Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

7 priedas

 

Sporto plėtros programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Sporto centras Atžalynas  145914161; Teniso akademija 145914880; Plaukimo centras Delfinas  145914357; Šiaulių m. sav. administracija 188771865; Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija 145914019; Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras 145914695; Sporto centras Dubysa  145914542

Vykdytojas (-ai)

Sporto skyrius

Kodas

11

 

Programos pavadinimas

Sporto plėtros programa

Kodas

07

 

Programos parengimo argumentai

Vadovaujantis 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu ir atsižvelgiant į 2011–2020 metų valstybinę sporto plėtros strategiją, parengta 2020–2022 metų Šiaulių miesto sporto plėtros programa, kuria siekiama įgyvendinti pagrindinius sporto tikslus:
1) sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė;
2) plėtoti sporto srities žmogiškuosius išteklius, kad jie būtų pakankami sporto priemonėms įgyvendinti (didėjančiam sporto vaidmeniui visuomenėje užtikrinti);
3) ieškoti talentingų sportininkų, juos profesionaliai rengti, kad deramai atstovautų miestui ir šaliai svarbiausiuose šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose ir prisidėtų prie pozityvaus miesto ir šalies įvaizdžio formavimo;
4) sukurti ir (arba) atnaujinti sporto infrastruktūrą, kad ji būtų prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas sportavimo sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, mėgėjams ir aukšto meistriškumo sportininkams.

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Atviras – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

Kodas

1

 

2

 

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę

 

Kodas

01

 

Programos tikslas

Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą

Kodas

 

07.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Programos tikslas – sudaryti sąlygas rengti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę bei plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą

 

                07.01.01. Uždavinys. Organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginius ir sudaryti galimybę sportininkams deramai pasirengti bei dalyvauti sporto varžybose

                Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis: miesto, regiono, šalies ir tarptautinio lygio sporto renginių organizavimas bei dalyvavimas šalies ir tarptautinėse sporto varžybose, miestui atstovaujančių komandų formavimas ir jų dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose, miestą reprezentuojančių sporto renginių vykdymas,  sportininkų rengimo centrų veiklos plėtojimas, ir sportinės veiklos projektų ir programų įgyvendinimas.

        07.01.04. Uždavinys. Skatinti perspektyvius ir didelio meistriškumo sportininkus

                Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis: metinių premijų (stipendijų) skyrimas perspektyviausiems sportininkams, pasiekusiems gerų rezultatų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, jaunimo olimpinėse žaidynėse, Europos taurės varžybose, Europos sporto žaidynėse, Europos jaunimo olimpiniame festivalyje ir užėmusiems aukštas vietas pasaulio sporto šakų suaugusiųjų reitinguose, ir vienkartinių premijų mokėjimas sportininkams ir jų treneriams, pasiekusiems gerų rezultatų oficialiose tarptautinėse varžybose.

                07.01.05. Uždavinys. Užtikrinti optimalų  sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę

                Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis: sportininkų rengimo centrų veiklos plėtojimas ir sportinės veiklos projektams, sportinio ugdymo programų, krepšinio ir futbolo sporto šakų plėtros ir populiarinimo Šiaulių mieste programų įgyvendinimas.

                 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Iškovotų Europos čempionate 1 - 6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose 1 - 10 vietų

sk

65

68

70

Parengtų olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatų bei perspektyvinės pamainos sportininkų

sk

44

45

46

 

Programos tikslas

Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste ir sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas plėtoti sportą ir rekreaciją

Kodas

 

07.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Programos tikslas – sukurti modernių, patrauklių, sportinei veiklai pritaikytų sporto bazių infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas šiuolaikinių sporto paslaugų teikimui ir plėtrai.

 

        07.02.01. Uždavinys. Statyti naujas sporto bazes ir statinius

                Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:
• naujos sporto bazės – sporto komplekso (futbolo ir regbio maniežo) statyba (parengti techninį projektą);
• universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės įrengimas – įrengti pagrindą dirbtinės dangos aikštei pakloti ir pakloti dirbtinės dangos aikštelę.

 

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Įrengtų naujų ir modernizuotų esamų  sporto objektų

sk

2

3

3

 

 

 

 

 

 

Renovuotų ir remontuotų pagal prioritetus atrinktų sporto bazių dalis nuo visų sorto bazių

proc

14

9

 

Programos tikslas

Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą

Kodas

 

07.03.

 

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Programos tikslas – sudaryti sąlygas didinti fizinio aktyvumo renginių bei veiklų prieinamumą ir aprėptį.

 

                07.03.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius ir teigiamą požiūrį į jos reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui

                Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis: vasaros vaikų užimtumo renginių ir mokymo vaikus plaukti bei saugiai elgtis prie vandens programos įgyvendinimas.

                07.03.02. Uždavinys. Siekti rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui gerinti

                Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:  fizinio aktyvumo veiklų ir renginių (masinių sporto švenčių, žaidynių, konkursų, ir kt. renginių) ir kitų priemonių organizavimas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, dirbantiesiems,  miesto gyventojams ir sporto veteranams.

03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Sporto renginių (sporto visiems, miesto, apskrities, šalies ir tarptautiniai renginiai) ir fizinio aktyvumo veiklų dalyvių pokytis, lyginant su praėjusiais metais

proc

15

20

25

Siektina rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtra didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui gerinti

proc

12

15

20

       

 

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
1.2.1. Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą;
1.2.2. Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą;
3.1.1. Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą;
3.1.2. Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste;
3.1.8. Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Valstybės biudžeto lėšos (VB); Kitų šaltinių lėšos KT (KL); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Įstaigos pajamų lėšos (PL); Valstybės biudžeto lėšos KT (VB); Skolintos lėšos (PS)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR vietos savivaldos įstatymas;
2. LR kūno kultūros ir sporto įstatymas;
3. LR kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas;
4. LR labdaros ir paramos įstatymas;
5. LR biudžetinių įstaigų įstatymas;
6. Asociacijų įstatymas;
7. 2011–2020 m. valstybinė sporto plėtros strategija;
8. 2015–2024 m. Šiaulių m. strateginis plėtros planas.

 

 

Į pradžią