Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-1 2021-02-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybės

2021‒2023 metų strateginio

veiklos plano

11 priedas

 

Savivaldybės veiklos programa

(programos pavadinimas)

 

 PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

 2021 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Šiaulių m. sav. administracija 188771865; Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188657559

Vykdytojas (-ai)

Bendrųjų reikalų skyrius

Kodas

15

 

Programos pavadinimas

Savivaldybės veiklos programa

Kodas

11

 

Programos parengimo argumentai

Programa yra tęstinė.
Realizuojamos LR vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos.
Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, o kartu ir miesto vystymosi perspektyvos.

Ilgalaikis prioritetas

(pagal ŠSPP)

Atviras – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Veržlus – konkurencinga verslo aplinka

Saugus – draugiška gamtai gyvenamoji aplinka

Kodas

1

 

2

3

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, formuoti palankią aplinką investicijoms pritraukti

Kodas

02

 

Programos tikslas

Efektyviai organizuoti Savivadybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą

Kodas

 

11.01.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Siekiant efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas, būtina užtikrinti tiek pakankamus žmogiškuosius tiek materialinius resursus. Būtina sąlyga, norint efektyviai organizuoti darbą, yra tinkamas aprūpinimas visomis darbo priemonėmis (kompiuterinė, organizacine ir kt. technika). Tikslui pasiekti numatomos priemonės ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui.
Taip pat numatoma sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, bei pasirūpinti saugia darbine aplinka, gerinant darbuotojų darbo sąlygas, vykdant einamojo ir planinio remonto darbus.
Svarbų vaidmenį organizuojant Savivaldybės darbą atlieka informacijos, apie Savivaldybės vykdomų funkcijų įgyvendinimą, sklaida ir įstaigos komunikacija su gyventojais socialiniuose tinkluose ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis. Todėl numatomos priemonės komunikacijos socialinių tinklų pagalba aktyvinimui.

 

        11.01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti

                Savivaldybės funkcijos – tai LR vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
       Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas bei vykdomas savivaldybės biudžetas. Savivaldybės kontrolieriaus įgaliojimai ir pareigos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos funkcijos yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme.
       Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai). Kontrolės ir audito tarnyba atlieka savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo priežiūrą, teisėtą, tikslingą ir efektyvų savivaldybės turto ir savivaldybei perduoto valstybės turto naudojimą.
       Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, Sekretoriato ir Kontrolės tarnybos darbo organizavimo. Siekiant įgyvendinti uždavinį numatyta organizuoti darbuotojų mokymus, plėsti informacijos sklaidą apie Šiaulių miesto savivaldybę anglų kalba socialiniuose tinkluose, atnaujinti kompiuterinę, programinę įrangą, bei atlikti visus planuojamus darbo aplinkos pritaikymo ir gerinimo darbus.

                11.01.02. Uždavinys. Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas

                Valstybinės (perduotos savivaldybėms) savivaldybės funkcijos – tai valstybės  funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias  funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę.
       Vykdant uždavinį užtikrinamas valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymas. Dalies funkcijų  įgyvendinimas yra numatytas per kitose programose numatytus tikslus, todėl šis uždavinys apima tokias valstybines funkcijas:
       1) gyvenamosios vietos deklaravimą;
       2) duomenų valstybės registrui teikimą:
       3) pirminę teisinę pagalbą pagal valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą;
       4) nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimą;
       5) civilinės būklės aktų registravimą;
       6) gyventojų registro tvarkymą;
       7) valstybinės kalbos vartojimo kontrolę;
       8) jaunimo teisių apsaugą;
       9) archyvinių dokumentų tvarkymą;
     10) mobilizacijos administravimą;
     11) civilinės saugos organizavimą;
     12)  žemės ūkio funkcijų vykdymą;
     13)  viešųjų darbų administravimą;
     14)  socialinių pašalpų administravimą;
     15) kompensacijų administravimą;
     16) Socialinės paramos mokiniams administravimą; 
     17) Socialinės globos administravimą;
     18) Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimą;
     19) Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimą;
     20) Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymą.

                11.01.04. Uždavinys. Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas

                Patikimai veikiančios informacinės sistemos bei pažangios informacinės technologijos sudaro prielaidas administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Siekiant įgyvendinti uždavinį, bus siekiama mažinti  administracinę naštą  numatant  2019-2021 m. administracinės naštos mažinimo kryptis (priemones). Vykdant priemones, bus siekiama kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų informacinių sistemų bei kompiuterinės technikos darbą, kasmet yra analizuojami ir projektuojami kompiuterinės ir programinės įrangos poreikiai bei atnaujinama įrangos bazė. Siekiant įgyvendinti minėtą uždavinį yra planuojama taip pat pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama ir pradėti įgyvendinti minėtų fondų lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“, kurio metu bus patobulinti 6 viešojo administravimo organizavimo ir teikimo procesai, o pilnai įgyvendinus projektą tikėtinas pagerėjęs gyventojų pasitenkinimas Šiaulių m. savivaldybės administracijos teikiamomis viešojo administravimo paslaugomis. Projekto metu yra numatytas Šiaulių miesto koordinavimo skyriui funkcionuoti reikiamos įrangos įsigijimas bei informacinės sistemos diegimas, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios  bibliotekos  leidinių išdavimo/grąžinimo paslaugų procesų analizė, vertinimas ir naujos leidinių išdavimo/grąžinimo paslaugos sukūrimas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamų socialinės paramos paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo procesų ir procedūrų analizė ir tobulinimas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kompetencijų stiprinimas.
            Įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“, siekiant užtikrinti efektyvias ir kokybiškas viešąsias paslaugas Šiauliuose ir Lietuvos – Latvijos pasienio regione, bus plečiamas miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklas, didinamos vaizdo stebėjimo sistemos analitikos galimybės mieste.
Pagrindinės projekto veiklos apima vaizdo stebėjimo sistemų plėtrą Šiauliuose ir Dobelėje, įsigyjant ne tik stacionarias, bet ir mobilias vaizdo stebėjimo kameras. Bus perkama ne tik techninė įranga, bet ir vaizdo analitikos moduliai, būtini efektyviam vaizdo stebėjimo tinklo darbui. Viešinant projektą gyventojai bus informuoti apie abiejuose miestuose veikiančius miesto koordinavimo centrus, bus populiarinami šių centrų trumpieji numeriai.

        11.01.05. Uždavinys. Gerinti Savivaldybės administracijos materialinę – techninę bazę

                Uždavinys bus įgyvendinamas vykdant projektavimą ir kitas inžinerines paslaugas, apmokant: statybos leidimo, statybos užbaigimo akto išdavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, techninio prižiūrėtojo privalomąjį civilinės atsakomybės draudimo ir kitų paslaugų išlaidas. Gerinama projektuojamų objektų kokybė.

                 

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Patvirtintų pareigybių

sk.

283

283

283

Apmokytų darbuotojų skaičius (nuo visų darbuotojų skaičiaus)

proc.

60

80

80

Suteiktų elektroninių paslaugų kiekis

vnt

10 000

11 000

11 000

Programos tikslas

Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais

Kodas

 

11.02.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Programos tikslas yra užtikrinti kuo glaudesnį bendradarbiavimą ne tik su socialiniais partneriais vykdant prevencines programas, bet ir skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, plėtrą ir bendradarbiavimą su savivalda, įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių, įgyvendinat jaunimo politiką, skatinant jaunimo aktyvumą dalyvaujant įvairiose veiklose, įsitraukiant į miestui svarbių klausimų sprendimus, teikiant iniciatyvų projektus.
Tikslas yra remti ir skatinti vietos bendruomenes, finansiškai prisidedant prie Šiaulių miesto veiklos grupės projektų įgyvendinimo, bei bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti projektų ir iniciatyvų finansavimo.

 

                11.02.01. Uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtvarkos institucijomis, organizacijomis

                Siekiant įgyvendinti uždavinį, bus kompleksiškai planuojamos ir koordinuojamos nusikaltimų prevencijos priemonės, susijusios su gyventojų saugumo stiprinimu ir saugios Savivaldybės aplinkos kūrimu. Šiam uždaviniui įgyvendinti planuojama pasirašyti ne mažiau 7 Šiaulių m. savivaldybės nusikaltimų prevencijos tikslinių programos projektų įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių su miesto teisėtvarkos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais atsakingais vykdytojais pagal Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 nusikaltimų prevencijos programą.

        11.02.02. Uždavinys. Skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su vietos bendruomene

                Uždavinys bus įgyvendinamas skatinant Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų veiklą bei užtikrinant jų plėtrą. Bendruomeninės veiklos rėmimas užtikrinamas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta  priemone „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Šių priemonių tikslinės grupės – bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios Šiaulių mieste. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių
(gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių
(gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo. Nevyriausybinių organizacijų rėmimas užtikrinamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatais. Konkurso tikslas – finansuoti  NVO projektus, kuriuos įgyvendinant būtų skatinamas NVO sutelktumas, didinamas Šiaulių miesto visuomenės aktyvumas, užimtumas, stiprinamas Savivaldybės bendradarbiavimas su NVO ir visuomene, skatinamas visuomenės domėjimasis aplinkosaugos problemomis, sveikatinimo klausimais. Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų steigimo, perregistravimo ir įstatų keitimo išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2018-11-26  tvarkos aprašu Nr. A-1950.
Siekiant užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą, skatinamas jauno žmogaus aktyvus dalyvavimas visuomeninėje veikloje, įgūdžių lavinimas ir įsitraukimas į miesto gyvenimą. Priemonės tikslinė grupė – jauni žmonės (14–29 metų amžiaus), jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės, atviri jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, registruotos ir veikiančios Šiaulių mieste.
Skatinant aktyvų jaunimo dalyvavimą įvairiose veiklose (visuomeninėje, socialinėje, savanorystės, pilietinėje ir kt.) bus siekiama užtikrinti jaunų žmonių (neformalių jaunimo grupių), jaunimo organizacijų (toliau – JO) ir su jaunimu dirbančių organizacijų (toliau – SJDO) nuolatinę ir ilgalaikę projektinę veiklą. Projektai gali būti finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis, nacionaliniu (dažniausiai tokius projektus finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir tarptautiniu (dažniausia tai ERASMUS+) lygiu. Šiaulių miesto savivaldybė finansuos jaunimo iniciatyvų projektus, kuriais siekiama gerinti JO ir SJDO veiklos kokybę ir efektyvumą, spręsti įvairias jaunimo problemas, didinti jaunų žmonių aktyvumą ir užimtumą. Konkurso būdu jaunimo iniciatyvų projektai bus atrenkami ir iš dalies finansuojami vadovaujantis Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatais, kurie rengiami vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtomis rekomendacijomis ir tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu. Jaunimo iniciatyvų projektų prioritetus kasmet teikia Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba, atsižvelgdama į nacionalinės jaunimo politikos aktualijas, juos įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
             Siekiant užtikrinti atvirojo darbo su jaunimu formų plėtrą ir kokybę būtina kurti ar palaikyti atvirus jaunimo centrus ir atviras jaunimo erdves bei užtikrinti darbo su jaunimu gatvėje plėtrą.
             Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką veiklą sudaro sąlygas skatinti pilietiškumą, didinti visuomeninį aktyvumą, įgyti darbinių įgūdžių. Jaunimo savanoriška veikla bus užtikrinama įgyvendinant savanoriškos veiklos Savivaldybėje modelį bei palaikant tarptautinę savanorišką tarnybą.
             Įgyvendinant priemonę „Dalyvauti Šiaulių vietos veiklos grupės strategijos rengime ir įgyvendinime“ finansiškai prisidedama prie Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veiklos ir projektų įgyvendinamų pagal Šiaulių miesto vietos veiklos grupės strategiją finansavimo. Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis, gavus atskirus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pritarimus, finansuojama iki 7,5 proc. projektų tinkamų finansuoti išlaidų. Uždavinys įgyvendinamas ir per priemonę "Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti". Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-405 patvirtintas „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas".
            Sprendimo tikslas: Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai: skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes, kurios gyvintų ir gerintų kultūrinę, socialinę ir gyvenamąją aplinką, dalyvautų atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.

                                                                                                                                                                   

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Finansuotų bendruomeninių projektų

sk.

35

38

39

Prevencinės programos įgyvendinimas

proc.

100

100

100

 

 

 

 

 

Programos tikslas

Užtikrinti tinkamą savivaldybės lėšų planavimą ir panaudojimą

Kodas

 

11.03.

        Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

                Tinkamas savivaldybės lėšų panaudojimas užtikrinamas savalaikiu, neviršijančiu nustatytų skolinimosi limitų, skolinimosi procesu, bei efektyviai naudojant direktoriaus rezervo fondo lėšas.

 

        11.03.01. Uždavinys. Užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų vykdymą

                Savivaldybės ilgalaikiame plėtros plane numatytą darnų miesto vystymąsį dėl ribotų finansinių resursų yra sudėtinga įgyvendinti tik Savivaldybės lėšomis, todėl viena iš galimybių – paskolos. Įgyvendinant uždavinį, siekiama Savivaldybės skolinimosi poreikį patenkinti laiku, kuo mažesniais kaštais ir priimtina rizika, neviršijant nustatytų skolinimosi limitų, bei užtikrinti savalaikį priimtų įsipareigojimų vykdymą. Vykdant šį uždavinį, mokamos paskolos ir palūkanos pagal grafiką.
    Taip pat  yra  įgyvendinama priemonė – "Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas"
Įgyvendinant šią priemonę vežėjui bus kompensuojami nuostoliai, susidarę teikiant keleivių vežimo vietiniais maršrutais viešąsias paslaugas ir kompensuojamos konkursinių maršrutų operavimo sąnaudos pagal Savivaldybės sudarytas sutartis su vežėju dėl viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo bei operatoriaus veiklos ir sąnaudų kompensavimo.

                11.03.02. Uždavinys. Organizuoti civilinę saugą, naudojant direktoriaus rezervo fondo lėšas

                Siekiant likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmes esant ekstremaliajai situacijai, organizuojamos kompleksinės priemonės pagal poreikį.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Mato vnt.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

Finansinių įsipareigojimų vykdymas

proc.

100

100

100

 

 

2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
1.1.3. Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą;
2.3.1. Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą;
2.3.2. Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas;
3.3.3. Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Valstybės biudžeto lėšos (VB); Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Įstaigos pajamų lėšos (PL); Valstybės biudžeto lėšos KT (VB); Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti VB (VF); Europos Sąjungos lėšos KT (ES); Europos Sąjungos lėšos (ES)

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. LR vietos savivaldos įstatymas;
2. LR valstybės tarnybos įstatymas;
3. LR viešųjų įstaigų įstatymas;
4. LR Civilinis ir LR Administracinių teisių pažeidimo kodeksai;
5. LR biudžetinių įstaigų įstatymas;
6. LR įmonių rejestro įstatymas;
7. LR akcinių bendrovių įstatymas;
8. LR karo prievolės įstatymas;
9. LR valstybinės kalbos įstatymas;
10. LR archyvų įstatymas;
11. LR civilinis kodeksas;
12. LR pilietybės įstatymas;
13. LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo   įstatymo pakeitimo įstatymas;
14. LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas;
15. LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas;
16. LR socialinių paslaugų įstatymas;
17. LR žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas;
18. LR biudžeto sandaros įstatymas;
19. LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“;
20. LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“;
21. LR kelių transporto kodeksas;
22. LR susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-457 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus“.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią