Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1497 2019-10-21
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO DAUKANTO G. 23, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DAUKANTO G. 23,  ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 21 d. Nr. A-1497

Šiauliai

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. spalio 11 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-267-(8.26):        

              1. T v i r t i n u žemės sklypo Daukanto g. 23, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo įsiterpęs valstybinės žemės plotas 0,0196 ha sujungimas su besiribojančiu 2,4029  ha ploto žemės sklypu. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.  Projektu suformuoti:

              1.1. žemės sklypas Nr. 01 (I etapas, įsiterpusio valstybinės žemės sklypo suformavimas), kurio:

              1.1.1. ribos ir plotas – 0,0196 ha;

              1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos;

              1.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija su pakeitimais) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ V, VI, XX, XLIX.

              1.2. žemės sklypas Nr. 1 (II etapas, tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties, bendrą ribą turinčių žemės sklypų sujungimas)), kurio:

              1.2.1. ribos ir plotas – 2,4225 ha;

              1.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos;

              1.2.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija su pakeitimais) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ I, V, VI, IX, XX, XLVIII, XLIX skyriai;

              1.2.4. siūlomas nustatyti servitutus::

              1.2.4.1. Servitutas 222-1 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,1818 ha;

              1.2.4.2. Servitutas 222-2 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,0407 ha;

              1.2.4.3. Servitutas 222-3 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,1190 ha;

              1.2.4.4. Servitutas 222-4 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,0925 ha;

              1.2.4.5. Servitutas 222-5 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,0027 ha.

              2. N u s t a t a u, kad:

              2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.  2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

              2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.        

              3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

              3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

              3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-56506.

              4. Informuoju, kad:

              4.1. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika;

              4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

              4.3. Projekto iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

              4.4. Projekto rengėjas – MB ,,Altagis“.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią