Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

9 priedas

 

Bendruomenės sveikatinimo programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865; Šiaulių m.sav. visuomenės sveikatos biuras 300605778

Vykdytojas (-ai)

Sveikatos skyrius

Kodas

17

 

Programos pavadinimas

Bendruomenės sveikatinimo programa

Kodas

09

 

Programos parengimo argumentai

Programa tęstinė. Bendruomenės sveikatinimo programa parengta, siekiant įgyvendinti Šiaulių miesto 2015–2024 m. strateginiame plėtros plane bei Lietuvos sveikatos strategijoje numatytus tikslus ir uždavinius. Programa siekiama įtvirtinti visuomenės sveikatos svarbą savivaldybės lygiu, užtikrinti kokybišką Šiaulių miesto gyventojų sveikatos priežiūrą ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Programa padėtų efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Atviras – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

 

Kodas

1

 

3

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę

Kodas

01

 

Programos tikslas

Pagerinti gyventojų sveikatos rodiklius: sumažinti sergamumą, ligotumą, neįgalumą, sudarant prielaidas ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui

Kodas

 

09.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Plėtojant asmens sveikatos priežiūros paslaugas siekiama pagerinti gyventojų sveikatos rodiklius, sumažinti sergamumą, ligotumą, neįgalumą, sudaryti prielaidas ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui.

 

                09.01.01. Uždavinys. Priartinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie gyventojų, sudaryti sąlygas modernizuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas

                Uždavinys įgyvendinamas renovuojant Savivaldybės kontroliuojamų sveikatos priežiūros įstaigų pastatus, gerinant diagnostikos kokybę ir didinant sveikatos paslaugų skaičių:
1. Baigiamas įgyvendinti projektas "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste": įsigyta reikiama medicininė įranga.
2. Nuo 2021 m. planuojami Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro senojo korpuso rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbai, kurių metu gydymo skyriuose įrengiama ventiliacija;
3. 2021 m. planuojama finansuoti 6 trūkstamos specialybės rezidentų gydytojų studijas, siekiant pritraukti dirbti ir teikti sveikatos paslaugas Šiaulių miesto sveikatos priežiūros įstaigose.

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Asmenų sergamumas, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų, skaičiaus pokytis per metus

proc

2,6

2,6

2,6

Programos tikslas

Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti

Kodas

 

09.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Palankios sąlygos miesto bendruomenei sveikatinti sudaromos plėtojant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, stiprinant ligų prevenciją ir ugdant visuomenės poreikį sveikai gyventi, pritaikant vandens telkinius rekreacijai ir sveikam žmonių poilsiui.

 

                09.02.01. Uždavinys. Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sustiprinti ligų prevenciją ir ugdyti visuomenės poreikį sveikai gyventi

                2021 m. planuojamos vykdyti sveikatinimo iniciatyvos ir prevencinės programos pagal poreikį ir pagal epideminę situaciją dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) Šiaulių mieste.
Toliau įgyvendinamos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės:
1. Šiaulių miesto gyventojų ir įstaigų konsultavimas dėl klausimų, susijusių su COVID-19 (koronaviruso infekcijos), asmenų izoliavimo organizavimas, Savivaldybei priklausančių saviizoliacijos patalpų dezinfekcijos ir valymo darbų organizavimas;
2. Mobilaus punkto darbo koordinavimas, Šiaulių miesto gyventojų ir įstaigų konsultavimas dėl klausimų, susijusių su Mobiliu punktu. Mobiliame punkte esančių konteinerinių patalpų dezinfekcijos ir valymo darbų organizavimas.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras toliau įgyvendins projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“: 2021 m. planuojama tęsti projekto veiklą „Mokymas plaukti“, kurioje dalyvaus bei bus mokomi saugiai elgtis vandenyje ir taisyklingai plaukti apie 250 antrų klasių mokinių. Veiklose dalyvavusieji įgis plaukimo įgūdžių.

                09.02.02. Uždavinys. Pritaikyti vandens telkinius rekreacijai ir sveikam žmonių poilsiui

                Pritaikant vandens telkinius rekreacijai ir sveikam žmonių poilsiui planuojama 100 proc. vykdyti maudyklų vandens kokybės stebėseną pagal sudarytą maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką, ruošti duomenų rinkmenas apie maudyklų vandens charakteristikas. Maudymosi sezono metu 2021 m. planuojama teikti informaciją visuomenei.

        09.02.03. Uždavinys. Vystyti Visuomenės sveikatos biuro veiklą

                Biuro veikla vystoma vykdant visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną, privalomuosius sveikatos mokymus. Uždavinys įgyvendinamas Biurui vykdant visuomenės sveikatą tausojančių ir stiprinančių 3 250 veiklų 60 380 Šiaulių miesto gyventojų. Planuojama parengti 300 informacinių pranešimų.
           2021 m. Biuras tęsia asmenų privalomojo sveikatos ir pirmosios pagalbos mokymų pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką organizavimą, teikia higienos įgūdžių mokymo paslaugas, organizuoja priklausomybių konsultacijas, pirmosios pagalbos mokymus. 2021 m.  planuojama apmokyti 300 asmenų.
2021 m. Biuras tęsia vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą bei vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas - visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ugdomų mokinių pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo programas. Mokinių sveikatos priežiūra vykdoma 68 ugdymo įstaigose. Ypatingas dėmesys skiriamas sveikatos saugos ir stiprinimo klausimams, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimui bei užkrečiamųjų ligų profilaktikai, todėl 40 000 mokinių planuojama organizuoti 2 000 renginių.
           Įgyvendindamas visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje Biuras formuoja aktyvų visuomenės požiūrį į sveiką gyvenseną, ieško ir taiko labiausiai priimtinus metodus ir formas mokydamas bendruomenę sveikatingumo įgūdžių, bendradarbiauja su sveiką gyvenseną propaguojančiomis organizacijomis, įstaigomis, įmonėmis.
Biuras atsakingas už savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymą ir stebėsenos ataskaitos rengimą: 2021 m. renkami savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių duomenys, vertinami ir analizuojami jų pokyčiai, rengiama savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius savivaldybės gyventojams organizuojamos visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės.
Plėtodamas visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą, 2021 m. Biuras planuoja pravesti 10 mokymų, suteikti 350 individualių ir 90 grupinių konsultacijų.

        09.02.06. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją

                Siekiant vykdyti triukšmo prevenciją 2021 m. bus įdiegtos 2 saugų eismą gerinančios  ir aplinkosaugos priemonės.

                 

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Vykdytų sveikatinimo iniciatyvų

sk

3

4

5

Vandens telkinių sveikam gyventojų poilsiui pritaikymas

proc

100

100

100

Gyventojams įvykdytų visuomenės sveikatą tausojančių ir stiprinančių veiklų

sk

3 250

4 000

4 500

Programos tikslas

Mažinti socialinius sveikatos netolygumus

Kodas

 

09.03.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Kompensuojant ir teikiant medicinines paslaugas, plėtojant žalos mažinimo programas, didinant medicinos pagalbos mastą asmenims, turintiems mažas pajamas ar jų neturintiems, siekiama mažinti socialinius sveikatos netolygumus ir didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

 

                09.03.01. Uždavinys. Gerinti gyvenimo kokybę pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms didinant sveikatos priežiūros

                Uždavinys įgyvendinamas suteikiant 2900 paslaugų pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms:
1. Kompensuojant ir teikiant medicinines paslaugas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms: 2021 m. 2 asmenims kompensuoti dantų protezavimo paslaugas;
5 asmenims suteikti slaugos paslaugas; finansuoti 2 pacientų pervežimus; vaikams suteikti 1300 ortodontinių konsultacijų. 2021 m., siekiant mažinti  ortodontinių anomalijų vystymosi riziką ir pacientams užtikrinti reikalingų paslaugų tęstinumą, planuojama toliau įgyvendinti projektą „Ortodonto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto vaikams“, teikiant ortodontinio gydymo paslaugas Šiaulių miesto vaikams, didinant gydytojo ortodonto darbo krūvį.
2. Organizuojant privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimą 12 asmenų.
3. Taikant socialinės paramos priemones skatinti 20 tuberkulioze sergančiųjų pacientų tuberkuliozės ambulatorinį gydymąsi įgyvendinant investicinį projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61-0008 "Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste".
4. 1600 asmenų teikiant paslaugas žemo slenksčio paslaugų kabinetuose projekto "Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste" įgyvendinimo metu. 2021 m. planuojama išdalinti apie 7050 - 8000 švirkštų, suteikti apie 60 tarpininkavimo paslaugų,  pastoviai organizuoti savipagalbos grupes.

                 

Rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Suteiktų paslaugų pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms

sk

2 900

4 100

4 300

 

2015–2025 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
1.2.1. Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą;
1.2.3. Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
1.3.1. Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/asmeniui ir darbui;
1.3.2. Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir abilitacijos prieinamumą; 
3.1.4. Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą.

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos lėšos (ES); Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti VB (VF); Valstybės biudžeto lėšos KT (VB); Europos Sąjungos lėšos KT (ES); Įstaigos pajamų lėšos (PL); Kitų šaltinių lėšos KT (KL)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
1. LR vietos savivaldos įstatymas;
2. LR sveikatos sistemos įstatymas;
3. LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
4. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;
5. LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;
6. LR švietimo įstatymas;
7. LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas;
 8. LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 293 ,,Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano  patvirtinimo“ (pakeitimas 2020-03-10 Nr. 225);
9. LR Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 ,,Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 programos patvirtinimo“ (pakeitimas 2019-10-17 Nr. XII-2493);
10. LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V–815 ,,Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (pakeitimas 2020-04-06 Nr. 730);
11. LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V–825 ,,Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (pakeitimas 2020-03-23 Nr. 487);
12. LR sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V–966/V–672 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V–1035/ĮSAK–2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
13. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T–386 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ (pakeitimas 2020-09-03 Nr. T-334);
14. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T–16 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 23 d. sprendimas Nr. T-283 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir vadovo“ pakeitimo“;
15. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“ (pakeitimas 2017-02-10 Nr. T-14);
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir  su juo susiję Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai.

 

 

Į pradžią