, kuriems ji pateikė Konkurso sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą.

5.3.      Nesibaigus paraiškų pateikimo terminui, Suteikiančioji institucija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems Konkurso dalyviams, kuriems Suteikiančioji institucija yra pateikusi Konkurso sąlygas, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos.

5.4.      Konkurso dalyvis, nepasinaudojęs galimybe prašyti Suteikiančiosios institucijos paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas, įsipareigoja nesiremti šių Konkurso sąlygų neaiškumais (netikslumais) ginčo, pretenzijos ir / ar skundo atveju.

6. VOKŲ SU PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMO IR VERTINIMO PROCEDŪRA

6.1.    Vokai su paraiškomis, gautomis iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, atplėšiami Priežiūros tarybos posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vasario 16-osios g. 62, LT-76925  Šiauliuose ........ kabinete. Priežiūros tarybos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su paraiškomis, pradžia – 2008 m. _______________ d. _____ val. _____ min. Lietuvos laiku.

 

6.2.    Vokų atplėšimo procedūrose turi teisę dalyvauti visi paraiškas pateikę Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

 

6.3.    Vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims skelbiama paraišką pateikusio Konkurso dalyvio pavadinimas, paraiškoje nurodyti žemės sklypai ir dalyvavimo konkurse schema pagal 1.6 punktą ir pranešama, ar yra pateiktas Paraiškos galiojimo užtikrinimas. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems Konkurso dalyviams.

 

6.4.      Konkursui pateiktas paraiškas nagrinėja, palygina ir vertina Priežiūros taryba. Paraiškos vertinamos Priežiūros tarybos posėdyje. Paraiškos nagrinėjamos ir vertinamos konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas pateikusiems Konkurso dalyviams ar jų atstovams. Paraiškas vertinant tikrinama:

 

8

6.4.1.   ar Konkurso dalyvis savo Paraiškoje pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją;

6.4.2.   ar pateikiami Konkurso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai nėra suklastoti;

6.4.3    ar Konkurso dalyvis atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

6.4.4.   ar Paraiška atitinka Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

6.5.      Išskilus klausimams dėl paraiškų turinio ir Priežiūros tarybai paprašius, Konkurso dalyviai privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami paraiškos. Paaiškinimai siunčiami faksu: ___________.

6.6.  Priežiūros tarybos sprendimu bei Suteikiančiosios institucijos pritarimu, paraiškoms vertinti gali būti naudojamos ekspertų (konsultantų), kuriuos atrenka Suteikiančioji institucija teisės aktų nustatyta tvarka, paslaugos.

7. PARAIŠKŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1.      Konkurso dalyvių paraiškos laikomos neatitinkančiomis Konkurso sąlygų reikalavimų ir Priežiūros taryba atmeta pateiktas paraiškas šiais atvejais:

7.1.1    Paraišką pateikė Konkurso sąlygose Konkurso dalyviams nustatytų kvalifikacinių atrankos kriterijų neatitinkantis asmuo ar asmenų grupė. Laikoma, kad Konkurso dalyvis (grupės narys) neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, jeigu jis neatitinka bent vieno jam nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ar nepateikė bent vieno atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančio dokumento.

7.1.2.   Paraiška neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

7.1.3.   Konkurso dalyvis pateikė daugiau kaip vieną paraišką ir iki vokų atplėšimo procedūros neatšaukė ankstesniosios. Laikoma, kad Konkurso dalyvis – asmenų grupė – pateikė daugiau kaip vieną paraišką, jei bent vienas asmenų grupės narys pateikė atskirą paraišką ar tuo pačiu metu yra kitos, paraišką pateikusios, asmenų grupės narys.

7.1.4.   Konkurso dalyvis savo paraiškoje pateikė netikslius ar neišsamius duomenis ir Suteikiančiajai institucijai prašant per nurodytą laiką jų nepatikslino.

7.1.5.   paaiškėja, kad Konkurso dalyvio (ar grupės nario) pateikta informacija yra neteisinga arba pateikti dokumentai yra suklastoti.

7.1.6.   Konkurso dalyvis nepateikė Konkurso sąlygas atitinkančios paraiškos galiojimo užtikrinimo ar kitų dokumentų, kuriuos Konkurso dalyviai privalo pateikti pagal šias Konkurso sąlygas.

7.2.      Paraiškos, kurios pripažintos neatitinkančiomis Konkurso sąlygų reikalavimų, yra atmetamos ir nebus nagrinėjamos. Apie paraiškos atmetimą Konkurso dalyvis informuojamas nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo.

9

8. MINIMALŪS REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS

8.1.      Atsižvelgiant į Investicijų sutarties ir Nuomos sutarties dalyko svarbą ir investuotojui numatomų įsipareigojimų kiekį, Suteikiančioji institucija nustato Konkurso dalyviui (Konkurso dalyvių grupei) šiuos minimalius reikalavimus:

Eil. Nr.

Minimalūs reikalavimai

Reikalavimų reikšmė (kai taikoma)

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

1.

Konkurso dalyvis yra įsteigtas, įregistruotas ir veikiantis pagal atitinkamos valstybės įstatymus bei turi teisę verstis Verslo plane nurodyta veikla. 

 

 

Pažymos apie Konkurso dalyvio įregistravimą įmonių registre, vadovaujantis Konkurso dalyvio šalyje galiojančių įstatymų nustatytais reikalavimais, notaro patvirtinta kopija;

Konkurso dalyvio įstatų notaro patvirtinta kopija.

2.

Konkurso dalyvis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, nėra bankrutuojantis, nėra likviduojamas, nemokus ar restruktūrizuojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir jam negresia aukščiau išvardytos procedūros.

 

Konkurso dalyvio registravimo šalies įmonių registrą tvarkančios institucijos pažymos apie Konkurso dalyvio teisinį statusą originalas (šios pažymos turi būti už ne vėlesnį kaip paskutinių 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo paraiškos pateikimo termino pabaigos).

3.

Konkurso dalyvio jį kontroliuojančios įmonės[2] veiklos vykdymo periodas iki paraiškos pateikimo.

Ne mažesnis kaip 2 metai.

Registravimo pažymėjimo kopija, kontrolę pagrindžiančių dokumentų kopijos, paraiška.

4.

Planuojamos investicijos vienam išsinuomoto Žemės sklypo hektarui.

Ne mažesnės už minimalias privalomas investicijas.

 

Verslo planas, paraiška.

 

 

10

 

5.

Planuojamas periodas nuo Investicijų sutarties ir nuomos sutarties įsigaliojimo iki veiklos pradžios.

Ne ilgesnis kaip 3 metai.

Verslo planas, Paraiška.

6.

Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) naujų darbo vietų skaičius, atitenkantis vienam išnuomoto Žemės sklypo hektarui. Darbo vietos turi būti sukurtos ne vėliau kaip per [12] mėn. nuo veiklos Žemės sklype pradžios.

Ne mažiau kaip 5.

Verslo planas, Paraiška.

 

            Kai Konkurso dalyvis pretenduoja, laimėjęs konkursą, pasirašyti nuomos sutartis dėl kelių Žemės sklypų  planuojamas periodas nuo Investicijų sutarties ir Nuomos sutarties įsigaliojimo iki veiklos pradžios  (5 reikalavimas) kiekvieno sklypo atžvilgiu turi būti ne ilgesnis už nustatytąjį.

8.2.      Konkurso dalyvių, kurie atitiko minimalius reikalavimus, paraiškos toliau nagrinėjamos atliekant vertinimą.

9. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

9.1.      Remdamasi Konkurso sąlygų 9.2 punkte nustatytais vertinimo kriterijais, Priežiūros taryba įvertina neatmestas Konkurso dalyvių paraiškas. Pagal paraiškų palyginimo rezultatus nustatoma Konkurso dalyvių eilė kiekvienam Žemės sklypui išsinuomoti surinkto balų skaičiaus mažėjimo tvarka.

9.2.      Konkurso dalyvių paraiškos vertinamos ir lyginamos vadovaujantis šiais kriterijais:

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijus

Aprašymas

Balai

 

1.

 

Planuojamų investicijų, tenkančių 1 ha išsinuomoto Žemės sklypo ploto, dydis iki veiklos pradžios.

 

Investicijomis laikomos tik tos išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kurios nurodytos Verslo plane ir kurios galės būti įtraukiamos į įmonės balansą.

 

70

 

 

         11

 

2.

 

Numatomų sukurti ilgalaikių (kurios bus išlaikomos ne mažiau kaip 3 metus) naujų darbo vietų skaičius, atitenkantis vienam išnuomoto Žemės sklypo hektarui.

Vertinamas planuojamas sukurti naujų darbo vietų skaičius, atitenkantis vienam išnuomoto žemės sklypo hektarui. Naujos ilgalaikės darbo vietos apskaičiuojamos iš visų žemės sklype planuojamų sukurti ilgalaikių darbo vietų atėmus tas ilgalaikes darbo vietas, kurios būtų naikinamos, jeigu įmonė persikelia (iš dalies persikelia) į Pramoninį parką iš kitos Lietuvos vietovės.

30

 

Iš viso:

100

 

1 ir 2 kriterijų vertinimo metodika:

Geriausiai paraiškai (pateiktai konkrečiam žemės sklypui) suteikiama aukščiausia pagal kriterijų numatyta balo reikšmė. Kitoms vertinamoms paraiškoms balai suteikiami proporcingai pagal geriausią paraišką (pvz., jeigu didžiausios siūlomos investicijos yra 6 mln. Lt, tai jas pasiūliusiam dalyviui suteikiama 70 balų, dalyviui pasiūliusiam 4 mln. Lt investiciją, suteikiama 4 mln. Lt/ 6 mln. Lt x 70 balų = 46,6 balų). 0 balų vertinama, jeigu nieko nepasiūloma pagal kriterijų. Tuo atveju, kai vertinama tik viena paraiška, geriausios paraiškos reikšmė kriterijui 1 yra lygi minimalioms privalomoms investicijoms, kriterijui 2 yra lygi 5 darbo vietoms. Vertinant paraišką, konkrečiam kriterijui negali būti suteikta daugiau balų nei numatyta 9.2 punkte.

9.3. Atitiktį 8.1. ir 9.1. punktuose numatytiems kvalifikaciniams minimaliems ir kvalifikaciniams atrankos kriterijų reikalavimams Konkurso dalyvis pagrindžia verslo plane ir patvirtina užpildydamas Konkurso sąlygų 4 priede pateiktą deklaraciją.

10. PRELIMINARIOS KONKURSO DALYVIŲ EILĖS SUDARYMAS IR SPRENDIMO DĖL KONKURSO LAIMĖTOJŲ PRIĖMIMAS

10.1.  Atlikusi paraiškų vertinimą, Priežiūros taryba nustato preliminarią Konkurso dalyvių eilę pagal kiekvieną žemės sklypą. Ši eilė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminarios eilės nustatymo pranešama paraiškas pateikusiems Konkurso dalyviams.

10.2.  Priežiūros taryba patvirtina Konkurso dalyvių eiles ir priima sprendimą dėl Konkursą laimėjusių paraiškų tik tada, kai išnagrinėja paraiškas pateikusių Konkurso dalyvių pretenzijas ir skundus, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią Konkurso dalyvių eilę išsiuntimo Konkurso dalyviams dienos.

11. INVESTICIJŲ SUTARTIES IR NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

11.1.    Konkurso laimėtojui pasiūloma pasirašyti Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį. Pasirašytas Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

12

       12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.    Investicijų finansavimas bus atliekamas iš Investuotojo nuosavų ar skolintų lėšų. Suteikiančioji institucija nesuteiks jokio Investuotojo įsipareigojimų užtikrinimo (nei Suteikiančiosios institucijos garantijos ar turto įkeitimo nei jokio kito) ir jokia forma (nei investicijomis į turtą, nei išmokomis Investuotojo naudai, nei kitaip) nemokės Investuotojui jokio atlyginimo už įsipareigojimų vykdymą pagal Investicijų sutartį ir (arba) Nuomos sutartį per visą šių sutarčių galiojimo laikotarpį.

 

12.2     Visą Investicijų sutarties ir Nuomos sutarties galiojimo laikotarpį Investuotojas privalės teikti Suteikiančiajai institucijai Konkurso sąlygose, Investicijų sutartyje ir Nuomos sutartyje numatytą ir kitą Suteikiančiosios institucijos pagrįstai prašomą informaciją apie Investicijų sutarties ir Nuomos sutarties vykdymą, taip pat Investuotojas privalės iš anksto suderinti su Suteikiančiąja institucija tam tikrų Investicijų sutartyje ir (arba) Nuomos sutartyje numatytų sutarčių (jei tokios bus numatytos) ir kitų veiksmų, susijusių su Investicijų sutarties ir (arba) Nuomos sutarties vykdymu, sąlygas.

12.3.    Investuotojas savo teises ir pareigas pagal Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį gali  perduoti savo įsteigtam atskiram ūkio subjektui, kurio pagrindinė veikla būtų investicijų atlikimas ir veiklos vykdymas išsinuomotame sklype ir kuris turėtų 100 proc. priklausyti Investuotojui visą nuomos periodą. Investuotojas privalo garantuoti Suteikiančiajai institucijai jai priimtinu būdu, kad tuo atveju, jeigu įsteigtas ūkio subjektas nevykdys Konkurso sąlygose bei Investicijų sutartyje ir (arba) Nuomos sutartyje numatytų įsipareigojimų Investuotojui, šiuos įsipareigojimus, Suteikiančiajai institucijai pareikalavus, nedelsiant įvykdys pats Investuotojas.

 

13.              KONKURSO SĄLYGŲ PRIEDAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Konkurso sąlygų

                                                                                           1 priedas

 

Sklypo identifikavimo numeris

Sklypo plotas

Papildoma informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konkurso sąlygų

                                                                                                         2 priedas

PARAIŠKA

ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTUOTOJŲ ATRANKOS

KONKURSAS

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

 

Konkurso dalyvio pavadinimas

 

Kodas

 

Buveinės adresas

 

Adresas korespondencijai

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

Įgalioto asmens vardas ir pavardė

 

Įgalioto asmens telefono numeris

 

Įgalioto asmens fakso numeris

 

Įgalioto asmens el. pašto adresas

 

 

[PASTABA: jei PARAIŠKĄ teikia juridinių asmenų grupė (konsorciumas) nurodoma informacija apie kiekvieną jos narį]

Šioje Paraiškoje pažymime, kad besąlygiškai sutinkame su visomis Investuotojų atrankos  konkurso sąlygomis, ir besąlygiškai įsipareigojame užtikrinti visų prisiimtų įsipareigojimų pagal Investicijų sutartį ir Nuomos sutartį vykdymą nepažeidžiant teisės aktų, Konkurso sąlygų ir Konkurso dalyvio Paraiškos bei Investicijų sutarties ir Nuomos sutarties sąlygų.

2

[1 schema pagal 1.6 punktą:]

Pageidaujame išsinuomoti šį žemės sklypa:

Pageidaujamas eiliškumas*

Sklypo identifikavimo numeris

1

 

 

[2 schema pagal 1.6 punktą:

Pageidaujame išsinuomoti vieną iš šių žemės sklypų:

Pageidaujamas eiliškumas*

Sklypo identifikavimo numeris

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

*suprantame ir sutinkame, kad pripažinus mus laimėtojais atrenkant investuotoją Žemės sklypui, kuriam suteikėme aukštesnę prioriteto eilę, mūsų pageidavimai dėl kitų Žemės sklypų nebus toliau nagrinėjami

[3 schema pagal 1.6 punktą:]

Pageidaujame išsinuomoti šiuos šalia esančius žemės sklypus*:

 

Sklypo identifikavimo numeris

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

*suprantame ir sutinkame, kad mums galės būti išnuomoti tik tie Žemės sklypai, dėl kurių mes būsime pripažinti Konkurso laimėtojais.

3

Informacija apie Konkurso dalyvio atitikimą atrankos kriterijams pateikiama žemiau.

Kriterijus

Atitikimas ir, jei taikoma, faktinė reikšmė

Konkurso dalyvis yra įsteigtas, įregistruotas ir veikiantis pagal atitinkamos valstybės įstatymus bei turi teisę verstis su Nuomos dalyku susijusia veikla. 

 

Konkurso dalyvis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, nėra bankrutuojantis, nėra likviduojamas, nemokus ar restruktūrizuojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir jam negresia aukščiau išvardintos procedūros.

 

Veiklos vykdymo periodas iki Paraiškos pateikimo.

 

Planuojamas periodas nuo Nuomos sutarties pasirašymo iki veiklos pradžios.

 

Numatomos naujai sukurti ilgalaikės (išlaikomų ne trumpiau 3 metų)  darbo vietos, skaičiuojamos vienam hektarui.

 

 

______________________


                                                                                    Konkurso sąlygų        

                                                             3 priedas

 

KONKURSO DALYVIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

20...... m. ________________________ d. Nr.

________________________

(deklaracijos sudarymo vieta)

 

1. Aš, _____________________________________________________________________________________ ,

(Konkurso dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))

 

________________________________________________ ,

                                                                                (Konkurso dalyvio pavadinimas)

dalyvaujantis Šiaulių  miesto savivaldybės administracijos atliekamame Šiaulių pramoninio parko investuotojų atrankos konkurse (toliau – Konkursas), skelbtame ____________________________________________,

(nurodyti datą)

nedavė ir neketina duoti Šiaulių  miesto savivaldybės valstybės tarnautojams (darbuotojams), Priežiūros tarybos nariams bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti Konkursą.

2. Konkurso dalyvis už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

3. Jeigu Konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

____________________                                                 __________________                            ______________________________

(deklaraciją sudariusio asmens pareigos)                         (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

A. V.

______________

 

 

 [1] LR Civilinio kodekso XLIX skyrius

[2] Pagal LR Vertybinių popierių rinkos įstatymą.

Į pradžią