Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-44 2020-02-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-44

 

          savivaldybe

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiauliai

2020 m.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau Kontrolės komitetas), savo veikloje vadovaudamasis teisės aktais ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos reglamentu, dirbo pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-468 patvirtintą Kontrolės komiteto 2019–2022 metų veiklos programą ir 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-374 patvirtintą Kontrolės komiteto 2019–2020 metų veiklos programą.

Kontrolės komiteto veiklos tikslai – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų, jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais, visą struktūrą ir funkcijas.

Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Savivaldybės tarybos narių frakcijų deleguotų atstovų skaičius.

Iki 2019 m. balandžio 9 d. Kontrolės komitetą sudarė Vladas Artūras Balsys, Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Regina Kvedarienė, Alfredas Lankauskas (pirmininkas), Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Gedeminas Vyšniauskas.

Nuo 2019 m. gegužės 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-175 Kontrolės komitetą sudarė Jonas Bartkus, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Denis Michalenko (pirmininkas), Aurimas Žvinys.

2019 m. iš numatytų 7 Kontrolės komiteto posėdžių įvyko 6, neįvyko 1 (nesusirinkus kvorumui). Įvykusiuose posėdžiuose apsvarstyta 19 klausimų. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (toliau – Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) pateiktos keturios rekomendacijos.

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus, tad posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik Kontrolės komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atstovai, Savivaldybės administracijos darbuotojai ir kitų savivaldybės įstaigų atstovai.

Kontrolės komitetas svarstė šiuos klausimus:

dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos;

dėl Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ skundo;

dėl informacijos apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano vykdymą;

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse reikalavimo;

dėl Kontrolės komiteto 20192022 metų veiklos programos;

dėl Šiaulių miesto mero Artūro Visocko kreipimosi;

dėl Vilniaus g. (bulvaro) rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo aplinkybių;

dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto;

dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų programos sąmatos;

dėl turto perdavimo patikėjimo teise;

dėl Savivaldybės valdomų įmonių teikiamos paramos; 

dėl baseino veiklos;

dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ reorganizavimo;

dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizavimo eigos;

dėl 2018/2019 metais atliktų vidaus auditų ataskaitos pateikimo;

dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus raštų Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorei;

dėl Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus veiklos. 

Kontrolės komitetas kovo mėnesį apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Birželio mėnesį Kontrolės komitetas išsamiai susipažino su Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ skundo surašymo aplinkybėmis ir skundo esme. Aptarė rengiamą  reorganizacijos  projektą ir numatomus tolimesnius žingsnius dėl auditų atlikimo, dėl darbuotojų struktūros optimizavimo ir įstaigų reorganizavimo, dėl socialinių funkcijų išplėtimo ir papildomų paslaugų teikimo. Išklausė informaciją apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano vykdymą.

Kontrolės komitetas rugpjūčio mėnesį apsvarstė Vyriausybės atstovo įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2019 m. liepos 26 d. reikalavimą Nr. 4-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto įgyvendinimo“. Kontrolės komiteto nariai nusprendė rengti ir teikti iš naujo Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programą. Diskutavo dėl Kontrolės komiteto 20192022 metų veiklos programos rengimo ir pakeitimo, nusprendė parengti programą su pakeitimais ir pateikti ją 2019 m. rugsėjo 5 d. Savivaldybės tarybos posėdžiui. Apsvarstę Savivaldybės mero Artūro Visocko kreipimąsi, nusprendė perduoti jį (su pridėta medžiaga) susipažinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.

Rugsėjo mėnesį Kontrolės komitetas pakartotinai svarstė Savivaldybės mero Artūro Visocko kreipimąsi ir nusprendė rekomenduoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai peržiūrėti dabar galiojančią tvarką, ar nėra palikta tokių pat spragų, ir rekomenduoti Savivaldybės administracijai dar kartą kreiptis į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją dėl tikslių reklamos ir iškabos sąvokų išaiškinimo.

Taip pat aptarę pateiktą informaciją apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymą, nusprendė, prašyti Savivaldybės administracijos metų pabaigoje pateikti Kontrolės komitetui statistiką apie nepanaudotas įstaigų surinktas pajamų lėšas ir informaciją, kiek jų perkeliama į kitus metus. Taip pat Kontrolės komitetas susipažino su Vilniaus g. (bulvaro) rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo aplinkybėmis.  

Kontrolės komitetas lapkričio mėnesį apsvarstė ir teikė pasiūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto. Taip pat įvertino, pritarė ir teikė Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų. Svarstė klausimus: dėl turto perdavimo patikėjimo teise, dėl Savivaldybės valdomų įmonių teikiamos paramos, dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ reorganizavimo eigos, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizavimo eigos, dėl 20182019 metais atliktų vidaus auditų ataskaitos pateikimo.

Gruodžio mėnesį apsvarstęs klausimą dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rašto Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorei, Kontrolės komitetas nusprendė rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui parengti tipinę tvarką, kaip biudžetinėse įstaigose išmokomos vienkartinės išmokos, priemokos ir premijos. Aptarta Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus veikla. 

Kontrolės komitetas dirbo principingai ir atsakingai, komiteto nariai dalyvavo svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.

 

________________________________

Į pradžią