Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

10 priedas

 

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865; Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras 145746984; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 191784958; Kompleksinių paslaugų namai Alka 305369449; Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai 191015237

Vykdytojas (-ai)

Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius;

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius,

Ekonomikos ir investicijų skyrius,

Statybos ir renovacijos skyrius,

Civilinės metrikacijos skyrius

Kodas

08

 

09

 

03

06

10

 

Programos pavadinimas

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

Kodas

10

 

Programos parengimo argumentai

Programa yra tęstinė ir parengta siekiant sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.  Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.
Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos:
1) savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; socialinių pašalpų ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas; dalyvavimas vykdant vaiko teisių apsaugą,  prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo užtikrinimas, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimas; dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus.
2) valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos: socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas; dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas; socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas; mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas; kitos įstatymų perduotos funkcijos.

 

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Atviras – Aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Kodas

1

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę

Kodas

01

 

Programos tikslas

Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją

Kodas

 

10.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Įgyvendindama šį tikslą Savivaldybė organizuoja įvairių socialinių paslaugų teikimą įvairioms gyventojų grupėms, moka išmokas ir kompensacijas nepasiturintiems gyventojams, plečia ir modernizuoja socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendina projektus, sudaro sąlygas asmenims su negalia integruotis į visuomenę.

 

        10.01.01. Uždavinys. Mažinti pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį

                Įgyvendinant šį uždavinį, vykdomos šios priemonės:
Teikti socialinės globos paslaugas asmenims su negalia ir su sunkia negalia“
Trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą teikiančias socialinės globos įstaigas, kurias Savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), ar socialinės globos įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) įstatymų nustatyta tvarka paskiria teismas, Savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis dėl asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo socialinės globos įstaigai. Savivaldybė nustato maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį. Konkrečiam asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydis priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas. Savivaldybės administracija yra sudariusi socialinės globos finansavimo sutartis su 39 įstaigomis dėl socialinės globos paslaugų teikimo senyvo amžiaus asmenims, asmenims (darbingo amžiaus ir vaikams) su negalia ir sunkia negalia.
Dienos socialinė globa teikiama Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos globos padalinyje „Goda“, Kompleksinių paslaugų namuose "Alka" ir Šiaulių "Spindulio" ugdymo centre.
Savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, rengia ir įgyvendina ,, Užimtumo didinimo programą“. Programos uždavinys – sukurti laikinas darbo vietas, į kurias būtų įdarbinti bedarbiai ir jiems sudarytos galimybės integruotis į darbo rinką, įgyti ir (ar) išsaugoti darbinius ar profesinius įgūdžius.  Programos priemonės skirtos šiems asmenims: 1) rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; 2) nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; 3) grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą (iki 2018 m. spalio 1 d. – Lietuvos darbo birža) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų; 4) piniginės socialinės paramos gavėjams; 5) priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; 6) prekybos žmonėmis aukoms, baigusioms psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; 7) grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos; 8) turintiems pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; 9) asmenims, patiriantiems socialinę riziką; 10) vyresniems kaip 40 metų.
           Įgyvendinant šią priemonę bus 6 mėn./m. įsteigtos laikinos darbo vietos šiems darbams vykdyti: 1) teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai Savivaldybei priskirtose valstybinėse ir Savivaldybės žemėse; 2) teikti socialines paslaugas asmenims su negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose; 3) teikti mokytojo (auklėtojo) padėjėjo paslaugas; 4) organizuoti asmenų socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymą, siekiant ilgą laiką nedirbusius ar neketinusius dirbti asmenis įtraukti į darbo rinką ir joje išlikti.

        10.01.02. Uždavinys. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą

                Siekiant socialinių paslaugų prieinamumo, išplėtotas socialinių paslaugų teikimo tinklas. 4 savivaldybės biudžetinės įstaigos (Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių m. savivaldybės globos namai, Šiaulių m. savivaldybės vaikų globos namai ir Kompleksinių paslaugų namai "Alka") teikia socialines paslaugas įvairioms asmenų grupėms:

           - socialinę globą ir priežiūrą (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su  negalia ar sunkia negalia, ir vaikams iki 18 metų amžiaus (jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą – iki 21 metų), netekusiems tėvų globos ir turintiems negalią ar raidos sutrikimų;

           - integralią pagalbą (dienos socialinės globą ir slaugą) asmens namuose;

           - pagalbą į namus, laikiną apnakvindinimą, apgyvendinimą nakvynės namuose ir krizių centruose, psichosocialinę pagalbą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą;

           - užtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą teikiant socialinę globą (rūpybą), laikinai (iki 3 parų) apgyvendina vaiką, skubos atveju paimtą iš namų ar rastą gatvėje;

           - atlieka asmenų (vaiko su negalia, senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia) (šeimos) socialinių paslaugų poreikio ir socialinės globos vertinimus; vertina asmenų gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir rengia išvadas;

           - teikia bendrąsias socialines paslaugas: konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo ir kt.;

           - organizuoja ir (ar) aprūpina asmenis su negalia techninės pagalbos priemonėmis;

           - vykdo atvejo vadybos procesus (pagalbos šeimai poreikių vertinimą, pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną ir kt.)

           - vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti ir bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus; parenka vaikui socialinį globėją, globėją giminaitį ir teikia jo kandidatūrą; teikia pagalbą vaikus globojamiems asmenims (globėjams, šeimynoms, globėjams giminaičiams, jų šeimų nariams);

         - teikia kompleksines paslaugas šeimai, auginančiai vaiką su specialiaisiais poreikiais, elgesio ir emocijų sutrikimais, negalia ar sunkia negalia; laikino atokvėpio paslaugas institucijoje ir asmens namuose; vaikų dienos užimtumo paslaugas (vaikų dienos centre);

                Teikiant socialinę globą: vykdo globėjo (rūpintojo), turto administratoriaus pareigas, atstovauja globos įstaigos gyventojo interesams institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises ir teisėtus interesus; užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, jo poreikiams pritaikytą aplinką, aprūpina reikalingu inventoriumi, sudaro artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, organizuoja vaikų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą ir kt.; teikia globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo savarankiškumo lygį; organizuoja asmens sveikatos priežiūrą ir kt.
            Įgyvendinant Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą organizuojamas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims ir šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia. Būsto pritaikymo darbai atliekami iš šiam tikslui skirtų valstybės bei savivaldybės biudžetų lėšų. Iš VB lėšų dengiama ne daugiau kaip 60 proc., iš SB lėšų – ne mažiau kaip 40 proc. visų būsto pritaikymo išlaidų. Būsto ir gyvenamosios aplinkos šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia, pritaikymas ir sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos yra apmokamas valstybės biudžeto lėšomis.
            Įgyvendinant projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“
atlikus  socialinių paslaugų ir socialinės globos poreikio vertinimą ir nustačius asmenų socialinį ir fizinį nesavarankiškumą, siekiama padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius namuose, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, asmenims teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos.
Įgyvendinant priemonę "Didinti socialinių paslaugų prieinamumą" siekiama tenkinti gyventojų poreikius ir didinti paslaugų prieinamumą bei įgyvendinti Socialinių paslaugų įstatyme numatytą nuostatą, kad savivaldybės viešųjų paslaugų teikimą turėtų perduoti NVO sektoriui, todėl Savivaldybė nustatyta tvarka perka paslaugas ir jas finansuoja: Labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, įgyvendindama Šeimų stiprinimo programą, teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, vykdo ir koordinuoja atvejo vadybos funkcijas ir procesus; VŠĮ Motinos Teresės šeimų namai teikia kompleksines pagalbos paslaugas šeimai krizės atveju; Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ įgyvendina Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamą projektą ir teikia paramą maisto produktais ir (ar) būtinojo vartojimo prekėmis skurstantiems Savivaldybės gyventojams; Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugija teikia pavėžėjimo su pagalba paslaugas asmenims, turintiems negalią, į kultūros, švietimo, sveikatos priežiūros, papildomo užimtumo ir kt. įstaigas, oro uostą, autobusų ar traukinių stotį bei parvežimą atgal.
Projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ įgyvendina partneriai VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija ir VšĮ Socialinių inovacijų centras, kurie padeda šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, stiprina šeimos galimybes spręsti krizines situacijas, tobulina pozityvios tėvystės įgūdžius, teikia mediacijos paslaugas, padeda įveikti iškilusias problemas.
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti Globos centro veiklą" teisės aktų nustatyta tvarka Centras vaikui parenka globotoją, jiems teikia reikiamą pagalbą (socialinės paslaugos, psichosocialinė, konsultacinė, teisinė ir kt. pagalba), įgyvendina vaiko ir jo atstovo teises ir pareigas, vertina budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybę.
            Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos", yra mokami pagalbos pinigai globėjams (rūpintojams), kai Savivaldybės nustatytais atvejais vaikus prižiūri ar juos globoja (jais rūpinasi) šeimos ar budintys globotojai. Vaikams teikiama globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, instituciniuose vaikų globos namuose.

                Šiaulių mieste vaikus globoja 159 šeimos (143 globėjų (rūpintojų), 13 budinčių globotojų ir 2 šeimynos), kuriems iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto skiriami pagalbos pinigai.
Priemonės "Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams" tikslas - ES fondų lėšomis įgyvendinti du projektus: „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste“ ir „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių mieste“.
           Įgyvendinant priemonę "Pastatyti (pritaikyti pastatą) nakvynės namų ir apgyvendinimo paslaugoms teikti" siekiama suteikti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, jų socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir kitas būtinąsias paslaugas (asmens higienos, buitinių ir kt.), atkurti jų savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Taip pat teikiamos laikinos nakvynės paslaugos asmenims (benamiams) esant krizinei situacijai, kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. 2020 m. lapkričio 5 d. buvo pasirašyta statybos darbų rangos sutartis dėl mokslo paskirties pastatų, esančių  (Tiesos g. 3), kapitalinio remonto darbų, apjungiant pastatus ir keičiant jų paskirtį bei pritaikant juos laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti. 2021 m. bus atliktas laikinam apnakvindinimui skirtų patalpų (Kauno g. 6.) kapitalinis remontas.
Įgyvendinant projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ vyks tarpvalstybinis pasienio regiono šalių bendradarbiavimas (Jelgavoje ir Šiauliuose), bus dalijamasi ankstesne patirtimi, vykdoma socialinių paslaugų plėtra, išbandant naujas socialines paslaugas (darbas su jaunimu gatvėje, teisinės ir psichologų paslaugos globėjams, įtėviams ir kt.), teikiamos konsultacijos. Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. pabaigoje ir bus vykdomas iki 2022 m. liepos mėn.

                10.01.03. Uždavinys. Plėsti ir modernizuoti esamų socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą

                Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“
investicijos bus skirtos socialinės globos namų deinstitucionalizacijos įgyvendinimui, kuriant naują socialinių paslaugų infrastruktūrą (apgyvendinimo) bendruomenėje (4 grupinius gyvenimo namus), tai padės sumažinti stacionariose įstaigose gyvenančių proto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų skaičių ir prisidės prie to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į jas dėl išvystytų paslaugų bendruomenėje. Taip pat bus rekonstruojamas kompleksinių paslaugų namų ,,Alka“ pastatas, kuriame bus įrengtas slaugos padalinys ir socialinės dirbtuvės (Vilniaus g.303).
Įgyvendinti projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Šiaulių regione“
Gavus finansavimą projektui "Paslaugų centro vaikams įkūrimas Šiaulių regione", kurį įgyvendinant bus gerinamos kompleksiškai ir individualizuotai teikiamos paslaugos vaikams su negalia ir jų šeimos nariams, plėtojama šių paslaugų infrastruktūra bendruomenėje. Paslaugų centre vaikams su negalia paslaugos būtų teikiamos ne tik vaikams su negalia, bet ir jų šeimos nariams, taip siekiant gerinti ne tik vaikų fizinę ir emocinę sveikatą, bet skiriant dėmesį visai šeimai kaip visumai.
2021 metais yra planuojama įgyvendinti projektus „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ ir „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Šiaulių regione“.

                10.01.04. Uždavinys. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas

                10.01.04. Uždavinys. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas
Įgyvendinant priemonę ,,Finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus“, organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursas, siekiant finansuoti projektus, prisidedančius įgyvendinant tikslą – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos ir sveikatingumo paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai. Finansavimas projektams skiriamas iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų: savivaldybės indėlis - ne mažiau kaip 20 procentų lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

                10.01.05. Uždavinys. Užtikrinti valstybės garantuotos piniginės socialinės paramos  teikimą

                Vienas pagrindinių piniginės socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių, yra ribotas. Vykdant šį uždavinį, piniginė socialinė parama teikiama nepasiturintiems gyventojams, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas. Vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, yra teikiama socialinė pašalpa ir (ar) būsto išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. Nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokamas kreditas, paimtas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanos. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. T-351 sprendimu patvirtintu piniginės socialinės paramos ir pašalpų, nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas,  kuriame numatytas ir tikslinių , periodinių, sąlyginių, vienkartinių pašalpų skyrimas.
Vadovaujantis LR paramos mirties atveju įstatymu, mokama laidojimo pašalpa ir teikiama parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

        10.01.06. Uždavinys. Užtikrinti išmokų vaikams teikimą

                Vykdant šį uždavinį, vadovaujantis LR išmokų vaikams įstatymu, mokamos  išmokos, tai išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka.

        10.01.07. Uždavinys. Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą

                Vykdant šį uždavinį, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu mokamos priežiūros(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos.

                10.01.08. Uždavinys. Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims

                Vykdant šį uždavinį, mokamos kitos išmokos ir kompensacijos (vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams; kompensacija sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims ir žuvusiųjų šeimoms; kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms ir kitos išmokos).

        10.01.09. Uždavinys. Teikti socialinę paramą mokiniams

                Vykdant šį uždavinį, vadovaujantis LR socialinės paramos mokiniams įstatymu ir Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-46 „Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas“, mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, pusryčiai šeimoms, patiriančioms socialinę riziką) bei parama mokinio reikmenims įsigyti.

        10.01.10. Uždavinys. Užtikrinti lengvatinio keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą

                Vykdant šį uždavinį, vadovaujantis  LR transporto lengvatų įstatymu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, nustatomi asmenys, kurie turi teisę važiuoti nemokamai ir kuriems asmenims taikomos nuolaidos įsigyjant važiavimo bilietą. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su lengvatų taikymu, kompensuojamos (atlyginamos) pagal su jais sudarytas sutartis iš  Savivaldybės biudžeto.

 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021

2022

2023

Įrengtų naujų ir modernizuotų esamų socialinės paskirties objektų

sk.

7

4

2

Užtikrintas lengvatinis keleivių vežimo išlaidų kompensavimas

proc.

100

100

100

Socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus

proc.

42

42

43

Programos tikslas

Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimos; siekti apsaugotijuos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų, organizuojant jų užimtumą

Kodas

 

10.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Įgyvendinant priemonę "Finansuoti vaikų dienos centrų veiklos programas" akredituotas dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiauliuose  teikia 8 vaikų dienos centrai, kuriuos lanko apie 200 vaikų. Vaikų dienos centro tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Vaikų dienos centre teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.), teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, organizuojamas centrą lankančių vaikų nemokamas maitinimas, teikiamos socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugos, organizuojamas laisvalaikio užimtumas ir kt. Nuo 2021 m. sausio 1 d. turės būti teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, kuri bus finansuojama valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Tokiu būdu bus siekiama nustatyti vienodus reikalavimus vaikų dienos centrams, teikiantiems akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, suvienodinti visuomeninių organizacijų ir biudžetinių įstaigų galimybes teikti kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas. Planuojama, kad nuo 2021 metų metų akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teiks 9 įstaigos (organizacijos), kuriuose numatytos 223 vietos.

        10.02.02. Uždavinys. Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą

                Šiaulių mieste veikia 6 vaikų dienos centrai, kuriuos lanko apie 200 vaikų. Vaikų dienos centro tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Vaikų dienos centre teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.), teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, organizuojamas nemokamą centrą lankančių vaikų maitinimas, teikiamos socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugos, organizuojamas laisvalaikio užimtumas ir kt.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų akreditavimo tvarką ir yra rengiamas finansavimo aprašas, kuriame numatyta, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. turės būti teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, kuri bus finansuojama valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Tokiu būdu bus siekiama nustatyti vienodus reikalavimus vaikų dienos centrams, teikiantiems akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, suvienodinti visuomeninių organizacijų ir biudžetinių įstaigų galimybes teikti kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas. Pagal priimtas Socialinių paslaugų įstatymo pataisas savivaldybės akredituos jų teritorijoje teikiamą socialinę priežiūrą.
Planuojama, kad nuo 2021 metų metų akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teiks 9 įstaigos (organizacijos), kuriuose numatytos 223 vietos.

 

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Vaikų iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, dalis nuo visų dienos centrus lankančių vaikų

proc.

20

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos tikslas

Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu

Kodas

 

10.03.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Viena valstybės paramos formų yra parama būstui, kuria siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį ir skurdą. Vykdydama  tarptautinius  įsipareigojimus  socialinėje  srityje  Lietuva  yra  įsipareigojusi užtikrinti, kad kiekvienas asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų pragyvenimui ir negali gauti jų savo pastangomis ar iš kitų šaltinių, ypač iš socialinės apsaugos sistemos, gautų reikiamą paramą. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ sumanios visuomenės pokyčių kryptyje keliamas tikslas mažinti socialinę atskirtį, kuriant ir įgyvendinant nacionalines skurdo mažinimo programas. 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programoje siekiama didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį (šalia kitų priemonių) didinant viešųjų paslaugų, būtent būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms, prieinamumą. Lietuvoje teikiama dviejų tipų parama būstui: parama būsto nuomai (čia priklauso ir socialinis būstas) ir parama būsto įsigijimui.

 

        10.03.01. Uždavinys. Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus

                Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo administravimas turi būti vykdomas planingai, organizuojamas tinkamas būstų eksploatavimas ir priežiūra, registruojamos ir išregistruojamos sutartys su nuomininkais, atliekami kadastriniai matavimai, teisinė registracija ir kt. Įgyvendinant šį uždavinį, bus apmokamos Savivaldybei priklausančio būsto eksploatavimo, administravimo, turto kaupimo išlaidos. Šios biudžeto lėšos taip pat naudojamos laisvų butų komunaliniams mokesčiams, einamiesiems remontams apmokėti. Apmokamos VĮ Registrų centro paslaugos.
Įgyvendinant šį uždavinį, taip pat bus užtikrinamas skolų išieškojimas ir skolininkų iškeldinimas iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų. 
Pažymėtina, kad įsigaliojus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimams, nuo 2017-11-01 įstatyme nebeliko nuostatos, kad Vyriausybė finansuos savivaldybėms tenkančias jų nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

        10.03.02. Uždavinys. Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms

                Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas nustato, kad savivaldybės turi didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, įsigydamos būstų. Savivaldybė, įgyvendindama šio įstatymo nuostatas, įgyvendina investicijų projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“, kurį įgyvendinus nupirkti būstai sumažins socialinio būsto poreikį Šiaulių mieste.

        10.03.03. Uždavinys. Teikti paramą būstui išsinuomoti

                Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta, kad viena iš formų būstui išsinuomoti yra būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Šiam uždaviniui įgyvendinti yra skiriamos valstybės lėšos.

         

03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

 

2022 m.

2023 m.

 

Gavusiųjų paramą būstui išsinuomoti šeimų savivaldybėje

sk.

50

50

50

 

 

 

Programos tikslas

Kurti saugią ir patrauklią socialinę aplinką šeimoms

Kodas

 

10.04.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Šeimos gerovės užtikrinimas yra vienas iš svarbiausių valstybės prioritetų, todėl Savivaldybė savo iniciatyva taiko papildomas priemones, skatindama jos teritorijoje gyvenančias šeimas.

 

        10.04.04. Uždavinys. Skatinti šeimas

                Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio", skatinamos šeimos, skiriant joms kūdikio kraitelį, susilaukus kūdikio. Kūdikio kraitelis – tai naujagimiui ir jo mamai būtiniausių reikmenų rinkinys. Kūdikio kraitelio gavėjas – tai fizinis asmuo, kūdikio, gimusio nuo 2018 metų liepos 1 d. ir gyvenančio Šiaulių m., įstatyminis atstovas. Savivaldybėje ši priemonė įgyvendinama nuo 2018 m. liepos 1 d, vadovaujantis Kūdikio kraitelio išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-1179 „Dėl kūdikio kraitelio išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Planuojama, kad 2021 m. bus nupirkta apie 1000 kraitelių, kurių vieno vieneto vertė iki 200 Eur.

         

04 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Šeimų, gavusių paramą

sk.

1 000

1 000

1 000

       

 

 

2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
1.3.1. Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui;
1.3.2. Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir abilitacijos prieinamumą;
3.1.3. Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą.

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti VB (VF); Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Kitų šaltinių lėšos KT (KL);Europos Sąjungos lėšos (ES);Europos Sąjungos lėšos KT (ES); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Mokymo lėšos VB (ML);Įstaigos pajamų lėšos (PL); Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas;
2. LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
3. LR viešųjų pirkimų įstatymas;
4. LR valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas;
5. LR valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas;
6. LR įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31);
7. LR kompensacijų nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas;
8. LR paramos mirties atveju įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas;
10. LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
11. LR išmokų vaikams įstatymas;
12. LR tikslinių kompensacijų įstatymas;
13. LR socialinės paramos mokiniams įstatymas;
14. LR socialinių paslaugų įstatymas;
15. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472;
16. Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 m. veiksmų planas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A-1-192;
17. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr.D1-174/A1-116;
18. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93;
19. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583;
20. LR šeimynų įstatymas;
21. LR vietos savivaldos įstatymas;
22. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai, atvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-09-30 įsakymu Nr. A1-906;
23. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2020-10-05 įsakymu Nr. V-65;
24. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103;
25. Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365;
26. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta LRV 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978;
27. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“;
28. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;
29. Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių m. savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-156;
30. Kūdikio kraitelio išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-1179. 
31. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;
32. Atvejo vadybos tvarkos aprašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
33. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
34. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas;
35. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 sprendimas Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ (pakeitimas 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-440).

 

 

Į pradžią