Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-109 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL PRITARIMO šIAULIŲ miesto kultūros centro „laiptų GALERIJa“

2020 METų VEIKLOS ATASKAITai

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-109

Šiauliai

 

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 86 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-109 - DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią