Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-191 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. T-191

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, patvirtintas 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

                                                                                                                                                                

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr.  T-263  

(2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-191 redakcija)    

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių želdynų ir saugotinų želdinių apsaugos, želdynų kūrimo ir pertvarkymo, želdinių veisimo, želdynų ir želdinių tvarkymo reikalavimus, leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti išdavimo bei želdinių vertės atlyginimo tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, susijusias su želdynų ir želdinių apsauga, želdynų ir želdinių apsaugos kontrolės vykdymą.

2. Bendrieji želdynų apsaugos ir tvarkymo tikslai:

2.1. želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose;

2.2. želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus.

3. Taisyklių privalo laikytis visi Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties augančių želdynų ir saugotinų želdinių savininkai, valdytojai ar naudotojai, želdynus ir želdinius projektuojančios, įrengiančios ir prižiūrinčios organizacijos, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys.

 

II SKYRIUS

 SĄVOKOS

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype (parkas, skveras, miesto ar miestelio sodas ir kt.);

4.2. Komisija – Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu;

4.3. priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ar kitų teritorijų);

4.4. saugotini želdiniai – želdiniai, atitinkantys kriterijus, nurodytus Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“;

4.5. želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinųjų statinių;

4.6. želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai;

4.7. želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius;

4.8. želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turinti tik želdynų ar želdinių valdymo teisę;

4.9. žemės valdytojas – privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų (toliau – teisės aktai) nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise;

4.10. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme (toliau – Želdynų įstatymas) ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

SAUGOTINI ŽELDINIAI

 

5. Medžiai ir krūmai, augantys miesto žemėje, priskiriami saugotiniems želdiniams ir jiems kirsti arba genėti yra reikalingas leidimas, jeigu jie:

5.1. atitinka bent vieną iš kriterijų, nurodytų Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąraše;

5.2. įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

6. Medžiai ir krūmai neatitinka šių kriterijų 5 punkte nurodyto kriterijaus, jeigu jie yra:

6.1. nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ir krūmai;

6.2. invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

6.3. medžiai ir krūmai, augantys:

6.3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių, (išskyrus medžius, esančius kelio juostoje);

6.3.2. geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;

6.3.3. energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;

6.3.4. pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;

6.4. medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

 

IV SKYRIUS

ŽELDYNŲ KŪRIMAS AR PERTVARKYMAS, ŽELDINIŲ SODINIMAS,

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMAS

                  

7. Atskirieji ir priklausomieji želdynai kuriami ir tvarkomi pagal parengtus ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus projektus.

8. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti, – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo  darbus, formuojant kraštovaizdį.

9. Sodinant medžius ir krūmus, įrengiant vejas ir gėlynus, privaloma vadovautis Sodmenų kokybės reikalavimais.

10. Medžiai ir krūmai sodinami:

10.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m, – 2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių;

10.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų sienų;

10.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų;

10.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės;

10.5. be kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu, kaip nurodyta 1 lentelėje:

                                                                                                                    

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė

Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro)

Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos m

1.

Medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m

šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

5

kitos pusės

3

2.

Medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio

visos pusės

2

3.

Medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio

visos pusės

1

4.

Gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio

pietinė pusė

(tarp 135o ir 225o)

1

5.

Gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio

visos pusės

1

 

10.6. sodinant gatvės želdinius vietoje anksčiau augusių, nebūtina laikytis atstumų, nurodytų 10.1–10.5 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams ar sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų;

10.7. prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai sodinami, kaip reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

11. Atstumai, nurodyti 10.110.7 papunkčiuose, galioja naujai sodinamiems medžiams.

12. Medžius ir krūmus draudžiama sodinti:

12.1. griovių ir vandens telkinių dugnuose ir pylimų šlaituose;

12.2. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su Savivaldybe, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

12.3. valstybinėje žemėje, nesuderinus su Savivaldybe arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius;

12.4. vietose, kuriose Specialiosiose žemės naudojimo sąlygų įstatyme įrašytas draudimas sodinti medžius ar krūmus.

13. Saugotini medžiai ir krūmai 23  punkte (išskyrus 23.9, 23.11, 23.12 papunkčius) išvardytais atvejais  gali būti kertami tik įvertinus jų būklę natūroje.

14. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

15. Neteisėtai sunaikinus ar sužalojus želdinius, nuostoliai apskaičiuojami pagal Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodiką ir išieškomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Saugotinų želdinių augimo vieta neprarandama, kai:

16.1. želdiniai iškertami savavališkai ar kitaip sunaikinami;

16.2. iškertami blogos būklės medžiai, augantys gatvės juostoje (jei kitaip nenumatyta nustatyta tvarka parengtuose ir suderintuose želdinių pertvarkymo projektuose ar kituose statinio projektuose).

17. Želdynai ir želdiniai prižiūrimi ir saugomi nuo ligų ir kenkėjų vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis ir Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis.

18. Norint užtikrinti želdinių priežiūros kokybę, savivaldybės viešosiose ir bendro naudojimo erdvėse želdinius prižiūrėti gali tik įmonė, turinti kvalifikuotus specialistus.

19. Medžiai genimi laikantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių. Medžių viršūnių pažeminimas galimas tik tada, kai jie trukdo elektros energijos perdavimo, ryšių oro linijoms, kai nudžiūvusi viršūnė ir išimtiniais atvejais, kai kelia pavojų.

20. Mieste įrengiant reklamas, kasant infrastruktūros trasas ir atliekant panašius darbus, turi būti įvertinami augantys želdiniai ir laikomasi atstumų, nurodytų Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėse.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR ŽELDINIŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

 

            21. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai gali būti vykdomi tik turint Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus išduotą Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Leidimas) ir įvykdžius Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus nurodytas Leidimo išdavimo sąlygas, t. y.  atlyginus medžių ar krūmų, numatytų iškirsti parengtuose projektuose, atkuriamąją vertę (leidimas neišduodamas, kol nesumokama atkuriamoji vertė).

22. Medžio atkuriamoji vertė asmens, kuriam išduotas Leidimas, raštišku prašymu gali būti patikslinta medį nukirtus, jeigu dėl aptikto kamieno puvinio anksčiau apskaičiuota atkuriamoji vertė turėtų būti perskaičiuota.

23. Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais:

23.1. Taisyklių 30 punkte nurodytais atvejais;

23.2. jei jie pažeisti stiebo ir (ar) šaknų puviniu arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

            23.3. jei jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;

   23.4. jei jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

23.5. jei auga ant piliakalnių ir pilkapių;

23.6. jei auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

23.7. jei gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

23.8. jei pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

23.9. jei auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms teisės aktais nustatytais apribojimais;

23.10. jei auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostos teritorijoje ir atitinka Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507, nurodytus kriterijus;

23.11. jei jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, gamtotvarkos planuose, įvairiose tikslinėse programose, veiksmų planuose, kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

23.12. jei auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus;

23.13. jei jie pasodinti po Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ įsigaliojimo ir pažeidžiant šių taisyklių reikalavimus dėl atstumo.

                   24. Leidimų išdavimo tvarka:

24.1. gavęs prašymą, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius organizuoja prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimą, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius ar Komisija  įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje. Savivaldybės tarnautojas apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus Taisyklių 23 punkte numatytus atvejus, ir išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą. Saugotinų medžių ir krūmų būklė nustatoma pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus kriterijus; 

24.2. Prašymą leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus (toliu Prašymas) gali pateikti:

24.2.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas);

24.2.2. dėl daugiabučio namo kieme arba artimiausioje jo aplinkoje augančių saugotinų želdinių – daugiabutį namą administruojanti įmonė, daugiabučio namo bendrijos pirmininkas arba jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis;

24.2.3. sklypų savininkai ar valdytojai, kurių sklypuose planuojamas želdinių kirtimas vykdant statybos ar kitus darbus, kartu pateikdami projektą, kuriame numatyti želdinių pertvarkymo sprendiniai (su numatytais kirsti, genėti, persodinti ar kitaip tvarkyti želdiniais, jų rūšimi, skaičiumi, skersmeniu, būkle);

24.2.4. fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių manymu, augantys želdiniai kelia pavojų žmonių sveikatai ir (ar) turtui.

25. Prašymas gali būti pateikiamas atvykus į Savivaldybę arba siunčiamas el. paštu aplinka@siauliai.lt (pasirašytas nuskaitytas dokumentas ar el. laiškas su rekvizitais).

26. Daugiabučių namų savininkų, sodo ir garažų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių, jungtinės veiklos sutarties įgaliotinių prašymas kirsti želdinius nagrinėjamas tada, kai kartu su prašymu pateikiama bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. savininkų pritaria šiam prašymui.

  27. Komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės privaloma gauti, kai prašoma kirsti:

27.1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Įsakymo 2 priedu „Želdinių būklė“, saugotinus medžius ir krūmus;

27.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų;

27.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra neigiamas) pasiekusius medžius;

27.4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus;

27.5. medžius ir krūmus, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

28. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, o jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir sumokėjus atkuriamąją vertę.

29. Leidimas galioja: kirsti, persodinti, kitaip pašalinti medžius – 1 metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metus, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai; kai Leidimas išduotas genėti želdinius, – vienam genėjimui atlikti.

30. Leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus nereikia, jeigu:

30.1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu, telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

30.2. atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

30.3. žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo  geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

31. Lėšos, kompensuojančios želdinių atkuriamąją vertę, prieš gavus Leidimą, pervedamos į Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą.

 

VI SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

32. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

32.1. išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;

32.2. taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones;

32.3. įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sąlygas želdynus ir želdinius inventorizuojantiems specialistams, pateikusiems asmens dokumentą ir įgaliojimą, atlikti inventorizavimo ir apskaitos darbus;

32.4. teikti reikiamą informaciją apie želdynus ir želdinius.;

32.5. laikytis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių.

33. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

33.1. privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra nepažeisdami kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;

 33.2. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;

 33.3. nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).

 34. Privačių namų, žemės valdų, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro naudojimo ar privačių žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, gavę įspėjimą, privalo šalinti į bendro naudojimo teritoriją ar bendro naudojimo želdinių plotą išlindusias jų privačiose namų ar žemės valdose augančių želdinių šakas.

35. Komisijai įspėjus želdinių, išlendančių iš jiems priklausančios teritorijos, savininkus, valdytojus ar naudotojus ir jiems želdinių nesutvarkius, šiuos darbus gali atlikti bendro naudojimo teritoriją ar želdinių plotą prižiūrinti organizacija.

 

VII SKYRIUS

DRAUDIMAI BENDRO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE

 

36. Atskiruosiuose (parkuose, skveruose, miesto soduose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties) želdynuose ir priklausomuosiuose (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ar kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

36.1. neturint Savivaldybės leidimo, organizuoti masinius renginius, statyti reklaminius stendus, palapines, aptvarus, kitus laikinuosius statinius;

36.2. naikinti ar žaloti želdinius;

36.3. keisti vandens arba žemės paviršiaus lygį, kasti duobes, išvežti, suplūkti gruntą, jei nėra parengto ir suderinto projekto;

36.4. naudoti ir laikyti chemines medžiagas (išskyrus skirtas augalų priežiūrai);

36.5. laikyti ant želdinių gatvėms barstyti naudojamą mišinį;

36.6. be leidimo važinėti visų rūšių transporto priemonėmis, jei neįrengta kietoji danga;

36.7. kūrenti laužus, deginti medžių lapus, žolę, laukininkystės ir daržininkystės ar kitas atliekas;

36.8. laikyti statybines medžiagas, jų laužą, malkas, namų ūkio reikmenis;

36.9. be leidimo savavališkai veisti želdinius miesto bendro naudojimo teritorijose;

36.10. želdynų teritorijose ganyti gyvulius, laikyti bites;

36.11. šiukšlinti.

37. Draudžiama:

37.1. ant saugotinų medžių ir krūmų klijuoti, tvirtinti smeigėmis, vinimis ar kitais būdais (išskyrus inkilų tvirtinimą) skelbimus ar panašią informaciją;

37.2. leisti saugotinų medžių (kuriuos kirsti neišduotas Leidimas) sulą, sakus;

37.3. ant želdinių statyti transporto priemones.

 

VIII SKYRIUS

TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

38. Želdinių sunaikinimu yra laikomi tam tikrų medžio gyvybinių funkcijų pažeidimai, kurie nustatomi vadovaujantis Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodika.

39. Įmonės, teikiančios teritorijos priežiūros paslaugas (žolės šienavimo ir kitas) ir pažeidusios medžių gyvybines funkcijas, atsodina analogiškos rūšies medį arba atlygina atkuriamąją vertę.

40. Kaip laikomasi Taisyklių, kontroliuoja Savivaldybės administracija ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnai pagal savo kompetenciją.

 41. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir saugotinų želdinių savininkų ir valdytojų želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę.

              42. Už saugotinų medžių ir krūmų atkuriamosios vertės atlyginimą, kitų įpareigojimų įvykdymą, kirtimą, genėjimą, kelmų išrovimą ar pažeminimą, duobių užlyginimą, želdinių tvarkymo metu paruoštos medienos bei kirtimo liekanų sutvarkymą ir visų išvardytų darbų arba paslaugų atlikimo kokybę atsako fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems buvo išduotas Leidimas.

               43. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  KONTROLĖ

 

44. Želdynų ir želdinių apsaugos kontrolę Šiaulių mieste pagal kompetenciją vykdo:

44.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgalioti pareigūnai (toliau – pareigūnai);

44.2. kitos Želdynų įstatyme nurodytos institucijos.

45. Savivaldybės administracijos direktoriaus  įgaliotų  pareigūnų teisės ir pareigos:

45.1. gauti iš juridinių ir fizinių asmenų žodinius ir raštiškus paaiškinimus dėl kontroliuojamo objekto;

45.2. reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų, kad būtų pašalinti pažeidimai;

45.3. taikyti administracinio poveikio priemones;

45.4. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Taisyklės keičiamos, pildomos, pripažįstamos netekusiomis galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

______________________________________

 

 

Į pradžią