Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-275 2020-06-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 18 d.  Nr. T-275

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5, 6 dalimis ir Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254, 15 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo ir Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. 1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau – Komisija) iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo aprašymas, darbų ir nuopelnų miestui aprašymas ir ne mažiau kaip dvi rekomendacijos, taip pat kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka  būti siūlomas Garbės piliečio vardui suteikti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teisti asmenys, išskyrus politinius kalinius ir tremtinius, negali būti siūlomi kaip kandidatai Garbės piliečio vardui gauti.“

1.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Apie Garbės piliečio vardo suteikimo faktą padaromas įrašas Šiaulių miesto garbės piliečių knygoje, kuriame pateikiama informacija apie Garbės piliečio veiklą ir gyvenimą.

Apie Garbės piliečio vardo suteikimo faktą informuojama visuomenė.

Garbės piliečio gyvenimo aprašymas (CV) skelbiamas svetainėje siuliugarbescv.lt ir mobiliosios parodos „Šiaulių Garbės CV“ stende.“

1.3. 21.1 papunktį pripažinti netekusiu galios.

2. Patvirtinti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtį:

2.1. Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras (komisijos pirmininkas);

2.2. Remigijus Adomaitis, Šiaulių miesto garbės pilietis;

2.3. Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;

2.4. Petras Baronas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;

2.5. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas;

2.6. Stanislovas Algimantas Baublys, Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorius;

2.7. Saulius Kauneckas, koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas;

2.8. Marytė Markevičienė, Šiaulių miesto garbės pilietė;

2.9. Remigijus Mažeika, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius;

2.10. Jonas Nekrošius, advokatas;

2.11. Jūratė Rauduvienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus narė;

2.12. Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;

2.13. Zenonas Eimutis Sabalys, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narys;

2.14. Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;

2.15. Darius Šiaučiūnas, laikinai einantis Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas   

______________

                                                                                     

Į pradžią