Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-379 2019-10-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. T-379

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

 

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies         15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas – 133 379,8 tūkst. Eur, įplaukas iš parduotų akcijų – 990,0 tūkst. Eur, praėjusių metų biudžeto nepanaudotą pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, – 14 835,9 tūkst. Eur (pridedama) ir skolintas lėšas – 2 800,0 tūkst. Eur;

1.2. Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimus pagal programas ir asignavimų valdytojus – 152 005,7 tūkst. Eur (pridedama), iš jų:

1.2.1. darbo užmokesčiui – 62 922,7 tūkst. Eur;

1.2.2.  turtui įsigyti – 43 634,1 tūkst. Eur;

1.3. Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimus pagal valstybės funkcijas – 152 005,7 tūkst. Eur (pridedama);

1.4. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų 2019 metų įmokas į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas) už patalpų nuomą ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 4 390,4 tūkst. Eur (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai išanalizuoja įsiskolinimų priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti, o sudarydami ir tvirtindami 2019 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2019 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai;

2.3. 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.4. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų, nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam tikslui numatytų asignavimų atitinkamoje programoje; išlaidoms padengti pirmiausia turi naudoti asignavimus iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į savivaldybės biudžetą pajamų, įskaitant ankstesniais metais nepanaudotus lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytus asignavimus, kurių negalima naudoti kitiems tikslams.“

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-379 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. (1 PRIEDAS)
T-379 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. (2 PRIEDAS)
T-379 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. (3 PRIEDAS)
T-379 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. (4 PRIEDAS)
Į pradžią