Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-90 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D.

SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-90

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo Šiaulių mieste tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-90

redakcija)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ), išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo, programas savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau kartu – NVŠ lėšos), skiriamų Šiaulių miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė), skyrimo principus, planavimo, naudojimo, atsiskaitymo ir iš šių lėšų finansuojamų mokinių apskaitos tvarką, NVŠ programų vertinimą, kokybės užtikrinimą, reikalavimus NVŠ teikėjui (toliau – teikėjas) ir NVŠ programoms.

2.    Savivaldybė siekia maksimaliai didinti mokinių, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių, užtikrinti NVŠ programų įvairovę ir prieinamumą.

 

II SKYRIUS

NVŠ LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI

 

3.    NVŠ lėšas Savivaldybės administracija naudoja: 

3.1. NVŠ programoms finansuoti;

3.2. Aprašo įgyvendinimui administruoti, neviršijant 3 proc. Savivaldybei skirtos lėšų sumos.

4.    Finansuojant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas NVŠ programas, prioritetas teikiamas:

4.1. STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas;

4.2. programoms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsiradusių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;

4.3. programoms, kurių teikėjai, vykdydami savo veiklą, reprezentuoja Šiaulių miestą – yra parengę mokinius  ir (ar) kolektyvus, kurie  per paskutiniuosius 3 metus yra pelnę prizinių vietų šalies ir (ar) tarptautiniu mastu ar dalyvavę tarptautiniuose renginiuose;

4.4. programoms, skirtoms 14–19 metų mokiniams.

5.    Šiaulių mieste skiriamas lėšų dydis vienam mokiniui ugdyti pagal NVŠ programą, išskyrus prioritetinės krypties programą, yra 15 eurų per mėnesį. Pagal prioritetinės krypties programą ugdomam mokiniui skiriamas lėšų dydis yra 20 eurų. Lėšų dydis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti keičiamas, bet jis negali būti mažesnis nei 10 eurų ir didesnis nei 20 eurų.

6.    Jei NVŠ lėšų yra daugiau nei mokinių, norinčių dalyvauti NVŠ programose, 15 eurų skiriama suma vienam mokiniui gali būti didinama (teikėjo prašymu), jei mažiau – mažinama. Padidinus skiriamą sumą, NVŠ programos trukmė turi būti didinama proporcingai padidintai lėšų skyrimo sumai. Sumažinus skiriamą sumą, privaloma užtikrinti, kad nenukentėtų ugdymo kokybė.

7.    Trūkstant NVŠ lėšų, lėšos pirmiausia skiriamos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsiradusių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

8.    NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa, kuriai lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje mokinys ugdomas pagal NVŠ programą, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

9.    NVŠ lėšos teikėjui skiriamos, jei teikėjas Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytu visu dydžiu mažina Savivaldybės ar kito teikėjo nustatytą mokestį ar paslaugos kainą mokiniui už neformalųjį vaikų švietimą.

 

III SKYRIUS

NVŠ LĖŠŲ PLANAVIMAS IR SKYRIMAS

 

10.    NVŠ lėšos kitiems kalendoriniams metams planuojamos einamųjų metų pabaigoje atsižvelgiant į teikėjų Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius) pateiktą informaciją apie planuojamą mokinių, norinčių dalyvauti programose, skaičių ir programos įgyvendinimo trukmę mėnesiais (toliau – informacija).

11.    Atsižvelgdamas į Savivaldybei skiriamą lėšų sumą ir teikėjų pateiktą informaciją, Švietimo skyrius atlieka lėšų poreikio analizę.

12.    Teikėjus apie numatomą skirti finansavimą ir sutarčių su jais sudarymą Švietimo skyrius el. paštu informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie lėšų Savivaldybei skyrimą gavimo.

13.    Savivaldybės administracija:

13.1. atsižvelgdama į teikėjo pateiktą informaciją, mokinių registro duomenis, vienam mokiniui skiriamą lėšų sumą, su teikėju, kurio NVŠ programa buvo patvirtinta kaip atitinkanti keliamus reikalavimus, pasirašo Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartyje nurodomos skiriamos NVŠ lėšos, teikėjo įsipareigojimai, sąlygos ir atsakomybė už netinkamą NVŠ programos įgyvendinimą ar kitus Sutarties ir teisės aktų pažeidimus. Jei teikėjas yra laisvasis mokytojas, Sutarties pasirašymo metu jis turi būti įregistravęs veiklą ir įsipareigoja pats įgyvendinti jo vardu Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) įregistruotą NVŠ programą;

13.2. atsižvelgdama į sutartinį mokinių skaičių, mokinių registro, užsiėmimų lankomumo duomenis ir kitus teikėjo pateiktus dokumentus, nurodytus Sutartyje, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kas mėnesį skiria lėšas teikėjui;

13.3. NVŠ lėšas teikėjui perveda Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI NVŠ TEIKĖJUI

 

14.    NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

14.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

14.2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registravimo tvarka pateikta interneto svetainėje www.smir.smm.lt);

14.3. turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

14.4. užtikrina vaikų saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, atitinkančią higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos ir sveikatos reikalavimus;

14.5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę dirbti pagal NVŠ programas.

15.    Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas, turi atitikti Aprašo 14.3, 14.4 papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir:

15.1. teisės aktų nustatyta tvarka turėti teisę dirbti NVŠ mokytoju;

15.2. teisės aktų nustatyta tvarka turėti įsigytą verslo liudijimą ar individualiosios veiklos pažymą;

15.3. yra registruoti ŠMIR ir, vadovaujantis Aprašo 14.2 papunktyje nurodyta tvarka, yra užpildę laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę.

16. Laisvasis mokytojas, įgyvendindamas NVŠ programas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 50 straipsnio nuostatomis.

17. Teikėjas iš ŠMIR išregistruojamas ŠMIR nuostatų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS

 

18. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatas.

         19. NVŠ programos turi būti registruotos Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR). Jei teikėjas vykdo NVŠ programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena NVŠ programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būti įgyvendinama nuotoliniu būdu, jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu priimtas valstybės ir (ar) savivaldybės lygiu, arba stabdoma. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

 

VI SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

20. Teikėjas, atitinkantis Aprašo 14 ir 15 punktuose nustatytus reikalavimus, Savivaldybės administracijai teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – paraiška) formą. Teikėjas gali teikti kelias NVŠ programas. Kiekvienai NVŠ programai pildoma atskira paraiškos forma. Paraiškos forma skelbiama NŠPR.

21. NVŠ programos, registruotos NŠPR, teikiamos Švietimo skyriui vertinti 2 kartus per metus (gegužės ir lapkričio mėn.) paskelbus konkursą. Jei NVŠ lėšų yra daugiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, NVŠ programos teikiamos vertinti visus metus. Informacija apie paraiškų teikimą ir vertinimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

22. Programos vertinamos Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos (toliau – vertinimo komisija) siūlymą, priima sprendimą dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams.

23. Esant pažeidimams dėl NVŠ programos vykdymo proceso ir (ar) ugdymo kokybės neatitikties vykdomos NVŠ programos reikalavimams, priežiūrą vykdančių asmenų teikimu ir vertinimo komisijos siūlymu gali būti rengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl NVŠ programos atitikties panaikinimo. Panaikinus atitiktį, teikėjas negali teikti NVŠ programos vertinti ne mažiau kaip 2 metus. Kitais atvejais NVŠ programos atitiktis gali būti pratęsiama.

24. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams patvirtinimo ar panaikinimo, per tris darbo dienas Savivaldybės administracijos atsakingas asmuo tai pažymi NŠPR. Informacija apie NVŠ programas, atitinkančias reikalavimus, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu mokiniams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis dalyvauti NVŠ programoje.

25. Savivaldybės administracija vykdo NVŠ programų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu.

26. Maksimalus mokinių skaičius NVŠ programos grupėje negali viršyti skaičiaus, kurį nurodo teikėjas Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškoje.

 

VII SKYRIUS

NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

27.  Teikėjas:

27.1. sudaro mokymo sutartis su paslaugos gavėju, elektroniniu būdu užpildydamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Mokymo sutarties formą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 5 darbo dienas nuo mokymo sutarties pasirašymo registruoja mokinius Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį;

27.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  dokumentų ir archyvų įstatymu, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, saugo mokymo sutartis ir popierines arba elektronines mokymo sutarčių kopijas teikia Savivaldybės administracijai, kuri popierines mokymo sutarčių kopijas išsaugo elektroniniu formatu ir visų mokymo sutarčių elektronines kopijas įkelia į švietimo portalą emokykla.lt;

27.3. iki NVŠ programos vykdymo pradžios NŠPR pažymi NVŠ programos vykdymo vietą (nuotolinio ugdymo atveju – skaitmeninę ugdymo platformą), laiką (pedagoginėmis valandomis) ir duomenis atnaujina pagal poreikį;

27.4. mokiniams baigus NVŠ programą ar nutraukus mokymo sutartį, teikėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iš Mokinių registro pašalina įrašą apie mokinio dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

 

VIII SKYRIUS

NVŠ LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

28.    Savivaldybės administracija naudoja NVŠ lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

29.    Teikėjas gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atsiskaito pagal Sutartį.

30.    Ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas NVŠ lėšas teikėjas turi grąžinti Savivaldybės  administracijai, jeigu Savivaldybės administracija ir (ar) Europos socialinio fondo agentūra pripažino šias lėšas netinkamai panaudotomis. Netinkamomis finansuoti laikomos šios lėšos:

30.1. panaudotos ne pagal Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti išlaidų sąmatą (Sutarties 1 priedas);

30.2. jei lėšų davėjui pateiktuose apskaitos dokumentuose negalima nustatyti, ar pirktos prekės ir (ar) paslaugos tiesiogiai susijusios su NVŠ veikla ir (ar) buvo numatytos programų turinyje;

30.3. nepagrįstos išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais;

30.4. teikėjo verslo liudijimo ar pan. dokumentų įsigijimo išlaidos;

30.5. transporto priemonių įsigijimo ar nuomos išlaidos teikėjui;

30.6. už paimtas paskolas bankui mokamos palūkanos;  

30.7. baudos, finansinės nuobaudos ir bylų nagrinėjimo išlaidos, delspinigiai;  

30.8. lizingas, išperkamoji nuoma;

30.9. individualių studijų ar mokymų kursų, skirtų ne profesiniam pedagoginiam tobulėjimui, išlaidos;

30.10. teikėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidos;

30.11. apmokėtos būsimojo laikotarpio išlaidos;

30.12. jei valstybės ir (ar) Savivaldybės skirtos lėšos panaudotos pasibaigus mokinių ugdymo procesui ir (ar) Sutarties galiojimo laikotarpiui.

31. Savivaldybės administracija už Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo NVŠ lėšas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

          32. Savivaldybės administracija už panaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Metinę, ketvirtinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

          33. Iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybės administracija skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas turi grąžinti į Ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.    Teikėjas užtikrina NVŠ programos, kuriai skirtos NVŠ lėšos, įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

35.    Teikėjas negali teikti paraiškos (-ų) dėl savivaldybės, valstybės biudžetų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimo programai (-oms) įgyvendinti, jei teikėjas neužtikrino NVŠ programos (-ų) įgyvendinimo ir (ar) ugdymo kokybės, paraiškoje (-ose) ir (ar) Sutartyje ir (ar) pateiktuose Sutarties prieduose nurodė klaidinančią ar melagingą informaciją, ir (ar) neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, ir nuo atitinkamo pažeidimo nustatymo dienos nepraėjo 3 metai.

36.    NVŠ  programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

37.    Savivaldybės administracija ir teikėjai turi siekti, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau mokinio gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi, kad į programas būtų įtraukiama kuo daugiau mokinių, kurie nelanko jokių NVŠ užsiėmimų po pamokų. Rekomenduojama NVŠ programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose, tam tikslui pritaikytose erdvėse.

38.    Teikėjams, vykdantiems NVŠ programas Savivaldybei priklausančiose įstaigose, Savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos sąlygos išsinuomoti patalpas už minimalią kainą.

39.    Mokinių lankomumo apskaita vykdoma pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos sistemos naudojimo tvarkos aprašą.

40.    Savivaldybės švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą teikėjams.

41.    Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Į pradžią