Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-93 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PAVASARIO G. 34, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO MOTOKLUBUI „ŠAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PAVASARIO G. 34, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO MOTOKLUBUI „ŠAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-93

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 8 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-444 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T-291 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į motoklubo „Šauliai“ 2021-02-26 prašymą Nr. S21/1 ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-03-08 protokolą Nr. VAK-112, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį dešimčiai metų motoklubui „Šauliai“ 47,51 kv. m pastatą – varžybų teisėjų postą (unikalus numeris Nr. 4400-5585-9915) ir 46,38 kv. m pastatą – varžybų teisėjų postą (unikalus numeris Nr. 4400-5585-9926), esančius Pavasario g. 34, Šiauliuose, motoklubo „Šauliai“ veiklai, išskyrus ūkinę veiklą, vykdyti. 

2. Leisti motoklubui „Šauliai“ savo lėšomis neatlygintinai įrengti motokroso trasą prie pastatų Pavasario g. 34, Šiauliuose, ją prižiūrėti ir eksploatuoti.

3. Įgalioti:

3.1. motoklubo „Šauliai“ vadovą Šiaulių miesto savivaldybės vardu per 1 kalendorinius metus savo lėšomis parengti techninę dokumentaciją, pasirašyti ir gauti visus reikiamus dokumentus, atlikti kadastrinius matavimus ir įteisinti motokroso trasą;

            3.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią