Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

8 priedas

 

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865; Šiaulių menų mokykla 190530992; Šiaulių Dermės mokykla 190983811; Šiaulių Romuvos gimnazija 300137653; Šiaulių Jovaro progimnazija 190531222; Šiaulių Gytarių progimnazija 191819195; Šiaulių sporto gimnazija 191826574; Šiaulių sanatorinė mokykla 190983964; Šiaulių Centro pradinė mokykla 191818517; Šiaulių Juventos progimnazija 190532139; Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija 290530840; Šiaulių Saulės pradinė mokykla 190529680; Šiaulių Didždvario gimnazija 190531375; Šiaulių Zoknių progimnazija 190533045; Šiaulių Rasos progimnazija 190532096; Šiaulių Ragainės progimnazija 190531756; Šiaulių Rėkyvos progimnazija 190530316; Šiaulių Spindulio ugdymo centras 190528589; Šiaulių Dainų progimnazija 190532477; Šiaulių Simono Daukanto gimnazija 190541864; Šiaulių Gegužių progimnazija 190532281; Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla 195472272; Šiaulių Salduvės progimnazija 190531560; Šiaulių Lieporių gimnazija 190532324; Šiaulių Ringuvos mokykla 190983779; Šiaulių Romuvos progimnazija 300137692; Šiaulių suaugusiųjų mokykla 190527334; Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija 190530654; Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija 190531418; Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras 300056938; Šiaulių Saulėtekio gimnazija 290532510; Šiaulių Sandoros progimnazija 195220727; Šiaulių miesto pedagoginė-psichologinė tarnyba 195471366; Šiaulių Santarvės gimnazija 290531180; Šiaulių Medelyno progimnazija 190531037; Šiaulių universitetinė gimnazija 195473755;Šiaulių lopšelis-darželis Eglutė  190529919; Šiaulių lopšelis-darželis Gintarėlis  190528240; Šiaulių lopšelis-darželis Bangelė 190525326; Šiaulių lopšelis-darželis Ežerėlis  290526190; Šiaulių lopšelis-darželis Pasaka  290527520; Šiaulių lopšelis-darželis Coliukė  190526047; Šiaulių lopšelis-darželis Žilvitis  190529876; Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis 190527487; Šiaulių lopšelis-darželis Berželis 190528817; Šiaulių lopšelis-darželis Bitė 190528774; Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras 190530120; Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas  190527715; Šiaulių lopšelis-darželis Trys nykštukai  190530088; Šiaulių lopšelis-darželis Rugiagėlė 190529495; Šiaulių lopšelis-darželis Varpelis  190526570; Šiaulių lopšelis-darželis Auksinis raktelis 190529538; Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 190528393; Šiaulių lopšelis-darželis Sigutė  190525130; Šiaulių lopšelis-darželis Pupų pėdas  190528621; Šiaulių lopšelis-darželis Kregždutė  190526385; Šiaulių lopšelis-darželis Žiburėlis 190526613; Šiaulių lopšelis-darželis Voveraitė  190528055; Šiaulių lopšelis-darželis Klevelis  190527868; Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis  190527291; Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis Pušelė 190525664; Šiaulių lopšelis-darželis Saulutė  190525479; Šiaulių m. lopšelis-darželis Žibutė  290525850; Šiaulių lopšelis-darželis Dainelė  190529157; Šiaulių lopšelis-darželis Salduvė  190526428; Šiaulių lopšelis-darželis Ąžuoliukas 190525283; Šiaulių lopšelis-darželis Žiogelis  190529723; Šiaulių Dainų muzikos mokykla 191819380; Šiaulių jaunųjų technikų centras 190539799; Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras 190539984; Šiaulių Dailės mokykla 190541483; Šiaulių 1-oji muzikos mokykla 190541145; Šiaulių jaunųjų turistų centras 190540196; Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokykla 195221067

Vykdytojas (-ai)

Švietimo skyrius

Kodas

12

 

Programos pavadinimas

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

Kodas

08

 

Programos parengimo argumentai

Programa yra tęstinė ir įgyvendinama šiomis nuostatomis: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir švietimo įstatymų nuostatos reglamentuoja Savivaldybės švietimo veiklos organizavimą ir administravimą. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nurodoma, kad savivaldybės, įgyvendindamos Valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Vadovaujantis šia nuostata parengta programa užtikrina kryptingą Valstybės bei Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savivaldybės savarankiškosios funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 m. mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas,  švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, vežiojimo išlaidų kompensavimo  į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos yra  priešmokyklinio, bendrojo  ugdymo, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas.

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Atviras – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Kodas

1

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę

Kodas

01

 

Programos tikslas

Gerinti švietimo prieinamumą ir tobulinti valdymą

Kodas

 

08.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Siekiant Šiaulių miesto strateginio plėtros plano (ŠSPP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, būtina atsižvelgti į nuolatinius mokymo ir mokymosi aplinkos pokyčius, kurie reikalauja adekvačių pokyčių valdymo ir administravimo srityse. Pokyčiams valdyti būtinos sąlygos yra reikalingos informacijos turėjimas sprendimams priimti, glaudus švietimo, verslo ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas.

 

                08.01.01. Uždavinys. Pristatyti švietimo veiklą, atstovauti miestui ir plėtoti vaikų ugdymo įvairovę

                Įgyvendinant šį uždavinį, organizuojami tradiciniai renginiai, šventės, rengiamos parodos, sporto varžybos, rengiama reprezentacinė-informacinė medžiaga (leidiniai, kalendoriai, plakatai, diplomai, sveikinimai ir kt.). Švietimo veiklos rezultatai atsiskleidžia organizuojant įvairius renginius miesto bendruomenei, mokytojams dalyvaujant įvairiuose tobulinimosi renginiuose ir programose, rengiant informacinę medžiagą. Švietimo įstaigos turi savo tradicijas, organizuoja daug renginių savo įstaigų bendruomenėms, tačiau yra nemažai renginių, skirtų visiems miesto mokiniams ir mokytojams. Tai tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-oji, „Metų mokytojas“, organizuojamas kiekvienais metais Mokytojo dieną, Šiaulių dienos, paramos-labdaros akcija „Laimės keksiukai“, kas dveji metai organizuojamas Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkursas „Dainų dainelė“, Lietuvos dainų ir Lietuvos mokinių dainų šventės,  miesto mokinių olimpiadų nugalėtojų apdovanojimo šventė „Metų geriausieji“, konkursas „Aš – lyderis“, Vaikų gynimo diena, valstybinės ir kitos šventės.
            Vadovaujantis Reprezentacinio Šiaulių miesto švietimo renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-246, numatoma organizuoti 2021 m. miesto reprezentacinius renginius:
             Šiaulių kultūros centro tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“,
             Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų renginys „Šiauliai Smart“,
             Šiaulių valstybinė kolegijos vaikų, jaunimo, suaugusiųjų kūrybiško, aktyvaus laisvalaikio užimtumo idėjų paroda „# TAVO PIN KODAS“.
            Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras kasmet organizuoja miesto mokinių dalykines olimpiadas, kuriose dalyvauja apie 1200 mokinių. Miesto etapo nugalėtojai dalyvauja nacionaliniuose turuose. Mokinių vežiojimo į respublikines olimpiadas paslaugai kasmet planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos.

                08.01.02. Uždavinys. Tobulinti švietimo valdymą ir tenkinti gyventojų švietimo poreikius.

                Visose Šiaulių miesto mokyklose yra įdiegtas elektroninis mokinio pažymėjimas. Pasitelkiant elektroninį mokinio pažymėjimą mokyklose sudaroma galimybė efektyvesnei lankomumo, neformaliojo ugdymo užsiėmimų apskaitai.  Pažymėjimą galima naudoti kaip lengvatinį transporto bilietą, bibliotekos nario pažymėjimą ir kitoms mokyklų ir mokinių veikloms fiksuoti. Siekiant efektyviau planuoti ir naudoti neformaliajam vaikų švietimui skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas ir sudaryti sąlygas didesniam vaikų skaičiui lankyti užsiėmimus po pamokų, neformaliojo švietimo įstaigos naudojasi Savivaldybėje įdiegta elektronine neformaliojo vaikų švietimo programų lankomumo apskaitos sistema. Minėtos sistemos veikimui užtikrinti  ir palaikyti kasmet numatomos Savivaldybės biudžeto lėšos. 2021 metais dalyvaujant LatLit projekte planuojama įdiegti dar vieną elektroninio mokinio pažymėjimo funkciją – atsiskaitymo be grynųjų pinigų – mokyklose.
           Visi Šiaulių miesto mokiniai ir mokytojai nuo 2018 m. pradžios turi galimybę naudotis lietuvių autorių ir knygų lietuvių kalba mokyklinio amžiaus skaitytojams internetine duomenų baze. Mokiniai gali skaityti programinę ir laisvai pasirenkamą literatūrą pasitelkiant jiems patogias technologines priemones – kompiuterius, planšetus, išmaniuosius telefonus. Minėtos duomenų bazės prenumeratą planuojama tęsti 2021 m.
           Vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatomis ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis  Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programomis, finansuojamomis savivaldybės biudžeto lėšomis, 2021 m. numatoma  tęsti suaugusiųjų švietimo veiklą. Siekiant užtikrinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą Šiaulių mieste pagal patvirtintas programas, reikalingos plane numatytos lėšos. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras – Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorius.
             Nuo 2017 m. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje planuojamas Šiaulių m. savivaldybės teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių profesinio rengimo centro, verslo įmonių bendradarbiavimo programų finansavimas. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, plane kasmet numatomos lėšos STEAM, STEAM JUNIOR ir INOSTART programoms įgyvendinti bei finansinei paramai skirti asmenims, studijuojantiems inžinerijos ir informatikos mokslų krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programas Šiaulių m. savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose ir užsieniečiams, atvykstantiems dėstyti į Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančias aukštąsias mokyklas pagal minėtų mokslų krypties studijų programas. 2019 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. T- 346 patvirtino Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis plane kasmet numatomos lėšos stipendijoms.

 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

STEAM varžybos ir renginiai

vnt

2

2

2

Sukurtos skaitmeninės mokymosi aplinkos

vnt

32

32

32

 

 

 

Programos tikslas

Užtikrinti bendrųjų ir specialiųjų ugdymo programų įgyvendinimą, kokybiškos pagalbos mokiniams, jų tėvams ir mokytojams teikimą

Kodas

 

08.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, mokyklų steigėjas privalo užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, vykdymą ir mokyklų funkcionavimą. Įgyvendinant pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas mokiniui siekiama pritaikyti ugdymo turinį pagal įvairius poreikių mokinių poreikius, skatinti asmenybės ūgtį ir įgyti mokėjimo mokytis visą gyvenimą kompetenciją. Šiaulių mieste veikia dvi įstaigos, teikiančios pagalbą mokiniui ir jo tėvams, mokytojui ir mokyklai – Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Švietimo centras.

 

        08.02.01. Uždavinys. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas, teikti pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams

                Uždavinio įgyvendinimą lemia tikslingai skiriamos mokymo lėšos visoms Savivaldybės mokykloms, o ugdymo aplinkos lėšos mokykloms, kurių  savininkė yra Savivaldybės taryba. Šiaulių miesto specialiosioms mokykloms, kuriose ugdomi šalies (regiono) mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, skiriamos ūkio lėšos iš Valstybės biudžeto.
          Profesionali pedagoginė-psichologinė pagalba vaikams, jų tėvams, mokytojams teikiama Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Kasmet tarnybos specialistai padeda mokykloms organizuoti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą: atlieka vaikų pedagoginį psichologinį įvertinimą; nustato jų specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, jų pobūdį ir priežastis; skiria specialųjį ugdymą, kuriuo siekiama įgalinti vaikus geriau socializuotis visuomenėje.
           Specialiosios mokyklos, siekdamos kokybiško ugdymo užtikrinimo, teikia visapusišką pagalbą ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), įgyvendina ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias ir neformaliojo ugdymo programas bei pritaikytas ir individualizuotas programas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ar mokiniams, užtikrina kompetentingos specialiosios pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą; plėtoja pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas. Diegiamas kokybiškai suplanuotas turinys, numatant ugdymo metodų įvairovę, edukacinių erdvių funkcionalumą bei sėkmingą mokinių mokymą(si): tobulinamos ugdymo proceso priemonės, padedančias mokiniams siekti individualios pasiekimų ūgties, užtikrinamos mokyklos higienos sąlygos, modernizuojama mokyklos mokymo bazė.  Formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos derinamos su slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, ergoterapijos ir kitomis procedūromis, formuojamos sveikos gyvensenos nuostatos. Kelių mokyklų aplinka yra pritaikyta sveikatos kompetencijų ugdymui – mokyklos turi baseiną, kineziterapijos, masažo, ergoterapijos kabinetus ir kitas sveikatos problemų turinčiam mokiniui reikalingas aplinkas. Asmens sveikatos priežiūros veikla vykdoma vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr.3198.
           Švietimo centras organizuoja įvairius kvalifikacijos tobulinimo renginius, teikia metodinę pagalbą miesto pedagogams, skleidžia informaciją apie kitų institucijų įgyvendinamas mokymosi visą gyvenimą priemones, dalyvauja įvairiuose projektuose. Centre veikia metodinių priemonių biblioteka. Centro darbuotojai padeda miesto švietimo įstaigoms planuoti ir organizuoti metodinius renginius, koordinuoja miesto metodinių būrelių veiklą. Centras organizuoja dalykines miesto mokinių olimpiadas ir konkursus, kuriuose kasmet dalyvauja apie 1400 mokinių. Apie 80 gabių vyresniųjų klasių miesto mokinių kasmet atstovauja Šiaulių miestui respublikinėse dalykinėse olimpiadose.
           Švietimo centras prižiūri ir koordinuoja Beržynėlio parko veiklą ir aplinką, organizuoja elektroninių mokinių pažymėjimų atspausdinimą, organizuoja asmenų, gaunančių socialines išmokas, visuomenei naudingos veiklos atlikimą, šalina inžinerinių tinklų avarijas Savivaldybės ugdymo įstaigose, o nuo 2020 metų Švietimo centre įkurtas Apskaitos padalinys teikia Savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos paslaugas biudžetinėms įstaigoms.
      Vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, finansuojamos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos.
           Nuolat kintant aplinkai, mokyklose akcentuojamas ne tik mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas, bet ir veikimo socialinėje aplinkoje gebėjimų, verslumo ugdymas.  To siekiama įgyvendinant Socialinių kompetencijų ugdymo modelį bei finansuojant iš Savivaldybės biudžeto 26-iose bendrojo ugdymo mokyklose karjeros specialisto (profesinio orientavimo konsultanto) etatus ir vieną etatą Švietimo centre.

                 

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų

sk.

32

32

32

 

Programos tikslas

Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Kodas

 

08.03.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Vaiko ugdymas vyksta šeimoje, o tėvams (globėjams) pageidaujant ar atsakingoms už vaiko teisių apsaugą institucijoms rekomenduojant – pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigose įgyvendinamą programą. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki 5 metų.  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas reglamentuoja švietimo paslaugos teikėjo ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atsakomybę už švietimo kokybę. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga kuria savitą ugdymo programą,  atitinkančią ikimokyklinio ugdymo principus, vaiko prigimtį, jo pažintinius poreikius bei regioninę švietimo politiką. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių metų Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

 

        08.03.01. Uždavinys. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

                Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai-darželiai, viešosios švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai. Priešmokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai-darželiai, ugdymo mokyklos, viešosios švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai.
          Įgyvendinant šį uždavinį, skiriamas finansavimas 30 Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 15 bendrojo ugdymo mokyklų. 2020-2021 mokslo metais Ikimokyklinio ugdymo programa vykdoma 30 lopšelių-darželių; 2 specialiosiose mokyklose (Dermės mokyklos ikimokyklinio ugdymo  skyriuje, „Spindulio“ ugdymo centre);  7 VšĮ („Mažieji šnekoriai“, „Garso servisas“, „Smalsieji pabiručiai“, Valdorfo darželis – mokykla, „Mūsų kiemelis“, „Kiškių miškas“, Jėzuitų mokykla). Lopšeliuose-darželiuose ir specialiosiose mokyklose yra 4826 vietos, veikia 271grupė (67 lopšelio, 171 ikimokyklinio, 33 priešmokyklinio ugdymo grupės).  2020-2021 m. m. priešmokyklinio ugdymo programą vykdo 22 lopšeliai-darželiai; 2 pradinės mokyklos; 10 progimnazijų; 1 gimnazija; 2 specialiosios mokyklos; 2 VšĮ („Smalsieji pabiručiai“, Jėzuitų mokykla).          Savivaldybėje patvirtinti 5 priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai:
          I modelis - grupės veiklos trukmė per dieną - 4 val.
         II modelis  - grupės veiklos trukmė per dieną - 6 val.36 min.
        III modelis - grupės veiklos trukmė per dieną - 10 val. 30 min.
        IV modelis - grupės veiklos trukmė per dieną - 12 val.
         V modelis - grupės veiklos trukmė per parą - 24 val. 5 d/savaitę
          Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruojamos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo, ekologinio ugdymo, aplinkosauginio ugdymo programos ir projektai, kurių veikloms įgyvendinti įstaigos pasinaudoja tarptautinio bendradarbiavimo ir kitų programų bei projektų teikiamomis galimybėmis.
           Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu  Nr. T-234 patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašu, Savivaldybės biudžeto lėšos kasmet skiriamos nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams, dirbantiems Šiaulių mieste. Tam Savivaldybė skiria kasmet 70 eurų per mėnesį kiekvienam Šiaulių mieste registruotam vaikui.

 

03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų

sk.

30

30

30

Programos tikslas

Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudaryti palankias sąlygas vaikų socializacijai

Kodas

 

08.04.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

        Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra vaikų neformaliojo švietimo organizavimas ir koordinavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas.

 

        08.04.01. Uždavinys. Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą

                Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, gamtininkų, turistų, technikų mokyklos, moksleivių namai, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.   
           Dešimtyje Švietimo skyriaus kuruojamų Savivaldybės mokyklų, vykdančių neformaliojo vaikų švietimo programas, ugdoma apie 4460 mokinių.
           Bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 m. m. veikia per 140 meno kolektyvų. Apie 40 iš jų – šokių kolektyvai. Vaikų tautinių šokių kolektyvai – „Šėltinis“, „Sukūrėlis“, „Šermukšnėlė“  ir kt. – reprezentuoja miestą šalyje ir užsienyje, turi gilias kultūrinės veiklos ir kryptingo vaikų užimtumo tradicijas. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų kolektyvai dalyvauja miesto renginiuose, respublikinėse dainų šventėse, sėkmingai pasirodo tautinių šokių festivaliuose bei konkursuose. Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, Šiaulių miesto savivaldybėje sukurtas ir palaikomas tolygus neformaliojo švietimo paslaugų tinklas, padidinęs paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudarytos vienodos galimybės ir palankios sąlygos atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.  Neformaliojo švietimo paslaugas vidutiniškai teikia 30 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, įgyvendinama apie 35 programos, kuriose vidutiniškai dalyvauja apie 1800 mokinių. Sportinės krypties programose dalyvauja apie 26 proc., meninės krypties – apie 38 proc., asmeninio tobulėjimo – apie 15 proc., informacinių technologijų – apie 13 proc., pilietiškumo – apie 9 proc. neformaliojo vaikų švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių.
            Pagal Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programą, finansuojamą Savivaldybės,  organizuojamas neformalusis vaikų švietimas (stovyklos) vasaros metu.

                 

04 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų

sk.

8

8

8

 

Programos tikslas

Stiprinti švietimo įstaigų materialinę ir techninę bazę

Kodas

 

08.05.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, būtina sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, aprūpinti švietimo įstaigas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis bei sukurti modernią mokymosi aplinką.

 

        08.05.01. Uždavinys. Užtikrinti švietimo įstaigų funkcionavimą

                Siekiant užtikrinti švietimo įstaigų ugdymo aplinkos būklę, atitinkančią higienos normų reikalavimus, reikalingos lėšos švietimo įstaigų avariniams ir metų pradžioje nenumatytiems remonto darbams, kurių finansavimui nepakanka įstaigų biudžetuose numatytų aplinkos lėšų.
           Siekiant atnaujinti nusidėvėjusį švietimo įstaigų teritorijų apšvietimą, kasmet planuojamos lėšos apšvietimo atnaujinimui. Dėl biudžeto lėšų trūkumo 2021 metais ši veikla nenumatyta, priemonę numatoma tęsti 2022 metais.

        08.05.02. Uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti švietimo įstaigų ugdymo aplinką

                Gerinant švietimo įstaigų higienines sąlygas, reikia atlikti daugumos švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo darbus, sutvarkyti teritorijas, įrengti arba atnaujinti mokyklų stadionus. Įgyvendinant Savivaldybės Investicijų programą, kasmet yra atliekami suplanuotų švietimo įstaigų remonto bei renovacijos darbai. 2021 metais numatoma tęsti priestato statybos renovacijos darbus Rėkyvos  progimnazijoje, lopšelio-darželio „Kregždutė“ pastato modernizavimo darbus, lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato sienų apšiltinimo darbus, atlikti tęstinius švietimo įstaigų vamzdynų ir santechninių mazgų atnaujinimo, elektros instaliacijos remonto darbus.

                 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Įstaigų, kuriose atnaujintos aplinkos

sk.

2

2

2

 

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
        1.1.1. Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai;
        1.1.3. ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą;
        3.1.2. atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste;
        3.1.5. didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą;
        3.1.5.1. Šiaulių miesto švietimo įstaigų pastatų renovavimas, edukacinių aplinkų modernizavimas, sporto salių praplėtimas;
        3.1.5.2. lopšelio darželio "Kregždutė" modernizavimas;
        3.1.5.3. Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių "Juventos" progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Europos Sąjungos lėšos (ES); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos lėšos KT (ES); Valstybės biudžeto lėšos KT (VB); Kitų šaltinių lėšos KT (KL); Įstaigos pajamų lėšos (PL); Mokymo lėšos VB (ML); Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti VB (VF); Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP); Skolintos lėšos (PS)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR vietos savivaldos įstatymas;
2. LR švietimo įstatymas;
3. LR transporto lengvatų įstatymas;
4. LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas;
5. LR Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. LR Seimo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 779 „Dėl Valstybinės švietimo 2013 – 2022 metų strategijos“.
7. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“.
8. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimas Nr. T–351 „Dėl Mokymo lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr. T-459 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimas Nr. T-378 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
11. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. T-72 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020-2021 mokslo metais nustatymo“.
12. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-385 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
13. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“.
14. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas  Nr. T-234 „Dėl  Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
15. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A-1167 „Dėl lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto biudžetinėms įstaigoms, apskaičiavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
16. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A-1367 „Dėl ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliojo švietimo ir sporto įstaigoms, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
17. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A-488 „Dėl neformaliojo švietimo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų iš 2021 metų savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“.
18. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-438 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
19. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. T-19 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
20. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T-327 „Dėl STEAM, STEAM JUNIOR ir INOSTART programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
21.  Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T-328 „Dėl Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Į pradžią