Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

                                                                                            veiklos plano

                                                                                                                    3 priedas

 

Aplinkos apsaugos programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865;  Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 145412194

Vykdytojas (-ai)

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

 

Kodas

07

 

 

Programos pavadinimas

Aplinkos apsaugos programa

Kodas

03

 

Programos parengimo argumentai

Aplinkos apsaugos programa tęstinė, parengta, siekiant įgyvendinti 2015–2024 m. Šiaulių m. strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius aplinkos kokybei mieste pagerinti. .

Ilgalaikis prioritetas

(pagal SPP)

Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

Kodas

3

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką

 

Kodas

03

 

Programos tikslas

Pagerinti aplinkos kokybę mieste, kurti darnaus vystymosi principais pagrįstą sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką mieste

Kodas

 

03.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Vystyti miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, gausinti miesto želdinius, gerinti miesto vandens telkinių ir jų prieigų gamtosaugos būklę, vykdyti miesto aplinkos kokybės stebėseną, bendruomenės aplinkosauginį ugdymą bei pašalinti aplinkos teršimo šaltinius.

                Įgyvendinant uždavinį bus tvarkomos komunalinės atliekos, jų surinkimas ir tolimesnis tvarkymas, rinkliavos administravimas, asbesto turinčių gaminių atliekų tvarkymo išlaidų asmenims kompensavimas. Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ tikslas – pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais.  Šiuo projektu bus visame mieste įrengtos komunalinių atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo 510 vnt. konteinerių aikštelių (474 vnt. antžeminių (su aptvėrimu, stogeliu, rakinimu) ir 36 vnt. pusiau požeminių) ir pastatyti 2 447 vnt. rūšiavimui skirtų konteinerių. Įrengus konteinerių aikšteles, bus siekiama sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus  (bendras visų savivaldybių yra 14 938 t/metus, iš jų Šiaulių miestui 8 403 t). Taip pat bus įrengta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė (DGSA) su pakartotiniam panaudojimui tinkamų atliekų surinkimu. Planuojami sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai įrengtoje DGASA (bendras visų savivaldybių yra 5.620 t/metus). Taip pat bus įvykdyta visuomenės švietimo ir informavimo kompanija.

                03.01.02. Uždavinys. Gausinti miesto želdinius, gerinti esamų želdinių kokybę, apsaugoti vertingas gamtines

                Numatoma organizuoti atskirųjų želdynų įteisinimą, atlikti žemės sklypų planų parengimą, kadastrinius matavimus ir atskirųjų želdynų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, parengti ir įgyvendinti želdynų tvarkymo ir kūrimo projektus su želdinių inventorizavimu, vykdyti želdinių priežiūrą, sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose.

        03.01.03. Uždavinys. Gerinti miesto vandens telkinių ir jų prieigų gamtosauginę būklę

                Uždaviniui įgyvendinti numatyta tvarkyti Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių pakrantes bei lietaus nuotekų sistemos griovius. Bus atliekami einamieji priežiūros darbai – pjaunama žolė, savaiminiai krūmai, surenkamos atliekos, esant poreikiui atliekami griovių gilinimo, pralaidų tvarkymo darbai.
             Projektas ,,Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, kurio tikslas – mažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Šiaulių mieste yra baigtas, 2021 m. sulaikytų pinigų mokėjimas. 

        03.01.05. Uždavinys. Sutvarkyti užterštas teritorijas, buvusius karjerus ir durpynus

                Siekiant sutvarkyti ir išvalyti praeityje užterštas teritorijas, 2020 m. įgyvendintas projektas „Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g., sutvarkymas (4462)“ kurio metu buvo valoma užteršta Laisvosios ekonominės zonos ir teritorija. 2021 m. baigiamos projekto įgyvendinimo procedūros ir teikiamos galutinės ataskaitos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.  2020  metais buvo pasirašyta finansavimo sutartis dėl buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis Aviacijos g. Šiaulių mieste (potencialus taršos židinys Nr. 4463, 4464) bei buvusios karinės teritorijos Aviacijos g. Šiaulių mieste (potencialus taršos židinys Nr. 11555, 11556, 11557) išvalymo nuo teršalų projekto įgyvendinimo. Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos Kariuomene. 2020 m. pasirašyta sutartis dėl teritorijos valyo darbų, kurie bus vykdomi iki 2023 m. III ketvirčio.

        03.01.06. Uždavinys. Vykdyti miesto aplinkos kokybės stebėseną

                Bus vykdomas Šiaulių municipalinis aplinkos monitoringas (triukšmo, oro ir atvirų vandens telkinių kokybės stebėsena), įgyvendinama aplinkos oro kokybės valdymo programa (pavasarinis gatvių valymas dėl pakeltosios taršos), vykdoma požeminio vandens ir dirvožemio užterštumo būklės stebėsena, priemonės lėšomis finansuojama savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija.
            Projektas ,,Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“  projekto tikslas – mažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis Šiaulių mieste siekiant užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių. Projekto metu buvo įsigytas gatvių valymo ir priežiūros įrenginys, kuris perduotas UAB Šiaulių gatvių apšvietimas, 2021 m. lėšų sudengimai.

 

        03.01.08. Uždavinys. Pašalinti aplinkos teršimo šaltinius

                Siekiant įgyvendinti uždavinį, planuojama likviduoti pavojingų radinių ir ekologinių avarijų padarinius pagal poreikį.

                 

                03.01.09. Uždavinys.  Skatinti atsinaujinančių išteklių Šiaulių mieste naudojimą

                Siekiant įgyvendinti uždavinį, planuojama parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą Šiaulių mieste planą.

 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Sutvarkytas (surinktas, išvežtas į sąvartyną) komunalinių atliekų kiekis

t

38 000

38 000

38 000

Programos tikslas

Reguliuoti gyvūnų (šunų, kačių), laikomų Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose, populiaciją, kontroliuoti jų priežiūrą

Kodas

 

03.02.

 

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

        Plėtoti gyvūnų priežiūros miesto viešosiose vietose sistemą.

 

        03.02.03. Uždavinys. Gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimas ir priežiūra

                Uždaviniui įgyvendinti numatyta priemonė – gyvenamuosiuose rajonuose, viešosiose vietose šunų išvedžiojimo aikštelių, kačių šėrimo vietų ir kitos gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimas, remontas ir sanitarinė priežiūra.

                 

Rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Prižiūrėta gyvūnams (šunims, katėms) skirtos įrangos viešosiose vietose

vnt

16

16

16

 

 

 

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
3.3.1. Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą;
3.3.2. Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus;
3.3.3. Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą;
3.3.4. Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas.

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Europos Sąjungos lėšos (ES); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Įstaigos pajamų lėšos (PL)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR aplinkos apsaugos įstatymas;
2. LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas;
3. LR aplinkos monitoringo įstatymo pakeitimo įstatymas;
4. LR atliekų tvarkymo įstatymas;
5. LR vandens įstatymas;
6. LR triukšmo valdymo įstatymas;
7. LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
8. LR žemės gelmių įstatymas;
9. LR visuomenės informavimo įstatymo  pakeitimo įstatymas;
10. LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas;
11. LR vietos savivaldos įstatymas;
12. LR viešųjų pirkimų įstatymas;
13. LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas;
14. Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336;
15. Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A-415 ,,Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių patvirtinimo“;

16. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-138 ,,Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“;
17. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T-289 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

 

 

Į pradžią