Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-94 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PASTATO PAKRUOJO G. 41, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PASTATO PAKRUOJO G. 41, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-94

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį ir 16 punktą, atsižvelgdama į 2021-03-01 Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro raštą Nr. S-299 „Dėl pastato Pakruojo g. 41, Šiauliuose“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Perimti iš biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro patikėjimo teise valdomą pastatą – Nakvynės namus Pakruojo g. 41, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro byloje pastatas pažymėtas 1N3p, bendras plotas 2941,73 kv. m, unikalus numeris 2996-0014-0013).

            2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

           

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią