Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-101 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-101

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 26.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,26.4. atlygį už teikiamas paslaugas – 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydį per mėnesį;“.

1.2. Papildyti 26.5 papunkčiu:

„26.5. vaiko išlaikymo budinčio globotojo šeimoje išlaidas 0,35 bazinės socialinės išmokos dydį už kiekvieną dieną kiekvieną prižiūrimą vaiką, kai budinčiam globotojui perduodamas prižiūrėti vaikas, kol jam nustatoma globa (rūpyba) ar vaikas grąžinamas tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą.“

1.3. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,27. Atlygis budinčiam globotojui didinamas, kai vaikui yra nustatyta globa (rūpyba):

27.1. po 0,4 MMA dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką;

27.2. po 0,75 MMA dydžio per mėnesį už kiekvieną antrą ir paskesnį faktiškai prižiūrimą vaiką;

27.3. po 0,5 MMA dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą kūdikį iki 1 metų amžiaus ir vaiką, vyresnį nei 1 metai, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis;

27.4. po 0,25 MMA dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką, vyresnį nei 14 metų.“

1.4. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Kai budinčiam globotojui teikiamos laikino atokvėpio paslaugos ar kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko, jam kas mėnesį mokamas 1 MMA dydžio atlygis.“

1.5. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

„33. Savivaldybė globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, arba globėjui giminaičiui tiesiogiai skiria ir moka pagalbos pinigus Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.“

2.      Nustatyti, kad šio sprendimo:

2.1. 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. balandžio  6 d.;

2.2. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 papunkčiai įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią