Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

1 priedas

 

Miesto urbanistinės plėtros programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 188771865

Vykdytojas (-ai)

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Kodas

       05

 

Programos pavadinimas

Miesto urbanistinės plėtros programa

Kodas

01

 

Programos parengimo argumentai

Užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir subalansuotą miesto plėtrą, miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę, gerinti Šiaulių miesto kultūros paveldo objektų būklę, tobulinti ir plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir atgaivinimą, kultūros paveldo apskaitą bei užtikrinti miesto geoinformacinės sistemos plėtrą, susisiekimo komunikacijų ir infrastruktūros objektų, pastatų projektų projektavimo darbų parengimo organizavimą.
Realizuojamos savivaldybei suteiktos teisės ir pareigos įgyvendinti darnios urbanistinės plėtros politiką, kaip numatyta bendrajame plane.
Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos: teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsena ir keitimas, detaliųjų planų sprendinių rengimas ir įgyvendinimas; specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka; architektūrinių konkursų organizavimas.

 

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Atviras – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Kodas

1

Veržlus – konkurencinga verslo aplinka

Kodas

2

Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

Kodas

3

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius resursus formuoti palankią aplinką investicijų pritraukimui

Kodas

01.

 

Programos tikslas

Užtikrinti kompleksišką miesto planavimą ir žemės sklypų formavimą

Kodas

 

01.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Siekiant sudaryti sąlygas projektams vykdyti (pvz. naujų gyvenamųjų rajonų, visuomeninių ar socialinių ir kitų objektų, gatvių statybai, ir t.t.), turi būti įgyvendinami Šiaulių miesto teritorijos plėtrą ir darnų vystymą, viešąjį visuomeninį ir privatų interesą atitinkantys projektai. Įgyvendinant iškeltą tikslą, bus vykdomas vienas uždavinys:

 

           01.01.01. Uždavinys. Rengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darniąją miesto plėtrą

                Siekiant užtikrinti geresnes sąlygas projektų įgyvendinimui 2021 m. planuojama pradėti rengti Bendrojo plano keitimą. Pagal Bendrojo plano  nustatytas gaires rengiami kvartaliniai teritorijos tarp K. Korsako, Gytarių ir Gegužių gatvių Šiauliuose detalusis planas, bei Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detalusis planas. Rengiamas Transporto specialiojo plano klaidos ištaisymas. Įgyvendinant Aukštabalio g. ir Baltų g. žiedinės sankryžos sprendinius tęsiama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra susisiekimo koridoriui su Tauro gatve. Planuojama pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą Lyros pėsčiųjų tako ir Dainų pėsčiųjų tako vientisumui atkurti. Įgyvendinant Žemės įstatymą, taip pat siekiant sudaryti sąlygas miesto plėtrai, verslo plėtotei, naujų gyvenamųjų namų statybai, investicijoms pritraukti ir t. t., yra rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai, atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai, tęsiami gatvių sklypų kadastriniai matavimai, bei įregistravimas Nekilnojamojo turto registre.

         

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m.

Parengtų teritorijų planavimo, žemėtvarkos planavimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų

sk

102

82

83

Programos tikslas

Tobulinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę

Kodas

 

01.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Įgyvendinant šį tikslą siekiama pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę.

                01.02.01. Uždavinys. Pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę

                Siekiant pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę yra praktiškai įgyvendinamas išorinės vaizdinės reklamos Šiaulių mieste specialusis planas, patvirtintas 2015-04-30 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-75, atsikratoma „vizualinės taršos“, šalinami nenaudojami ar prastos išvaizdos išorinės vaizdinės reklamos įrenginiai, sudaromos vienodos sąlygos reklaminės rinkos dalyviams pretenduoti į reklaminės veiklos vietas konkursų keliu, jei į vieną vietą pretenduotų daugiau nei vienas reklaminės veiklos subjektas.
2021 m. bus tęsiamas paminklo „Tautos laisvė“ idėjos konkurso organizavimas, planuojama pradėti rengti techninį projektą
. Pagal poreikį gali būti vykdomos kitos pozityvaus miesto įvaizdžio formavimo akcijos ir įvairūs meniniai projektai, naujos meninės kokybės, individualios raiškos ir savito miesto stiliaus gatvės dizaino bei dekoro objektų projektinės studijos.
Pagal poreikį bus organizuojami architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo architektūriniai konkursai.

 

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Parengtų, įgyvendintų projektinių pasiūlymų, idėjos konkursų

sk

4

5

3

Programos tikslas

Išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą

Kodas

 

01.03.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                01.03.01. Uždavinys. Organizuoti kultūros paveldo apsaugą

                Kad pagerinti Šiaulių mieste esančių kultūros paveldo objektų būklę, planuojama vykdyti pastarųjų tvarkybą ir priežiūrą bei padėti kultūros paveldo objektų valdytojams išsaugoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esantį kultūros paveldą. Įgyvendinant uždavinį, planuojama kasmet atlikti kultūros paveldui išsaugoti būtinus darbus: taikomuosius mokslinius ir ardomuosius tyrimus, remontą, avarijos grėsmės pašalinimą, konservavimą, restauravimą bei šių darbų planavimą ir projektavimą. Plėtojant ir tobulinant miesto kultūros paveldo apskaitą planuojama organizuoti dalies Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių objektų vertingųjų savybių identifikavimą, bei dokumentacijos (duomenų Kultūros vertybių registrui) parengimą.

                 

03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Kultūros paveldo objektai, kuriems atlikti tvarkybos darbai

vnt

1

1

2

 

 

Programos tikslas

Tobulinti ir plėsti miesto geoinformacinę sistemą (GIS)

Kodas

 

01.04.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazės dėka miesto urbanistinį planavimą galima atlikti greičiau ir efektyviau, palyginti su iki šiol naudotais tradiciniais analizės metodais, todėl gaunamas ekonominis efektas ir nauda. Tačiau GIS duomenų bazei reikalinga nuolatinė priežiūra, programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimas, pasikeitimas informacija su kitais duomenų bazių savininkais. Nevykdant minėtos priežiūros, duomenų bazė palaipsniui prarastų savo vertę ir taptų nenaudinga. Dėl šios priežasties 2021 m. numatoma vykdyti du uždavinius.

        01.04.01. Uždavinys. Kokybiškai administruoti Šiaulių m. GIS duomenų bazę

                Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus pagrindinė funkcija – užtikrinti kompleksišką miesto planavimą, žemės sklypų ir miesto estetinio įvaizdžio formavimą bei išsaugoti miesto kultūros paveldą. Vykdydamas šią funkciją, skyrius tęsia pradėtus darbus dėl GIS duomenų bazės įdiegimo, kurios pagalba specialistai kontroliuos ir sistemins Savivaldybės administruojamoje teritorijoje vykdomus geodezinius darbus.
Siekiant užtikrinti kokybiškesnį darbą, būtina į GIS duomenų bazę įtraukti duomenis iš išorinių duomenų bazių (bendradarbiauti su miesto inžinerinius tinklus aptarnaujančiomis įmonėmis, kuriančiomis ir valdančiomis savo srities inžinerines GIS duomenų bazes ir rastrinius žemėlapius). 2021 m. planuojama tęsti kuriamą statybų leidimų registro informacijos valdymo sistemą, veikiančią GIS pagrindu, kultūros paveldo objektų GIS duomenų bazę, pastoviai publikuoti pilnos apimties patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus su jų tekstine ir grafine dalimi tarnybiniam naudojimui tarp savivaldybės skyrių ir specialistų bei viešai prieinamuose portaluose (Savivaldybės interneto svetainėje, aplinkos ministerijos administruojamoje Teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje – TPDRIS ir Žemės ūkio ministerijos administruojamoje žemėtvarkos projektų dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS). Kad visi darbai vyktų sklandžiai būtina atnaujinti GIS GeoMap Topografinių duomenų administravimo programinę įrangą, atnaujinti Esri programinės įrangos ArcGIS for Desktop licencijas, bei atnaujinti programinę įrangą GIS „Akis“.

        01.04.02. Uždavinys. Atnaujinti vietinius geodezinius tinklus

                Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu, savivaldybių administracijos įgaliotos patikėjimo teise valdyti ir naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos 1:500-1:5000 mastelio topografiniai planai, georeferencinių duomenų bazės bei geodeziniai tinklai ir šiuo turtu disponuoti. Vykdant šį įstatymą 2021 m. ir toliau planuojama atnaujinti vietinius geodezinius tinklus bei atnaujinti programinę įrangą, skirtą topografinės medžiagos patikrai, nes šiuo metu ji yra lėta ir nepakankama Savivaldybės funkcijoms atlikti.

 

04 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Atnaujintų topografinių duomenų plotas

ha

100

100

100

Atnaujinta duomenų bazės programinės įrangos

vnt

3

3

3

 

Programos tikslas

Įgyvendinti techninės dokumentacijos parengimo darbus

Kodas

 

01.05.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Įgyvendinant viešųjų erdvių, susisiekimo komunikacijų, infrastruktūros objektų ir pastatų plėtrą, jų būklės pagerinimą 2021 m. bus rengiami techniniai projektai.

 

                01.05.01. Uždavinys. Rengti Savivaldybės numatomų statyti ar rekonstruoti objektų  ir susisiekimo infrastruktūros objektų  techninius projektus

                Siekiant pagerinti esamų susisiekimo objektų būklę bei sukurti naujus infrastruktūros objektus, tenkinančius gyventojų poreikius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius tęsia Dainų tako (bulvaro) atnaujinimo techninio projekto rengimą. Statybos ir renovacijos skyrius rengs Archyvo patalpų Tilžės g. 198, Šiauliai, techninį projektą; Švietimo, sporto ir kultūros skyrių pastato Pakalnės g. 6A, Šiauliai, techninį projektą; Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ techninį projektą; L. d. „Eglutė“ techninį projektą; Šiaulių Centro pradinė mokyklos techninį projektą; Rasos progimnazijos stadiono techninį projektą; Kolumbariumo techninį projektą.
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius rengs Rasos g. kiemų sutvarkymo (pagal nakvynės namų perkėlimo programą) techninį projektą; Ragainės g. šaligatvio nuo geležinkelio iki UAB Salda įrengimo (pagal SEK sprendimą) techninį projektą; Pikeliškės g. įrengimo (pagal 2008 m) gatvių įrengimo individualiuose kvartaluose programą techninį projektą; Karaliaučiaus g. nuo Prūsų g. iki Gegužių g. dviračių tako rekonstravimo (pagal Judumo planą) techninį projektą; P. Lukšio g. nuo Dvaro g. iki Tilžės g. dviračių tako rekonstravimo (pagal Judumo planą) techninį projektą; Žemaitės g. nuo Aušros al. iki Spindulio g. šaligatvio atnaujinimo ir pritaikymo SPTŽ (pagal Judumo planą) techninį projektą; Naujo ryto tako šaligatvio atnaujinimo ir pritaikymo SPTŽ (pagal Judumo planą įgyvendinti) techninį projektą; Sevastopolio g. nuo Lieporių g. iki Lieporių turgelio šaligatvio atnaujinimo ir pritaikymo SPTŽ (pagal Judumo planą) techninį projektą; Saulės tako nuo Lieporių g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. šaligatvio atnaujinimo ir pritaikymo SPTŽ (pagal Judumo planą) techninį projektą; Dviračių takų įrengimo prioritetinės atkarpos 2019-2022 metais (pagal Darnaus judumo planą) techniniai projektai; Gardino gatvės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo techninį projektą; Aikštelės ir šaligatvio prie lapės įrengimo techninį projektą; 50/50 asfaltavimo (7 gatvių atkarpos) techniniai projektai.

05 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Parengtų techninių projektų

sk

21

17

17

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
2.1.3. Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus;
2.2.1. Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį – kultūrinį turizmą;
3.1.1. Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą;
3.1.7. Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizę;
3.1.8. Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui;
3.2.1. Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą;
3.2.2. Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR teritorijų planavimo įstatymas;
2. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas;
3. LR žemės įstatymas;
4. LR žemės reformos įstatymas;
5. LR statybos įstatymas;
6. LR miškų įstatymas;
7. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią