Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1310 2019-09-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 110, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 110, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. A-1310

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemė ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.  įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais), 21 punktu ir atsižvelgdamas į Daugiabučio namo savininkų bendrijos Žemaitės g. 104A prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, pateiktą per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-64662:

1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti žemės sklypo Vytauto g. 110, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą naujo valstybinės žemės sklypo suformavimui esamam statiniui (unikalus Nr. 2997-3012-4016) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią