Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-290 2020-07-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. T-290

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 70 straipsnio 7 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

3. Leisti Šiaulių „Rasos“ progimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos II modelio eksperimentą pagal Rekomendacijas dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-606 „Dėl Rekomendacijų dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo patvirtinimo“.  

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Artūras Visockas

______________

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

              1. Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato visos dienos mokyklos (toliau – VDM) tikslą ir uždavinius, grupių ir (ar) klasių formavimą, mokinių priėmimą ir veiklos organizavimą.

              2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokykla – Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaiga, įgyvendinanti pradinio ugdymo programą;

2.2. visos dienos mokykla – tai visą darbo dieną pagal pasirinktą modelį dirbanti mokykla, kurioje, atsižvelgiant į besimokančiųjų ir bendruomenės poreikius, užtikrinama formaliojo ir neformaliojo švietimo dermė, lanksčiai modeliuojamas ugdymo turinys, teikiama pagalba mokiniui ir mokinio šeimai;

2.3. VDM pirmasis modelis (toliau – VDM I) – formalusis švietimas vykdomas įprastai, po pamokų – veikla VDM grupėje, integruojančioje neformaliojo švietimo užsiėmimus;

2.4. VDM antrasis modelis (toliau – VDM II) – formalusis ir neformalusis švietimas tarpusavyje persidengia visą darbo dieną;

2.5. VDM grupė – tai tėvų (globėjų) prašymų pagrindu suburta mokinių grupė, kurioje teikiamos ugdymo, priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos ir kuri formuojama įgyvendinant VDM I modelį;

2.6. VDM klasė – tai tėvų (globėjų) prašymų pagrindu suburta mokinių klasė, kurioje integruojamos formaliojo ir neformaliojo švietimo programos, vykdoma priežiūra ir kuri formuojama įgyvendinant VDM II modelį;

2.7. VDM grupės mokytojas ir (ar) klasės vadovas (kuratorius) – pedagogas, švietimo pagalbos specialistas, paslaugų teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba specialistas, išklausęs pedagoginių-psichologinių žinių kursą;

2.8. VDM grupės ir (ar) klasės vadovo (kuratoriaus), mokytojo padėjėjas – nepedagoginis darbuotojas, ne žemesnio kaip vidurinio išsilavinimo, bendradarbiaudamas su klasėje dirbančiais mokytojais, klasės vadovu (kuratoriumi) ir kt. specialistais, teikia pagalbą mokiniui.

3. Į VDM veiklą gali būti įtraukiami socialiniai partneriai, vietos bendruomenės nariai.

4. VDM savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-606 „Dėl Rekomendacijų dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir Aprašu.

 

II SKYRIUS

VDM VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.

6. Uždaviniai:

6.1. papildyti ugdymo turinį įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas miesto erdves ir socialinių partnerių teikiamas galimybes;

6.2. skatinti mokyklų atvirumą ir socialinę partnerystę;

6.3. stiprinti formaliojo ir neformaliojo švietimo dermę;

6.4. skatinti mokyklas ieškoti inovatyvių ugdymo organizavimo būdų;

6.5. sudaryti galimybę mokinių tėvams (globėjams) derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

 

III SKYRIUS

VDM GRUPIŲ, KLASIŲ FORMAVIMAS IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS

 

7. VDM grupė formuojama pagal mokyklos mokinių tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, o VDM klasė – pagal tėvų prašymą-sutikimą, pateiktą iki einamųjų metų gegužės 31 d. Jeigu VDM grupėje ar klasėje yra laisvų vietų, prašymai priimami ištisus metus.

8. Mokinių skaičius VDM grupėje ar klasėje – ne daugiau kaip 24.

9. Mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, iki einamųjų metų liepos 15 d. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius) teikia prašymą dėl VDM grupių poreikio ir įgyvendinimo galimybių.

2022 m. birželio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-261 redakcija

 

10. Mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, iki einamųjų metų liepos 15 d. teikia Švietimo skyriui paraišką dėl VDM klasės formavimo (1 priedas). Paraiškas vertina Šiaulių miesto savivaldybės švietimo taryba (toliau – Švietimo taryba).

11. Mokykla, įgyvendinanti VDM I modelį, turi atitikti šiuos kriterijus:

11.1. turi būti mokyklos tarybos pritarimas organizuoti VDM I modelio veiklą;

11.2. turi būti suburta mokyklos specialistų komanda;

11.3. mokyklos aplinka turi būti tinkama formaliajam ir neformaliajam švietimui, individualiam ir grupiniam darbui, poilsiui, aktyviai fizinei ir kitai veiklai.

12. Mokykla, įgyvendinanti VDM II modelį, turi atitikti šiuos kriterijus (2 priedas):

12.1. turi būti mokyklos tarybos pritarimas organizuoti VDM II modelio veiklą;

12.2. turi būti numatytas VDM II modelio tęstinumas vykdant pradinio ugdymo programą;

12.3. turi būti suburta mokyklos specialistų komanda;

12.4. mokyklos aplinka turi būti daugiafunkcė, tinkanti formaliajam ir neformaliajam švietimui, individualiam ir grupiniam darbui, poilsiui, aktyviai fizinei ir kitai veiklai;

12.5. turi būti socialinių partnerių tinklas (ne mažiau kaip 3) iš vaikų socialinę priežiūrą vykdančių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, muziejų, bibliotekų, kitų švietimo, kultūros įstaigų;

12.6. mokinių maitinimas turi būti organizuojamas švediško stalo principu pagal Estetiško maisto patiekimo rekomendacijas vaikų ugdymo įstaigoms.

13. Mokyklų, kurios vykdys VDM veiklą, sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

14. Mokykla su mokinio tėvais (globėjais) pasirašo sutartį dėl mokinio dalyvavimo VDM veikloje.

 

IV SKYRIUS

VDM  MODELIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS

 

15. VDM grupės ar klasės veikla organizuojama vadovaujantis Pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu ir mokyklos parengtu mokyklos ugdymo plano priedu „Visos dienos mokyklos veiklos organizavimas“.

16. Rekomenduojamas VDM I modelio veiklos organizavimas:

2022 m. birželio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-261 redakcija

 

16.1. rytinėje dienos dalyje (8.00–13.30 val.) organizuojamas įprastas ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo programą;

16.2. antroje dienos dalyje (13.30–17.30 val.) organizuojama VDM grupės veikla;

16.3. Neteko galios.

2022 m. birželio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-261 redakcija

 

16.4. rekomenduojama VDM grupės veikla (3 priedas).

17. VDM grupės veiklą organizuoja grupės mokytojas ir grupės mokytojo padėjėjas. VDM grupės mokytojo 0,5 pareigybės ir VDM grupės mokytojo padėjėjo 0,5 pareigybės finansuojamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšų. Pareigybių darbo krūvis skirstomas pasirinktu santykiu. 

2022 m. birželio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-261 redakcija

 

18. VDM grupės mokytojas:

18.1. užtikrina mokinių saugumą ir laisvalaikį po pamokų mokyklos patalpose ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui pritaikytose erdvėse;

18.2. organizuoja mokinių priežiūrą ir kryptingą veiklą;

18.3. sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;

18.4. teikia pagalbą mokiniams ruošiant namų darbus;

18.5. bendradarbiauja su švietimo pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais;

18.6. informuoja tėvus (globėjus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą;

18.7. vykdo kitas su veikla susijusias funkcijas.

19. VDM grupės mokytojo padėjėjas:

19.1. padeda VDM grupės mokytojui organizuoti saugią mokinių priežiūrą grupės patalpose ir kitoje aplinkoje;

19.2. padeda mokiniams tinkamai naudotis ugdymui(si) skirta medžiaga ir priemonėmis;

19.3. lydi mokinius į veiklas, renginius už mokyklos ribų;

19.4. padeda mokiniams ruošti namų darbus;

19.5. padeda mokytojui kurti grupės aplinką, pritaikytą mokinių laisvalaikiui ir kūrybai;

19.6. atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si), poilsiu susijusią veiklą;

19.7. paruošia grupės aplinką, erdves ugdymui(si), priima ir išleidžia vaikus, dalyvauja mokinių maitinimo(si) procese, po veiklos sutvarko patalpas ir aplinką; 

19.8. vykdo kitas mokytojo pavestas funkcijas.

20. VDM II modelio veiklos organizavimas:

20.1. veikla vykdoma 8.00–17.30 val.:

20.1.1. integruotas ugdymas organizuojamas 8.00–16.00 val.;

20.1.2. mokinių priežiūra vykdoma 16.00–17.30 val.;

20.2. neformalusis švietimas integruojamas į formalųjį švietimą ir išdėstomas per visą dieną;

20.3. mokymasis vyksta tarpdalykinių integruotų projektų ir (ar) pamokos forma; pamokų trukmė ir jų išdėstymas per savaitę gali skirtis;

20.4. veikla vykdoma skirtingose fizinėse aplinkose: mokykloje ir jos teritorijoje, kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui, pramogoms vykdyti pritaikytose erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, dienos centruose, įmonėse ir kt.;

20.5. rekomenduojama VDM klasės veikla (4 priedas).

21. VDM klasės veiklą organizuoja klasės vadovas (kuratorius) (0,5 pareigybės) ir klasės vadovo (kuratoriaus) padėjėjas (1 pareigybė):

21.1. klasės vadovo (kuratoriaus) kaip pedagogo pareigybė finansuojama iš savivaldybės biudžeto (0,5 pareigybės) lėšų;

21.2. klasės vadovo (kuratoriaus) padėjėjo etatas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

22. VDM klasės vadovas (kuratorius):

22.1. organizuoja ir koordinuoja klasės veiklą;

22.2. rengia savaitės veiklos planą;

22.3. veda klasės valandėles ir prevencinių programų užsiėmimus;

22.4. kuria klasės ugdomąją aplinką, parenka priemones;

22.5. koordinuoja VDM klasėje dirbančių mokytojų, pagalbos specialistų, kviestinių specialistų, savanorių darbą;

22.6. bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), klasėje dirbančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, kartu sprendžia mokinių ugdymo(si) klausimus;

22.7. koordinuoja specialistų, savanorių veiklas klasėje;

22.8. organizuoja, derina išvykų laiką su priimančiomis įstaigomis;

22.9. planuoja ir koordinuoja veiklas, panaudojant Kultūros paso, kultūros krepšelio skiriamų lėšų teikiamas galimybes veikloms vykdyti;

22.10. lydi mokinius į veiklas, renginius už mokyklos ribų;

22.11. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;

22.12. stebi ir analizuoja mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pasiekimus, pažangą, ugdymo(si) poreikius, lankomumą ir informuoja apie tai tėvus (globėjus), mokyklos administraciją;

22.13. organizuoja individualius pokalbius su mokinių tėvais (globėjais).

23. VDM klasės vadovo (kuratoriaus) padėjėjas:

23.1. padeda parengti ugdymo aplinką VDM klasėje dirbantiems mokytojams, VDM klasės vadovui (kuratoriui);

23.2. užtikrina mokinių saugumą klasėje ir kitoje aplinkoje;

23.3. padeda mokiniui (mokiniams) orientuotis ir judėti aplinkoje, mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu;

23.4. kartu su VDM klasės vadovu (kuratoriumi) lydi mokinius į veiklas, renginius už mokyklos ribų;

23.5. atlieka kitą su savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

23.6. bendradarbiauja su VDM klasėje dirbančiais mokytojais, pagalbos specialistais (specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.);

23.7. vykdo mokinių priežiūrą;

23.8. vykdo kitas VDM klasės vadovo (kuratoriaus) pavestas funkcijas.

24. Kiti VDM klasėje dirbantys mokytojai ir neformaliojo švietimo mokytojai ugdymą organizuoja atsižvelgdami į mokyklos direktoriaus įsakymu numatytą darbo krūvio paskirstymą. Pagalbos mokiniui specialistai pagalbą teikia atsižvelgdami į nustatytus poreikius.

25. VDM grupė ar klasė mokinių atostogų metu dirba vadovaudamasi Pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu.

 

V SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDIS UŽ IŠLAIKYMĄ VDM GRUPĖJE AR KLASĖJE

 

26. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

27. Už VDM teikiamas paslaugas tėvai (išskyrus Aprašo 29, 30 punktuose numatytus atvejus) kas mėnesį moka ugdymo aplinkos mokestį (toliau – mokestis):

27.1. grupėje – 5 eurus;

27.2. klasėje – 10 eurų.

2021 m. rugsėjo 2 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-381 redakcija

 

28. Šio mokesčio dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį mokinys lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama sutartis dėl mokinio dalyvavimo VDM veikloje. Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius ugdymo procesą švietimo įstaigose, mokestis yra nemokamas.

29. Mokestis tėvams (globėjams) mažinamas 50 procentų, jeigu:

29.1. šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

29.2.  vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;

29.3.  mokiniui nustatytas neįgalumas;

29.4. mokinį augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei mokiniui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

30. Mokestis nemokamas, jeigu:

30.1. šeima gauna socialinę pašalpą;

30.2. šeima patiria socialinę riziką ir jai taikoma atvejo vadyba.

31. Mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 d.

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. VDM veikla gali būti finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžeto lėšų, tėvų (globėjų) ir kitų rėmėjų finansinės paramos lėšų.

33. VDM veiklos priežiūrą vykdo mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir kitos švietimo kontrolės funkcijas vykdančios institucijos.

34. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir Šiaulių miesto savivaldybės mokyklų interneto svetainėse.

 

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-290 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-290 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-290 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T-290 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią