Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1821 2020-12-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio  mėn.

Įsakymu Nr. A-   

1 priedas

 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS (tipinės*)

 

 

 

Rengiant vieną įvažiavimą/išvažiavimą į/iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos paskirties privatų žemės sklypą*, prisijungiant prie įrengtų D kategorijos Šiaulių miesto gatvių  reikalinga:

1.      Vadovautis galiojančiais transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano sprendiniais, įstatymais bei teisės aktais;

2.      Įvertinti gatvės juostos raudonąsias linijas, esamą ir perspektyvinę infrastruktūrą, inžinerinius tinklus, jų apsaugos zonas;

3.      Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau-Reglamentas), kitais statybos norminiais dokumentais; įvažiavimą/išvažiavimą į/iš sklypo projektuoti su asfalto danga**, dangos konstrukcija turi tenkinti KPT SDK 19 reikalavimus, įvertinti (jei yra) sankirtą su pėsčiųjų dviračiu taku***;

4.      Dangos konstrukciją įrengti parenkant DK 0,1 klasės dangos konstrukciją;

5.      Gauti inžinerinių tinklų, į kurių apsaugos zonas pateks projektuojamas statinys, savininkų, eksploatuotojų ar naudotojų sutikimus ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pritarimą (jei būtina);

6.      Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės sąlygų įstatymu, iki projekto derinimo ar statybos leidimo gavimo, esant reikalui, gauti žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas, – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo.

7.      Projekto sudėtyje parengti dangų konstrukcijos pjūvius su naudojamomis medžiagomis, sluoksnių storiais;

8.      Įvažiavimą numatyti iki 4,00 m. pločio;

9.      Gatvėse, kuriose lietaus nuvedimas suprojektuotas į griovius, per projektuojamus įvažiavimus, numatyti pralaidos įrengimą (diametras 400 mm);

10.  Reglamente numatytą automobilių parkavimo vietų skaičių projektuoti sklypo ribose;

11.   Pagal galimybes išsaugoti augančius medžius (želdinius). Esant poreikiui, pagrįsti medžių kirtimą, nurodant kertamo medžio rūšį, kamieno skersmenį, būklę, atkuriamąją vertę. Projektavimo metu (iki statybą leidžiančio dokumento ar ekspertizės) turi būti gauta teigiama želdynų komisijos išvada dėl planuojamų kirsti medžių projektuotojas (dendrologas) prieš kreipdamasis į komisiją  jau turi būti įvertinęs medžių būklę ir numatęs, kuriuos medžius reikės kirsti ir juos pažymėjęs natūroje;

12.  Prieš pradedant darbus, gauti leidimą vykdyti darbus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (pateikti prašymą „Leidimų vykdyti žemės darbus išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės komisijai“).

13.  Darbo vietų gatvėse aptvėrimą ir eismo reguliavimą organizuoti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12;

 

 

 

14.  Atlikus įvažiavimo/išvažiavimo įrengimą su lydraščiu perduoti savivaldybės administracijai:  užpildytą deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą; atliktų statybos darbų (įvažos) kadastrinių matavimų bylą, įvardinant atliktų darbų (įvažos) vertę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Projektuojant  įvažiavimą įvertinti ar įvažiavimas rengiamas prie savivaldybės administracijos įrengto kelio. Jei įvažiavimas projektuojamas ir bus įrengiamas prie laikino kelio, projekte nurodyti, kad patekimas  į sklypą numatytas iš laikino privažiavimo kelio, už šio laikino kelio priežiūrą atsakingi laikino kelio naudotojai.  Projekte nurodyti – „esu informuotas, kad šių laikinų kelių priežiūra vykdoma šio kelio naudotojo lėšomis“.

**Jei gatvės danga žvyras, galima projektuoti žvyro dangos įvažiavimą.

** Bendruoju atveju nuovažoje į sklypą projektuoti pėsčiųjų-dviratininkų taką nežeminant tako bortų, išlaikant dviratininkų-pėsčiųjų taką viename lygyje, tuo pačiu suformuojant automobiliams greitį mažinantį kalnelį.

****netipiniu atveju gali būti teikiamas prašymas, išduoti prisijungimo sąlygas atsižvelgiant į esamą situaciją.

Į pradžią