Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1412 2019-10-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NUMERIO PATALPAI GEGUŽIŲ G. 51-403 PAKEITIMO IR NUMERIO GEGUŽIŲ G. 51-403A PANAIKINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  NUMERIO PATALPAI GEGUŽIŲ G. 51-403 PAKEITIMO IR NUMERIO GEGUŽIŲ G. 51-403A PANAIKINIMO

 

2019 m. spalio 4 d. Nr. A-1412

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, 4 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija su pakeitimais) „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 1 d. Nr. GVA-994 prašymą:

                     1. K e i č i u  numerį patalpai Gegužių g. 51-403 (sujungiamos patalpos, kurių unikalūs Nr. 2998-2003-9013:0093 ir 2998-2003-9013:0092, į vieną nekilnojamojo turto objektą), esančiai pastate, kurio unikalus Nr. 2998-2003-9013, pagal priedą.

                     2. N a i k i n u numerį patalpai Gegužių g. 51-403A, pagal priedą.                   

                     3. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo adresų įregistravimo Adresų registre dienos.

                     4. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                     Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-1412 - DĖL NUMERIO PATALPAI GEGUŽIŲ G. 51-403 PAKEITIMO IR NUMERIO GEGUŽIŲ G. 51-403A PANAIKINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią