Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-276 2020-07-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. T-276

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-59 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,    6.4 papunktį, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. birželio 9 d. raštą Nr. ((30.2E)-5K-2009274)-6K-2003354 „Dėl projektų tinkamumo finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis“ ir Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. birželio 22 d. išvadą KV- 5(4.2), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Imti ilgalaikę (5 metų) 3 200,0 tūkst. Eur paskolą projektui „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“  (05.03.02.12) finansuoti.

2.    Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti ilgalaikės  paskolos paslaugos pirkimą, taikant konkurencingą procedūrą, ir pasirašyti paskolos sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią nekintamą tiekėjo maržą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Visockas

 

 

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią