Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-78 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBŲ NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBŲ NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-78

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ 12.3 papunkčiu, 13 ir 14 punktais, atsižvelgdama į Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20  d. įsakymu Nr. A-899 „Dėl Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ (2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A-290 redakcija) 12, 13, 14 punktus ir į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2021 - 02 - 24 raštą Nr. SS-12 „Dėl Tarybos narių delegavimo į Savivaldybės valdomų įmonių valdybų nepriklausomų narių atrankos komisiją“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

            Deleguoti į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybų nepriklausomų narių atrankos komisiją (toliau – komisija) šiuos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius:

            1.  Vytautą Juškų;

            2. pakaitinius narius, jei šio sprendimo 1 punkte nurodytas komisijos narys negalėtų eiti komisijos nario pareigų arba nusišalintų:

2.1. Gintautą Sitniką;

            2.2.  Praną Nainį, jei šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytas pakaitinis komisijos narys negalėtų eiti komisijos nario pareigų arba nusišalintų.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią