Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-89 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO MOKINIŲ (VAIKŲ) ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS
DĖL MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO MOKINIŲ (VAIKŲ) ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-89

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.  V-48 „Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-143 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-89 - DĖL MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO MOKINIŲ (VAIKŲ) ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią