Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

2 priedas

 

 

Kultūros plėtros programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija 190541679; Šiaulių kultūros centras 302296711; Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė 302296914; Šiaulių m. sav. viešoji biblioteka 188204772; Šiaulių m. sav. administracija 188771865; Šiaulių dailės galerija 193309312; Šiaulių turizmo informacijos centras 145398346

Vykdytojas (-ai)

Kultūros skyrius

Kodas

13

 

Programos pavadinimas

Kultūros plėtros programa

Kodas

02

 

Programos parengimo argumentai

Programa yra tęstinė, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybės kultūros veiklos organizavimą ir administravimą. Savivaldybės savarankiškosios funkcijos yra: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas.
Kultūros plėtros programos įgyvendinimas bei šiuolaikinės kultūrinės miesto aplinkos kūrimas reikalauja planingų investicijų į kultūrą. Kultūros plėtros programa yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus (toliau – Kultūros skyrius) veiklos pagrindas.
Programa analizuoja miesto kultūrinę situaciją, detalizuoja uždavinius ir priemones, jų įgyvendinimo ir vertinimo kriterijus. Šioje programoje derinamas kultūros administravimas su savaiminiu kultūros procesu, naujovėmis ir tradicijų puoselėjimu. Programa siekiama sudaryti tinkamas sąlygas profesionaliojo meno raidai, mėgėjų kūrybinei saviraiškai, miesto bendruomenės kultūrinėms iniciatyvoms, jos pastangoms tobulėti ir gerinti gyvenimo kokybę, miesto kultūriniam ir reprezentaciniam įvaizdžiui formuoti.
Šiaulių mieste kultūrinę veiklą vykdo Savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos, valstybinio pavaldumo įstaigos, organizacijos (asociacijos: viešosios įstaigos, kūrybinės sąjungos, nevyriausybinės organizacijos ir kt.), kurių veiklos tikslas yra Šiaulių miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas, visuomeniškumo ir gyventojų kultūrinio aktyvumo bei užimtumo skatinimas, o ne pelno siekimas. Kultūros plėtros programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas kultūros įstaigoms bei organizacijoms plėtoti veiklą tam, kad miesto bendruomenė būtų pilnavertė kultūros vertybių naudotoja, gerai pažintų kultūros ir meno procesus bei dalyvautų juose.
Programa siekiama plėtoti visuomenei prieinamas kultūrines ir informacines paslaugas, pažintinį-kultūrinį turizmą, rekonstruoti kultūros įstaigas ir optimizuoti jų veiklą tam, kad šiauliečiams ir miesto svečiams būtų patogu naudotis šių įstaigų teikiamomis paslaugomis.
Programa turi netiesioginės įtakos bendrai gyventojų sociokultūrinei savijautai, aktyvina vietos bendruomenę, humanizuoja aplinką, skatina užimtumą, mažina negatyvių visuomenės reiškinių skaičių.
Kultūros skyriaus kuruojamos savivaldybės biudžetinės įstaigos yra parengusios strategines 2021–2023 metų veiklos programas, įgyvendinančias dalį Kultūros plėtros programos uždavinių, todėl šių įstaigų programos yra integruotos į Kultūros plėtros programą.

 

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Atviras – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

Kodas

1

 

 

3

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę

Kodas

01

 

Programos tikslas

Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę

Kodas

 

02.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Programos tikslas – stiprinti kultūrinį miestiečių identitetą, formuoti jų vertybines orientacijas, tenkinti įvairialypius estetinius miesto gyventojų poreikius, skatinant profesionaliojo ir šiuolaikinio meno plėtrą, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus šiauliečių kūrybinei saviraiškai, aktualizuojant kultūros veikėjų nuopelnus miestui.

                02.01.01. Uždavinys. Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą

                Aktyvus miesto kultūrinis gyvenimas užtikrinamas skatinant Šiaulių m. kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą finansuojant kultūros projektus. Šis dalinis finansavimas būtinas svarbiausių Šiaulių miesto kultūros ir meno sričių – muzikos, teatro, šokio, vizualiojo meno, literatūros, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo – projektams realizuoti.
Siekiant užtikrinti miesto įvaizdžiui svarbių Šiaulių m. festivalių tęstinumą, jų ilgalaikiškumą, dalinį finansavimą, skatinti naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-09-03 sprendimu Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių m. savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas. Reprezentacinio festivalio statusas suteikiamas Šiauliuose rengiamiems tęstiniams kultūros renginiams, kurių tikslas – formuoti Šiaulių miesto įvaizdį, visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Šiaulių miesto, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį ir mėgėjų meną. Šiaulių miesto reprezentacinių renginių 2021–2023 m. sąrašas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2020 m. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinių renginių 2021-2023 m. sąrašo patvirtinimo“. Skatinant Šiaulių miesto menininkus aktyviau dalyvauti miesto kultūriniame ir meniniame gyvenime, 2021 m. Kultūros skyrius organizuos ir koordinuos: 4 Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų, 2 Savivaldybės premijų Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams, 4 Savivaldybės stipendijų jauniesiems menininkams ir 1 Savivaldybės premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą teikimus.
      Kultūros skyrius, esant finansinėms galimybėms, vadovaudamasis Lėšų skyrimo papildomoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-224, skatins kūrybines iniciatyvas ir kofinansuos kultūros projektus, gavusius finansavimą iš respublikinių ar tarptautinių fondų ar programų, papildomas kultūros priemones, kurių nebuvo galima numatyti įstaigų, organizacijų 2021 m. metiniuose veiklos planuose. Įgyvendinant Regioninio kultūros projektų finansavimo modelį ir Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo programą, finansuojamą 2021 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis bus iš dalies finansuojami ir Šiaulių miesto kultūros projektai, atitinkantys Tolygios kultūrinės raidos Šiaulių apskrities prioritetus.
      Uždavinio dalies – užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą – įgyvendinimas bus užtikrintas organizuojant valstybines šventes, minint atmintinas datas, puoselėjant tautines tradicijas. Kultūros skyrius kontroliuos valstybinių švenčių, kalendorinių ir atmintinų datų  paminėjimo procesą.

                02.01.04. Uždavinys. Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams

                Uždaviniui realizuoti numatoma užtikrinti Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų ir Šiaulių turizmo informacijos centro veiklą. Kultūros skyrius vykdys kultūros įstaigų – Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“, Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir turizmo srities įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro – veiklos priežiūrą, inicijuos naujų kultūros ir turizmo paslaugų teikimą įstaigose.

                 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m.

 

Gyventojų įsitraukimo į miesto kultūrinį gyvenimą augimas

proc.

0,5

1,5

2

Kultūros paslaugų vartotojų skaičiaus augimas

proc.

0,5

1,5

2

 

 

 

Programos tikslas

Modernizuoti kultūros infrastruktūrą

Kodas

 

02.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Programos tikslas – sukurti modernių, patrauklių, kultūrinei veiklai pritaikytų kultūros įstaigų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas šiuolaikinių kultūros paslaugų teikimui ir plėtrai.

        02.02.01. Uždavinys. Rekonstruoti / renovuoti biudžetinių kultūros įstaigų pastatus

                Uždaviniu siekiama sukurti miesto gyventojams modernią ir patrauklią kultūrinę aplinką: rekonstruoti ir modernizuoti kultūros įstaigų pastatus, vidaus patalpas, atnaujinti įrangą, pritaikyti įstaigų pastatus  kokybiškoms šiuolaikiškoms kultūros paslaugoms teikti. Siekiant pagerinti Šiaulių m. kultūros objektų būklę, į 2021–2023 m. Investicijų programą įtraukti šie investiciniai projektai, kurie bus vykdomi 2021-2023 m:
      1. „Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140) rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą“.
2020 m.  pradėti pastato rekonstrukcijos ir priestato statybos darbai, modernizuojant pastatą ir pritaikant jį šiuolaikinėms koncertinėms veikloms, siekiant sudaryti komfortiškas darbo sąlygas atlikėjams. 2021 m. planuojama pastatyti 3 aukštų priestatą ir jame  įrengti sales trijų orkestrų repeticijoms, grimo kambarius atlikėjams. Pagrindiniame pastate planuojama išplėsti sceną 250 kv. m.,  atnaujinti scenos apšvietimo ir įgarsinimo įrangą, optimizuoti salės akustines savybes ir kt. 2021 m. planuojama atlikti 100 proc. rekonstrukcijos ir statybos darbų.
2. „Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato (P. Bugailiškio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius darbus“.
Atlikus energijos vartojimo auditą, parengtos rekomendacijos šiltinti išorines pastato sienas, naujai įrengti stogą ir jį apšiltinti, pakeisti langus, duris, modernizuoti šildymo, vėdinimo ir rekuperacijos, apšvietimo sistemas, įėjimą pritaikyti neįgaliesiems. 2020 m. parengtas techninis projektas, rangos darbus planuojama pradėti 2022 m. ir atlikti 100 proc. tvarkomųjų statybos darbų.
 3.  „Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)“. 
Šiaulių dailės galerijos pastatas pastatytas 1977 m., jis yra vienas unikaliausių Vilniaus gatvės pastatų, esančių miesto centre ir reprezentuojančių Šiaulius. 2017 m. atlikus Šiaulių dailės galerijos išsamųjį energijos vartojimo auditą, nustatyti trūkumai, kuriuos rekomenduojama pašalinti. Pastato fasadui ir ekspozicinėms salėms, darbo kabinetams reikalingas remontas – nušlifuoti sienų paviršius, juos nudažyti, pakeisti grindų dangą, duris, apšiltinti fasadines sienas ir atitvaras, rūsio perdangą, įrengti apšiltinimo sluoksnį grindyse ant grunto. Pagal 2019 m. parengtą techninį projektą planuojama pradėti  rangos darbus 2022 m. ir atlikti 100 proc. modernizavimo darbų.
4.  „Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų pastato fasado ir vidaus patalpų remontą“.
 Atlikus pastato pagrindinių konstrukcijų techninės būklės įvertinimą, gautos rekomendacijos apšiltinti pastatą , atnaujinti priegrindas ir stogą, modernizuoti vandentiekio, šildymo, nuotekų ir vėdinimo sistemas, atnaujinti elektros instaliaciją, atlikti vidaus patalpų remontą, pakeisti duris, įrengti liftą-keltuvą neįgaliesiems. Techninis projektas parengtas 2019 m. Rangos darbus planuojama pradėti 2022 m. ir atlikti 100 proc. remonto darbų.

5. „Pritaikyti patalpas Vilniaus g. 213 turizmo paslaugų plėtrai“. 2021 m. planuojama baigti remonto darbus, sutvakyti fasadą ir aplinką, įrengti fasado ir vidaus patalpų reklaminius elementus, sutvarkyti vidaus patalpas, įsigyti baldus, įrangą, ūkines ir organizacines priemones.
6. „Šiaulių miesto centrinio parko estrados modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Rangos darbai pradėti 2020 m.: suformuotas pylimas, išlietos tribūnos, įrengta požeminė komunikacija. 2021 m. planuojama įrengti visą estrados infrastruktūrą: 5000 vietų tribūnas, sceną, lengvos konstrukcijos balno formos scenos stogą, pastatyti ir įrengti pagalbinį pastatą, įrengti laiptus ir nuovažą neįgaliesiems, įsigyti reikalingą įrangą. 2021 m. planuojama atlikti 100 proc. modernizavimo darbų.

                 

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Atnaujintų kultūros įstaigų/objektų

sk.

3

3

 

 

 

 

Programos tikslas

Stiprinti miesto įvaizdį ir tapatybę plėtojant pažintinį-kultūrinį turizmą

Kodas

 

02.03.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Programos tikslas – stiprinti Šiaulių miesto įvaizdį ir tapatybę plėtojant pažintinį-kultūrinį turizmą: skatinti atvykstamąjį turizmą, turizmo paslaugų plėtrą, suteikiant įvairesnes ir platesnes turiningo laisvalaikio galimybes. Stiprinti Šiaulių miesto ekonominę, sociokultūrinę ir rekreacinę gerovę per turizmo informacijos skleidimą ir vietos rinkodarą.

                 

        02.03.01. Uždavinys. Vystyti aktyvaus laisvalaikio turizmą

                Uždavinys bus įgyvendinamas vykdant šiuos projektus ir  priemones. Projektas „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ apima visas 7 regiono savivaldybes. Įgyvendinant projektą planuojama apjungti regiono turizmo objektus į bendrus maršrutus ir trasas, įrengti informacinius kelio ženklus, informacinius stendus, krypties rodykles pėstiesiems, lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų, vandens turizmo trasų ženklus. Tai leis vietos ir užsienio turistams lengviau orientuotis turizmo trasose ir maršrutuose, suteiks daugiau informacijos apie patrauklias lankytinas vietas ir objektus Šiaulių regione. Projektą planuojama įgyvendinti 2022 m.
Projektas „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“.  Šio projekto tikslas – generuoti turistų srautus Šiaulių mieste, didinant baltų kultūros žinomumą ir turistinį pritaikomumą, tęsiant tarpvalstybinį maršrutą „Baltų kelias“ (II LATLIT programos etapas), vadovaujantis darnaus turizmo vystymo principais ir integruojant „Baltų kelią“ į Europos kultūrinių-turistinių kelių žemėlapį. Pagrindinė idėja – baltų kultūros pažinimo didinimas ir reprezentavimas tęsiant tarpvalstybinį maršrutą „Baltų kelias“, parenkant jau egzistuojančius ir įtraukiant naujai kuriamus turistinius objektus.  Projekto uždaviniai: skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą Šiaulių mieste ir regione, plėsti turistinį tarpvalstybinį maršrutą „Baltų kelias“. Laukiami rezultatai: 7 % išaugęs turistų skaičius Šiaulių mieste iš prioritetinių turizmo rinkų valstybių ir kitų Lietuvos miestų, sustiprintas turistinės traukos centras Šiaulių mieste, padidėjęs baltų kultūros pažinimas projekto įgyvendinimo teritorijoje. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-06-01 iki 2022-05-31.
Projekto „Saulės kelias“ tikslas – didinti turistų srautus Šiaulių mieste, stiprinti Šiaulių miesto bei regiono žinomumą, lankomumą per miestų identitetą. Pagrindinė projekto idėja – per saulę, ryškiausią dangaus objektą, lemiantį gamtos ir žmogaus ritmą, pasaulio suvokimą, žmogaus gyvenimo formavimą, labiausiai atsispindintį kultūros reiškiniuose, tradicijose, ypatingai – Šiaulių, Joniškio, taip pat ir Jelgavos miestų identitetuose, kurti 4 tarpvalstybinius maršrutus, kurti / plėtoti renginius akcentuojant 4 metų laikus, 4 pasaulio sukūrimo elementus, 4 žmogaus gyvenimo tarpsnius. Taip pat siekiama kurti ir didinti bendrą miestų pažinimą, svetingumo ir turistinio patrauklumo įvaizdį. Veiklomis orientuojamasi į metų laikus, kai yra mažiausias turistų skaičius siekiant mažinti turistinį sezoniškumą. Projekto uždaviniai: skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą Šiaulių mieste ir regione, mažinti turistinio sezoniškumo įtaką, didinti miesto pažinimą ir reprezentavimą įdiegiant turistams patogias inovatyvias technologines priemones, didinti esamų ir naujų turizmo maršrutų patrauklumą vietos ir užsienio turistams dizaino, rinkodaros priemonėmis. Laukiami projekto rezultatai: 6 % išaugęs turistų skaičius Šiaulių mieste iš prioritetinių turizmo rinkų valstybių ir kitų Lietuvos miestų, sustiprinta saulės tapatybės raiška Šiaulių mieste bei Šiaulių miesto ir saulės suvokimo sąsaja baltų projekto įgyvendinimo teritorijoje. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-06-01 iki 2022-05-31. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2020-09-03 sprendimu Nr. T-336, 2021-2023 m. bus vykdoma papriemonė „Įgyvendinti religinio turizmo ir piligrimystės skatinimo veiklas“. Jos tikslas - skatinti turistus lankytis Raseinių, Kelmės, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste, skleisti religinio turizmo ir piligrimystės šalyje idėjas, prisidėti prie turistinių srautų didinimo šiose regionuose, visuomenės švietimo, skatinimo lankytis bei pažinti religinius ir kultūrinius objektus. Uždavinys - parengti ir patvirtinti bendrą Religinio turizmo Lietuvoje skatinimo programą ir priemonių planą. 2021 m. numatomos 8 veiklos. Priemonė „Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir atgaivinimą“ bus vykdoma siekiant darniai vystyti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir atgaivinimą, 2021-2023 m. planuojama organizuoti Europos paveldo dienų renginius skirtus visuomenei, siekiant ją supažindinti su Šiaulių mieste esančiu kultūros paveldu, parodyti tai, kas paprastai yra visuomenei neprieinama arba aktualizuoti vienokią ar kitokią kultūros paveldo sritį.

                02.03.02. Uždavinys. Stiprinti miesto identitetą, vykdyti įvaizdžio rinkodaros programą

                Uždavinys „Stiprinti miesto identitetą, vykdyti įvaizdžio rinkodaros programą“ bus įgyvendinamas vykdant priemonę „Sukurti miesto įvaizdžio strategiją ir ją įgyvendinti“. 2020 m. pabaigoje patvirtinus rinkodaros įvaizdžio rinkodaros programą, 2021-2023 m. planuojama atlikti tokias programos veiklas: sukurti priemones, pabrėžiančias Šiaulių miesto išskirtinumą ir identitetą (pvz. Saulės ženklas ir kt.), įtraukiant į šį procesą kūrybinių industrijų atstovus; parengti straipsnius užsienio spaudoje bendradarbiaujant su užsienio tinklaraštininkais ir žurnalistais; parengti ir viešinti spaudos ir reklamos pranešimus užsienio interneto portaluose; dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse verslo, studijų ir turizmo parodose ir jose pristatyti Šiaulių miesto turizmo galimybes; parengti informacinius leidinius, išversti juos į užsienio kalbas ir išleisti.

 

03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m.

 

Turistų skaičiaus Šiaulių mieste augimas

proc.

3

3

3

Įvykdyta miesto įvaizdžio rinkodaros programos priemonių

proc.

30

60

100

 

 

 

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
1.1.2. Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metro polinio miesto potencialą;
2.2.1. Stiprinti miesto įvaizdį ir tapatybę plėtojant pažintinį-kultūrinį turizmą;
3.1.6. Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą.

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Kitų šaltinių lėšos KT (KL); Įstaigos pajamų lėšos (PL); Valstybės biudžeto lėšos KT (VB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Europos Sąjungos lėšos KT (ES); Europos Sąjungos lėšos (ES)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR vietos savivaldos įstatymas;
2. LR biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymas;
3. LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas;
4. LR muziejų įstatymas;
5. LR bibliotekų įstatymas;
6. LR profesionaliojo scenos meno įstatymas;
7. LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;
8. LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas;
9. LR biudžetinių įstaigų įstatymas;
10. LR kultūros centrų įstatymas;
11. LR dainų švenčių įstatymas;
12. LR turizmo įstatymas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią