Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-42 2021-03-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ PER ATASKAITINĮ 2020 METŲ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ PER ATASKAITINĮ 2020 METŲ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO

 

2021 m. kovo 4 d. Nr. T-42

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10, 11 ir 32 punktais, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. VS-26 „Dėl pritarimo UAB „Šiaulių vandenys“ investicijų planui 2021 metams“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2021-02-10 raštą Nr. S-271 „Dėl klausimo įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suderinti Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ per ataskaiti 2020 metų laikotarpį faktiškai įvykdytų papildomų investicijų sąrašą (pridedama).

2. Suderinti Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2021 metų investicijų planą (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-42 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ PER ATASKAITINĮ 2020 METŲ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (1 PRIEDAS)
T-42 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ PER ATASKAITINĮ 2020 METŲ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (2 PRIEDAS)
T-42 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ PER ATASKAITINĮ 2020 METŲ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią