Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                                                     

 

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

                                                                                             veiklos plano

                                                                                                                    5 priedas

 

Miesto ekonominės plėtros programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865

VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius 145470016

Vykdytojas (-ai)

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Kodas

03

 

Programos pavadinimas

Miesto ekonominės plėtros programa

Kodas

05

 

Programos parengimo argumentai

Programa tęstinė ir įgyvendinama siekiant suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijoms Šiaulių mieste:
- skatinti smulkų ir vidutinį verslą;
-  įgyvendinti jaunimo verslumą skatinančias priemones;
-  vykdyti verslo subjektų mokymo programas;
- didinti gyventojų užimtumą;
- skatinti miesto ekonominę plėtrą ir investicijų pritraukimą;
- skleisti informaciją apie verslo sąlygas ir galimybes Šiaulių mieste.

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Veržlus – konkurencinga verslo aplinka

Kodas

2

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, formuoti palankią aplinką investicijoms pritraukti

Kodas

02

 

Programos tikslas

Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą

Kodas

 

05.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

         

            Smulkusis verslas - tai lanksčiai prisitaikantis prie įvairių pokyčių, kuriantis naujas darbo vietas bei racionaliai naudojantis išteklius sektorius, kuris turi lemiamą įtaką ekonomikos pokyčiams. Įgyvendinant miesto ekonominės plėtros programą, siekiama skatinti žmonių verslumą ir darbo jėgos konkurencingumą Šiaulių mieste, įgyvendinant šiuos uždavinius:

                05.01.02. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas pradėti ir vystyti verslą naujai įsisteigusiems subjektams.

                Įgyvendindama šio uždavinio priemonę „Skatinti smulkiojo verslo subjektus“, Savivaldybė teikia paramą smulkiojo verslo subjektams, skirdama didelį dėmesį naujai besikuriančioms įmonėms, vyresnio amžiaus asmenims ir jaunimui, ketinančiam pradėti savo verslą. Prioritetas yra smulkios įmonės, turinčios iki 10 darbuotojų, jaunimas nuo 18 iki 29 m. amžiaus bei asmenys virš 50  metų.
      Įgyvendinant šio uždavinio priemonę „Įgyvendinti verslo subjektų mokymo programas“, verslo subjektams teikiama informacija įmonių steigimo, mokesčių sistemos, informacijos paieškos, finansavimo šaltinių paieškos klausimais; vykdomos konsultacijos, organizuojami mokymai verslo pradžios, mokesčių sistemos ypatumų, verslo plano rengimo, paramos verslui, darbo teisės ir kt. temomis; organizuojami verslo sklaidos renginiai. Teikiant pradedantiesiems verslininkams kompleksinę paramą, siekiama skatinti verslumą ir novatoriškumą, prisidėti prie užimtumo didinimo, naujų įmonių steigimosi ir naujų darbo vietų kūrimo. Pagal priemonę teikiamos paslaugos naudingos tiek verslo pradžiai, tiek tolesniam verslo plėtojimui.

        05.01.04. Uždavinys. Skatinti verslumą ir didinti darbo jėgos konkurencingumą

                Įgyvendinant šį uždavinį vykdoma priemonė 01  „Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą“, kuri skirta jaunimui, moksleiviams, orientuota ir skatinanti pradėti savo verslą. Įgyvendinant priemonę vykdomos tokios veiklos kaip verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių organizavimas; moksleivių Ekonomikos ir lyderystės mokyklos renginių organizavimas; verslo dienos renginių organizavimas; HUB veikla Šiaulių verslo inkubatoriuje; verslo plano konkurso ir verslo idėjų konkurso organizavimas; pagalba jaunimui užsiimant amatais ir jų pavertimas verslu ir kt.

                 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m.

 

Užimtų gyventojų skaičiaus augimas

proc.

0,5

1,5

2

Įsteigtų įmonių

sk.

12

12

12

 

Programos tikslas

Skatinti miesto ekonominę plėtrą pritraukiant Europos Sąjungos fondų ir valstybės lėšas

Kodas

 

05.03.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Įgyvendinant šį tikslą siekiama užtikrinti investicijų projektų dokumentacijos parengimą ir investicijų projektų įgyvendinimą, skatinti investicijų pritraukimą, įgyvendinant šiuos uždavinius:

 

        05.03.01. Uždavinys.  Užtikrinti projektų dokumentacijos rengimą

                Uždavinio realizavimas apima priemonės „Parengti (atnaujinti) investicijų projektus“ įvykdymą. Dažniausiai tai investicijų projektų, galimybių studijų, kurie yra reikalingi finansinei paramai gauti, rengimas. Turint reikalingus projektų dokumentus, didėja galimybė sėkmingai pritraukti valstybės bei Europos Sąjungos finansinius išteklius. Uždavinio įgyvendinimas apima ir paraiškų, kurios bus teikiamos finansuojančioms institucijoms rengimą. Investicijų projektai taip pat reikalingi siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

        05.03.02. Uždavinys. Įgyvendinti investicijų projektus

                2021 m. planuojama įgyvendinti investicijų projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.
Įgyvendinant šio uždavinio priemonę „Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą“ ir siekiant gerinti investicinę aplinką bei pritraukti investicijas bus tobulinama infrastruktūra ir pagal poreikį tvarkomi sklypai, iškeliami nereikalingi inžineriniai tinklai. Prie priemonės įgyvendinimo prisidės ir projektas „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“, kurio apimtyje numatytas sklypų, adresu Aviacijos g. 44, 46, 48, 50, 52 ir 54, išlyginimas ir nuotekų tinklų, internetinio kabelio, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, privažiavimų prie geležinkelio infrastruktūros ir krovos aikštelių bei konteinerių aikštelių, inžinerinių tinklų įrengimas.
Įgyvendinant šio uždavinio priemonę „Vystyti Šiaulių oro uosto veiklą“, Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas teikia aviacijos saugumo užtikrinimo bei antžemines su oro uostų veikla susijusias paslaugas. Užtikrinti civilinės aviacijos saugumą įmonė įpareigota LR Vyriausybės nutarimu, todėl įgyvendinus šią priemonę bus užtikrintas Specialiųjų aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimų funkcijų vykdymas, kurias vykdo Šiaulių oro uostas.
Įgyvendinant šio uždavinio priemonę „Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą“, bus įrengiama infrastruktūra ir įveiklinama teritorija, besiribojanti su pramonės parku, Šiaulių laisvąja ekonomine zona ir oro uosto teritorija. Šia priemone siekiama pritraukti privačias investicijas, kuriančias naujas darbo vietas ir prisidedančias prie Šiaulių miesto ir viso regiono konkurencingumo didinimo. Priemonės tikslui pasiekti reikalinga įrengti inžinerinius tinklus (paviršinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai), susisiekimo komunikacijas, užtikrinančias patogų susisiekimą bei patobulinti infrastruktūrą skirtą ekonominės veiklos plėtrai, kuriai aktualus ir oro transportas bei pervežimo galimybės juo. Priemonės įgyvendinimui bus įgyvendinamas projektas „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“, kurio apimtyje numatomas kelių, pritaikytų sunkiasvoriams automobiliams, vandentiekio, nuotekų, elektros tiekimo, apšvietimo tinklų įrengimas bei ryšių kabelio, kanalizacijos įrengimas sklypuose Aviacijos g. 5 ir Aviacijos g. 17. Įgyvendinus priemonę bus sudarytos sąlygos naujų investicijų pritraukimui ir kokybiškų darbo vietų sukūrimui.

        05.03.03. Uždavinys. Skatinti investicijų pritraukimą

                Siekiant nustatyti investicijų pritraukimo skatinimo galimybes ir kryptingai siekti ekonominės plėtros programos tikslų, 2021 m. bus įgyvendinamos dvi priemonės:
Įgyvendinant šio uždavinio 02 priemonę „Viešinti investicinę aplinką“, bus dalyvaujama parodose ir renginiuose.
    Įgyvendinant šio uždavinio 05 priemonę „Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą“, bus įgyvendinama viena iš Ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo ilgalaikės strategijos veiklų, t. y. į Šiaulių miestą pritraukiami reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai.  Finansinė parama bus suteikiama aukštos profesinės kvalifikacijos specialistui 2 -jų metų būsto nuomos išlaidoms padengti. Finansine parama specialistas galės pasinaudoti tik įsipareigodamas dirbti įmonėje ne trumpiau kaip dvejus metus.

 

03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m.

 

 

 

 

Materialinių investicijų augimas

proc.

3

4

4

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas

proc.

0,5

1,5

2

Parengtų projektų

sk

15

12

12

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
2.1.1.5. Verslumą skatinančių priemonių (informacijos sklaida, konkursai, mokymai) mokinių, studentų, jaunimo tarpe, įgyvendinimas;
2.1.2.1. Miesto rinkodaros strategijos parengimas, investicinio paketo suformavimas;
2.1.2.2. Aktualios informacijos apie miesto investicinę aplinką pateikimas savivaldybės interneto svetainėje potencialiems investuotojams;
2.1.2.3. LEZ plėtojimas, siekiant pritraukti investuotojus;
2.1.2.4. Miesto pristatymas nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
2.1.2.5. Oro uosto žinomumo didinimas;
2.1.3.1. Informacinė duomenų bazės plėtojimas: laisvų, laikinai nenaudojamų ir užimtų žemės sklypų bei pastatų/patalpų pritaikymo verslo plėtrai galimybių analizavimas;
2.1.3.3. Verslo skatinimo priemonių įgyvendinimas;
3.2.1.2. Oro uosto infrastruktūros sukūrimas.

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Europos Sąjungos lėšos (ES); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Skolintos lėšos (PS); Kitų šaltinių lėšos KT (KL)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR vietos savivaldos įstatymas;
2. LR biudžeto sandaros įstatymas;
3. 2015–2024 m. Šiaulių m. strateginis plėtros planas;
4. LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
5. LR pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymas;
6. LR konkurencijos įstatymas;
7. LR investicijų įstatymas;
8. LR viešųjų pirkimų įstatymas;
9. LR užimtumo įstatymas;
10. LR Aviacijos įstatymas;
11. LR Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas;
12. Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategija.

 

 

Į pradžią