Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1540 2020-11-06
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1498 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1498

„DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 6 d.  Nr. A-1540

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

 p a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1266 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d.  sprendimu  Nr. V-2544  „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio 2020 m. lapkričio 6 d. protokolo Nr. VAK-516 nutarimu:

2020 m. lapkričio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo Nr. A-1561 redakcija

 

1. N u r o d a u:

1.1. ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti kasdienio ugdymo organizavimo forma, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.2. ugdymą mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. gimnazijos turi teisę priimti sprendimą dėl 12 klasių mokinių ugdymo organizavimo derinant nuotolinį būdą su kasdieniu;

1.3. nemokamą maitinimą bendrojo ugdymo mokyklose nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams organizuoti  kartą per savaitę išduodant maisto davinius;

1.4. neformalųjį vaikų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir:

1.4.1. įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinant nuotolinį būdą su kasdieniu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą;

1.4.2. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke) ir tik vienai grupei mokinių vienu metu;

1.4.3. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;

1.4.4. vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose, užtikrinant 10 m² plotą vienam besimokančiajam;

1.5. neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir neformalųjį profesinį mokymą vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, išskyrus kai mokymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ne didesnėmis kaip 5 žmonių grupėmis, patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinant 10 m² plotą vienam besimokančiajam;

1.6. profesinį mokymą (ar jo dalį), išskyrus pirminį profesinį mokymą vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa ir aukštojo mokslo studijas (ar jų dalį) vykdyti nuotoliniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.7. švietimo pagalbą teikti, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikti nuotoliniu būdu;

1.8. ikimokyklinio ugdymo įstaigose pailginto darbo laiko grupių veiklą organizuoti atskirose, tik toms grupėms skirtose patalpose. Pailginto darbo laiko grupių vaikų sąrašai yra sudaromi vieneriems mokslo metams ir per mokslo metus nėra keičiami. Vaikų sąrašai tvirtinami įstaigos vadovo įsakymu;

1.9. švietimo įstaigų vadovams numatyti įstaigoje patalpą, kurioje  mokinys ugdymo proceso metu pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), būtų izoliuojamas, kol atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai).

2. Į p a r e i g o j u švietimo įstaigų vadovus:

2.1. tą pačią dieną, kai paaiškėja, kad mokyklos darbuotojams ar mokiniams buvo nustatytas COVID-19 ar taikoma izoliacija, taip pat, jeigu situacija pasikeičia (paaiškėja nauji atvejai, izoliacija nebetaikoma, asmuo pasveiko), informuoti Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyrių;

2.2. bendradarbiauti su savivaldybės sporto ugdymo centrais, sporto klubais, sudarant galimybes treniruotis grupėms, dalyvaujančioms šalies sporto šakų federacijų renginių sistemai priklausančiose varžybose.

3. P a v e d u Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorei Astai Lesauskienei kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.“

 

 

 

 Administracijos direktorius                                                                          Antanas Bartulis      

______________

                                                                  

Į pradžią