Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-96 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-96

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Kompensacijas skiria ir moka Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), vadovaudamasi Įstatymu, Metodika ir Aprašu. Už Kompensacijų teikimo organizavimą atsakingas Savivaldybės administracijos skyrius, kuriam pagal veiklos nuostatus pavestos vykdyti funkcijos, susijusios su teikiama parama būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – Skyrius). Aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.“

2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Asmenys ir šeimos, jei reikia, Skyriaus reikalavimu, privalo patikslinti teikiamus duomenis ir juos pateikti iki nurodytos datos.“

3. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Skyrius, vadovaudamasis Įstatymu, Metodika ir Aprašu, nustato asmens ir šeimos teisę į Kompensaciją, nustato Kompensacijos teikimo laikotarpį, apskaičiuoja asmeniui ir šeimai mokamos mėnesio Kompensacijos dydį, apskaičiuoja permokėtos Kompensacijos dydį, suveda duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.“

4. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Kompensacija skiriama, stabdoma, atnaujinama, nutraukiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kuriuos rengia Skyrius. Įsakymo kopijos perduodamos Kompensacijos gavėjui Prašyme nurodytu būdu ir Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui (toliau – Apskaitos skyrius).“

5. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Kompensacijas moka Apskaitos skyrius. Iki einamojo mėnesio dvidešimt antros dienos Skyrius, vadovaudamasis Aprašo 19 punktu, Apskaitos skyriui pateikia informaciją apie Kompensacijos gavėjus ir apie kiekvienam iš jų apskaičiuotą Kompensacijos dydį.“

6. Pakeisti 19 punkto 1 pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„19. Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį (mokant pirmą kartą, kai Savivaldybės administracija priima sprendimą mokėti Kompensaciją, – už visą laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos iki einamųjų metų pabaigos, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl Kompensacijos) ir pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos kalendorinės dienos nuomininkui į nurodytą jo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui. Kalendoriniais metais asmenims ir šeimoms apskaičiuota Kompensacija mokama iki kalendorinių metų pabaigos. Kitų kalendorinių metų pradžioje Skyrius, atsižvelgdamas į Aprašo 12 ir 13 punktuose nurodytas aplinkybes, perskaičiuoja asmenims ir šeimoms mokamos Kompensacijos dydį kalendoriniams metams (tuo atveju, jei keičiasi bazinis Kompensacijos dydis arba perskaičiavimo koeficientas). Jei asmuo ir šeima nepraranda teisės į Kompensaciją (atitinka Aprašo 5 punkto išdėstytus reikalavimus), perskaičiuotos Kompensacijos mokėjimas tęsiamas iki būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.“

7. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Skyrius pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą tvarką pildo kalendorinių metų ataskaitas apie savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims suteiktas Kompensacijas, teikia informaciją apie lėšų poreikį Kompensacijoms apskaičiuoti ir pagrįsti.“

8. Pakeisti 30 punkto 1 pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„30. Nustačius, kad šeimai ar asmeniui Kompensacija yra permokėta, Skyrius apskaičiuoja permokėtos Kompensacijos dydį ir parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl permokos projektą, kuriame turi būti nurodytas permokėtos Kompensacijos atsiradimo pagrindas ir permokėtos Kompensacijos dydis. Kompensacijos grąžinimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią