Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-77 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-77

Šiauliai

 

Vadovaudama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 2 punktu, įgyvendindama Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.2 papunktį, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A-1610 „Dėl išankstinių apmokėjimų, gautinų sumų, įsipareigojimų, banko likučių inventorizacijos komisijų sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A-174 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. A-1610 Dėl išankstinių apmokėjimų, gautinų sumų, įsipareigojimų, banko sąskaitų likučių inventorizacijos komisijų sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ pakeitimo“ patvirtintų komisijų pasiūlymus, pateiktus 2021 m. kovo 2 d. Inventorizavimo dokumentų rinkiniuose Nr. FL-13 ir Nr. FL-14, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:     

1. Pripažinti beviltiškomis skolomis:

1.1. fizinių asmenų nesumokėtų 2 307,96 Eur mokesčių už Šiaulių miesto savivaldybės neprivatizuotų butų nuomą pagal Fizinių asmenų beviltiškų skolų už Šiaulių miesto savivaldybės neprivatizuotų butų nuomą sąrašą (1 priedas);

1.2. juridinių asmenų nesumokėtų 10 264,25 Eur mokesčių už Šiaulių miesto negyvenamųjų patalpų nuomą pagal Juridinių asmenų beviltiškų skolų už Šiaulių miesto negyvenamųjų patalpų nuomą sąrašą (2 priedas).

2. Pritarti, kad iš balanso būtų nurašytos šios beviltiškos skolos:

2.1. fizinių asmenų nesumokėtų 2 307,96 Eur mokesčių už Šiaulių miesto savivaldybės neprivatizuotų butų nuomą;

2.2. juridinio asmens nesumokėtų 10 264,25 Eur mokesčių už Šiaulių miesto negyvenamųjų patalpų nuomą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-77 - DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią