Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

6 priedas

 

Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865

Vykdytojas (-ai)

Ekonomikos ir investicijų skyrius       

Kodas

05

 

Programos pavadinimas

Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa

Kodas

06

 

Programos parengimo argumentai

Programa skirta Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio materialaus turto valdymo gerinimui ir savivaldybės pajamoms didinti.

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Veržlus – konkurencinga verslo aplinka

Kodas

02

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, formuoti palankią aplinką investicijoms pritraukti

Kodas

02

 

Programos tikslas

Užtikrinti savivaldybei priklausančio turto efektyvų panaudojimą

Kodas

 

06.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Siekiant tinkamai valdyti savivaldybės turtą ir išsaugoti turto esamą būklę, organizuojami vieši turto nuomos konkursai, tačiau, neišnuomojus patalpų, reikia užtikrinti neišnuomoto savivaldybės turto apsaugą ir eksploatacinių išlaidų apmokėjimą. Taip pat savivaldybė turi apmokėti už pastato bendro naudojimo.
Privatizuojant savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (akcijas, negyvenamąsias patalpas) rengiami privatizavimo objektų sąrašai, įvertinami objektai, rengiamos objektų privatizavimo programos, pasirašomi privatizavimo sandoriai, kontroliuojamas jų vykdymas. Patalpos, kurios nereikalingos savivaldybės funkcijoms vykdyti, yra išnuomojamos, todėl skelbiami turto nuomos konkursai arba atnaujinamos pasibaigusios nuomos sutartys.
Atliekami savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (pastatų, patalpų, statinių ir gatvių)  kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre.

                06.01.01. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto įregistravimą viešuosiuose registruose

                Bus tvarkomi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir jų įteisinimas Nekilnojamojo turto registre. 2021 m. numatoma tęsti miesto gatvių, jų žemės sklypų įteisinimui, taip pat inžinerinių statinių (kiemo aikštelių, šaligatvių ir kt.) kadastriniams matavimai ir teisinei registracijai atlikti.
Taip pat bus vykdomas savivaldybei priklausančių nekilnojamųjų daiktų pardavimas viešuose aukcionuose. Rengiant Savivaldybės nekilnojamuosius objektus privatizavimui, būtina atlikti šių patalpų (pastatų ar statinių) turto vertinimą, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus, apmokėti notarams už notarinius veiksmus. Planuojama privatizuoti Savivaldybei priklausančius objektus, kuriems yra parengti žemės sklypai, sutvarkyta teisinė registracija ir atliktas turto vertinimas. Tai objektai: Aido g. 10A, Sukilėlių g. 41, Birutės g. 39A, Ežero g. 16, Vytauto g. 147, Vytauto g. 149, Frenkelių g. 25, Aušros al. 31a.
            Taip pat bus vykdomas savivaldybės būstų (butų) pardavimas, turto vertinimai, notarinių veiksmų apmokėjimas, pagal projektus sukurto materialaus turto draudimo išlaidų apmokėjimas.

                06.01.02. Uždavinys. Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei priklausančius pastatus

                Bus apmokamos laisvų Savivaldybei nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių eksploatavimo, komunalinių, administravimo, remonto išlaidos. taip pat, apmokėti pastatus administruojamiems administratoriams ir gyvenamųjų namų bendrijoms. Lėšos numatytos ir laisvų pastatų apsaugos paslaugai apmokėti. Saugomi šie pastatai – Bačiūnų g. 58F. Taip pat numatoma miesto viešųjų tualetų administravimo, priežiūros ir eksploatavimo išlaidoms apmokėti.
           Numatoma skirti lėšų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugoms finansuoti - nuotekų tinklų kadastriniams matavimams, įregistravimui Nekilnojamo turto registre, turto vertinimui. Kiekvienais metais UAB ,,Šiaulių vandenys“ perduodama po 20 km lietaus nuotekų tinklų į įstatinį kapitalą.

        06.01.03. Uždavinys. Modernizuoti ir atnaujinti esamą miesto gyvenamąjį fondą

                Savivaldybė numato padėti steigiamoms daugiabučių namų savininkams bendrijoms, joms apmokant bendrijų steigimo išlaidas.

                 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021m.

2022 m.

2023 m.

 

Teisiškai sutvarkyto ir  įregistruoto  nekilnojamojo turto skaičius  nuo viso turimo turto

proc.

90

95

99

 

 

 

 

 

 

2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
2.1.3.1. Informacinės duomenų bazės plėtojimas: laisvų, laikinai nenaudojamų ir užimtų žemės sklypų bei pastatų/patalpų pritaikymo verslo plėtrai galimybių analizavimas;
2.1.3.4. Šiaulių miesto pramoninių parkų įteisinimas kaip valstybei svarbių objektų per teritorijų planavimo dokumentų parengimą bei kitus teisės aktus;
3.1.1.3. Kvartalinės renovacijos projektų parengimas;
3.1.1.4. Automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir daugiabučių namų kiemų dangos sutvarkymas;
3.1.1.5. Automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir daugiabučių namų kiemų dangos sutvarkymas;
3.1.8.5. Aleksandrijos renginių parko kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas masiniams renginiams, europinio lygio motokroso varžyboms

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Europos Sąjungos lėšos (ES)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

 

 

Į pradžią