Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-82 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-82

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,  18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsniu ir 132 straipsniu, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2021-01-19 raštu Nr. TR5-14(5.5E) pateiktą teikimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimo Nr. T-453 1.2. punktu patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“ ir į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2021-02-12 raštą Nr. S5-34(5.5Mr) „Dėl teikimo įvykdymo termino pratęsimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-453 redakcija) 1.2 papunkčiu:

1. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

„37. Vietinės rinkliavos mokėtojai, nesumokėję arba pavėluotai sumokėję vietinę rinkliavą, už kiekvieną pradelstą dieną nuo visos laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo artimiausio einamojo laikotarpio, už kurį vėluojama atsiskaityti, bet ne daugiau kaip už 180 dienų.“

2. Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

VI. SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

38. Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl vietinės rinkliavos grąžinimo nagrinėja ir dėl vietinės rinkliavos įskaitymo ar jos permokos grąžinimo sprendžia rinkliavos administratorius. Rinkliavos administratorius įskaito kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba pagal vietinės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą grąžina jau sumokėtą vietinę rinkliavą arba jos dalį šiais atvejais:

38.1. kai vietinės rinkliavos mokėtojas sumoka didesnio dydžio, nei mokėjimo pranešime nurodyta, arba neteisingai apskaičiuotą vietinės rinkliavos sumą;

38.2. jeigu paslauga nesuteikta;

38.3. jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant Nuostatuose nustatytus šios paslaugos kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas.

39. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris yra laiku sumokėjęs vietinę rinkliavą, bet visais atvejais ne mažiau kaip pastoviąją dedamąją, ir turintis teisę į kintamosios dedamosios perskaičiavimą (sumažinimą) dėl mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 391.1 ir (ar) 391.2 papunkčiuose, pažeidimų, pateikia rinkliavos administratoriui laisvos formos prašymą, nurodydamas galimus pažeidimus ir turimus šiuos pažeidimus pagrindžiančius įrodymus ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po galimų pažeidimų. Rinkliavos administratorius, gavęs vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, atlieka šių paslaugų teikimo sąlygų vertinimą, o nustatęs jų pažeidimą, apskaičiuoja mažinamą vietinės rinkliavos dydį, vadovaudamasis šiame skyriuje nustatytomis taisyklėmis, ir nurodo jį einamojo mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime, teikiamame vietinės rinkliavos mokėtojui Nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

391. Vietinės rinkliavos mokėtojui Nuostatuose nustatyta tvarka grąžinama per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėta vietinės rinkliavos dalis, neviršijanti 30 procentų tam mokestiniam laikotarpiui taikomos kintamosios dedamosios vietinės rinkliavos dalies, apskaičiuojamos iš ateinančio mokestinio laikotarpio priskaičiuotos vietinės rinkliavos sumos atėmus grąžintiną vietinės rinkliavos dalį, jei suteikiant mišriųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą per tą patį mokestinį laikotarpį buvo nustatytas bent vienas iš šių pažeidimų:

391.1. mišriųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant mišriųjų komunalinių atliekų išvežimo grafiko, išskyrus atvejus, kai mišriosios komunalinės atliekos buvo išvežtos ne vėliau kaip kitą dieną arba kai mišriosios komunalinės atliekos nebuvo išvežtos pagal grafiką ne dėl mišriųjų komunalinių atliekų tvarkytojo kaltės;

391.2. vietinės rinkliavos mokėtojui nebuvo užtikrinta galimybė naudotis mišriųjų komunalinių atliekų konteineriu per 5 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo atliekų surinkimo paslaugų teikėjui dienos.

392. Konkreti grąžinamos vietinės rinkliavos suma nustatoma:

392.1. Nuostatų 391.1 papunktyje numatytu atveju – neviršijanti Nuostatų 391 punkte nurodyto dydžio, apskaičiuojama atsižvelgiant į atitinkamų mišriųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų per atitinkamą mokestinį laikotarpį skaičių. Nuostatų 391.1 papunktyje nurodytas pažeidimas mažina to vietine rinkliava apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto, kuriam priskirtas (-i) mišriųjų komunalinių atliekų konteineris (-iai) ir kurio (-ių) atžvilgiu nustatytas Nuostatų 391.1 papunktyje nurodytas pažeidimas, metinės vietinės rinkliavos kintamąją dedamąją 0,5 Eur už kiekvieną atvejį, tačiau bendra tokiam apmokestinamo nekilnojamojo turto objektui apskaičiuota mažintina (grąžintina) vietinės rinkliavos suma negali viršyti Nuostatų 391 punkte nurodyto dydžio;

392.2. Nuostatų 391.2 papunktyje numatytu atveju konkreti grąžinamos vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama mėnesiniais dydžiais, atsižvelgiant į mišriųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygos pažeidimo per atitinkamą mokestinį laikotarpį trukmę mėnesiais. Jei per Nuostatų 391.2 papunktyje numatytą terminą nebuvo užtikrinta galimybė vietinės rinkliavos mokėtojui naudotis mišriųjų komunalinių atliekų konteineriu, kintamoji dedamoji mažinama už tiek mėnesių, kiek nebuvo užtikrinta galimybė rinkliavos mokėtojui naudotis mišriųjų komunalinių atliekų konteineriu.

40.  Vietinės rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio, nei mokėjimo pranešime nurodyta, vietinę rinkliavą arba jeigu ji neteisingai apskaičiuota, taip pat susidarius permokai po atlikto vietinės rinkliavos perskaičiavimo arba vietinę rinkliavą sumažinus dėl Nuostatų 391.1 ir (ar) 391.2 papunkčiuose numatytų aplinkybių, permokėta suma įskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas išbraukiamas iš vietinės rinkliavos registro arba kai yra gautas prašymas dėl permokos grąžinimo, išskyrus Nuostatų 39 punkte numatytą atvejį. Esant vietinės rinkliavos mokėtojo prašymui dėl vietinės rinkliavos permokos grąžinimo, permoka grąžinama į prašyme nurodytą banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo rinkliavos administratoriui dienos.

Prašymas dėl vietinės rinkliavos permokos grąžinimo turi būti pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos įmokos sumokėjimo datos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

                                                                                                                                 

Į pradžią