Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 434 2001-12-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO, BŪSTUI ĮSIGYTI SKYRIMO

mazasis-herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

S P R E N D I M A S

DĖL LENGVATINĖS  PASKOLOS, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO, BŪSTUI  ĮSIGYTI  SKYRIMO

 

2001 m. gruodžio 4 d. Nr.434

Šiauliai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 8 ir 11 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu  Nr.1162 “Dėl lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą” (Žin., 1997, Nr.97-2458; 2001, Nr.23-767), Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.162/300 “Dėl paskolų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti, limito 2001 metams paskirstymo savivaldybėms pagal bankus” (Žin., 2001, Nr.49-1720), Šiaulių miesto savivaldybės valdyba   n u s p r e n d ž i a :

                      1.Iš dalies pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 2 d. sprendimą Nr.349 “Dėl lengvatinių paskolų, teikiamų iš UAB Sampo banko, būstui įsigyti paskirstymo”: panaikinti priedo trečiąją eilutę ir vietoje žodžių “Iš viso: 172670” įrašyti žodžius “Iš viso:109670”

            2.Skirti lengvatinę paskolą būstui įsigyti, teikiamą iš AB Lietuvos taupomojo banko kredito išteklių, piliečiui, įrašytam į Šiaulių miesto gyventojų, turinčių teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, eilę (priedas).

 

 

 

Merė                                                                                                                         Vida Stasiūnaitė

______________

 

Dokumento priedai:
434 - LENGVATINĖS PASKOLOS BŪSTUI ĮSIGYTI, TEIKIAMOS IŠ AB LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO KREDITO IŠTEKLIŲ, PILIEČIUI, ĮRAŠYTAM Į EILĘ VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI, SKYRIMAS (PRIEDAS)
Į pradžią