Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-80 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-80

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 22 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284

(2021 m. balandžio 1 d. sprendimo T-80

redakcija)

 

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“.

2. Taisyklės nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos (toliau – savivaldybės teritorija) viešosiose vietose reikalavimus. Taisyklės nereglamentuoja prekybos ar paslaugų teikimo turgavietėse (prekyvietėse).

3. Taisyklės privalomos savivaldybės teritorijos viešosiose vietose prekiaujantiems ar paslaugas teikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Teisės aktais nustačius papildomus ar kitus prekybos (paslaugų teikimo) viešosiose vietose reikalavimus ar veiklos apribojimus, kitą kontrolės tvarką ar ūkio subjektų atsakomybę, taikomos tų teisės aktų nuostatos, jeigu juose nenurodyta kitaip.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia teisės aktai. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. kioskas – smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas nedidelis lengvųjų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinasis įrenginys, kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) turi būti įstiklintos, iš kurio prekiaujama ar paslaugos teikiamos per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą;

4.2. laikinieji prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiai sukomplektuota įranga (prekystaliai, vežimėliai, stalai, pakylos, stoveliai, kėdės, gėlinės, skėčiai ir kt.), prekybai (paslaugoms teikti) pritaikyti automobiliai (įskaitant ir nemotorines transporto priemones) ir jų priekabos, nesudėtingų atrakcionų priemonės: batutai, pripučiamieji atrakcionai, žaidimų aikštelės, karstyklės ir pan., skirti prekybai (paslaugoms teikti) lauke;

4.3. lauko kavinė sezoninė viešojo maitinimo vieta, skirta maitinimo paslaugoms teikti, jos lankytojams aptarnauti, ir įrengta:

4.3.1. prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų lauke išplėstose aptarnavimo vietose, kuriose sukomplektuota įranga (stalai, kėdės, skėčiai, mobilios tvorelės, gėlinės, markizės ir pan.);

4.3.2. kitose miesto teritorijos viešosiose vietose (nutolusiose nuo stacionariųjų maitinimo vietų), kai įranga (stalai, kėdės, skėčiai, mobilios tvorelės, gėlinės, markizės ir pan.) sukomplektuojama lauke arba Nekilnojamojo turto registre neregistruojamame laikinajame nesudėtingų lengvųjų konstrukcijų įrenginyje (toliau – nestacionarioji lauko kavinė);

4.4. leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę asmeniui nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – leidimas). Už leidimo išdavimą mokama Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos nustatyta vietinė rinkliava;

4.5. pardavėjas (paslaugų teikėjas) – asmuo (juridinis ar fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę prekiauti ar teikti paslaugas), kuris verčiasi mažmenine prekyba ar teikia paslaugas viešosiose vietose;

4.6. paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis prekybos ar paslaugų teikimo paskirties įrenginys, pagamintas ar surinktas iš surenkamųjų konstrukcijų. Paviljonas gali turėti išplėstą prekybos (paslaugų teikimo) vietą;

4.7. prekyba ir paslaugų teikimas viešojoje vietoje – veikla, susijusi su prekių pardavimu ir pirkimu, paslaugų (nuomos, viešojo maitinimo, laisvalaikio pramogų ir pan.) teikimu viešosiose vietose įrengtuose paviljonuose, iš kioskų, iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų  automobilių ar jų priekabų, lauko kavinėse;

4.8. viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti, Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti, patikėjimo teise valdoma arba Savivaldybei perduota pagal panaudos sutartį teritorija ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas žemės sklypas, kuriame teikiamos paslaugos (viešojo maitinimo, laisvalaikio pramogų ir pan.), taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

5. Asmenys prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose gali tik turėdami leidimą. Ši nuostata netaikoma prekybai (paslaugoms teikti), vykdomai privačios nuosavybės, nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose (išskyrus atvejus, kai juos panaudos sutarties pagrindu valdo Savivaldybė). Leidimas išduodamas, leidimo galiojimas sustabdomas ar panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

6. Prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, lauko kavinėse leidžiama konkrečiose vietose, kur tikslūs adresai (ribos) su išdėstymo schemomis įtraukti į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų sąrašus (toliau Prekybos vietų sąrašas).

Viešojoje vietoje jau įrengtų ir eksploatuojamų kioskų, paviljonų vietų adresai tvirtinami atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu. Visuomenės ir verslo poreikiams tenkinti naujos kioskų, paviljonų, laisvalaikio pramogų ar nestacionariųjų lauko kavinių vietos yra numatomos tvarkomų miesto viešųjų erdvių projektų sprendiniuose arba schemose ir suteikiamos konkurso tvarka.

7. Konkursą (-us) vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta konkurso komisija pagal įsakymu patvirtintus konkurso nuostatus. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta konkurso organizavimo ir vykdymo tvarka bei sąlygos konkurso metu ir jam įvykus negali būti koreguojamos ir keičiamos. Konkurso laimėtojas, prieš pradėdamas vykdyti veiklą, privalo su Savivaldybės administracija pasirašyti su konkurso dalyku susijusią sutartį.

8. Savivaldybės teritorijoje prekyba ir (ar) paslaugų teikimas galimas šiose viešosiose vietose: gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, ant pėsčiųjų takų, paplūdimiuose, automobilių stovėjimo vietose ir poilsio aikštelėse, vandens telkiniuose ir prie jų bei kitose žmonių susibūrimo vietose, jeigu prekyba ir (ar) paslaugų teikimas jose neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir kitiems teisės aktams.

 

II SKYRIUS

PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) BūDAI

 

9. Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

9.1. prekyba ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių;

9.2. prekyba ir paslaugų teikimas iš kioskų, paviljonuose;

9.3. prekyba ir paslaugų teikimas iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų;

9.4. prekyba ir paslaugų teikimas lauko kavinėse;

9.5. nuomos (dviračių, riedučių, valčių ir pan.), fotografų, menininkų paslaugos, nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogų, kinkomojo transporto ir kt. mobiliosios paslaugos;

9.6. prekyba ir paslaugų teikimas masinių renginių metu;

9.7. kiti teisės aktams neprieštaraujantys būdai.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) ĮRANGAI IR VIETAI

 

10. Kioskų, paviljonų, lauko kavinių ir kitų nestandartinių prekybos (paslaugų teikimo) paskirties laikinųjų įrenginių reikalavimai, kurie yra privalomi projektuojant laikinuosius nesudėtingus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius viešojoje vietoje, rengiant atitinkamo įrenginio supaprastintą projektą, jį tikrinant ir vykdant pritarimo raštu šių projektų sprendiniams procedūras, nustatomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašu.

11. Pasikeitus kiosko, paviljono ar kito atitinkamo įrenginio savininkui, prekybos (paslaugų teikimo) vietos įrengimo projektas privalo būti patikslintas. Informaciją apie pasikeitusius atitinkamo įrenginio duomenis naujasis savininkas privalo pateikti Savivaldybės administracijai.

12. Reikalavimai ir sąlygos laisvalaikio pramogų pramoginiais įrenginiais teikimo vietoms (kai paslaugoms teikti reikalingas didesnis nei 120 kv. m teritorijos plotas) nustatomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo atrankos konkurso nuostatuose.

13. Pramoginiais įrenginiais teikiamų laisvalaikio pramogų vietų, suteikiamų konkurso tvarka, schemas ir specialiuosius reikalavimus, kurie privalo būti nurodyti atrankos konkurso nuostatų sąlygose, parengia Skyriai pagal priskirtas funkcijas.

14. Laikinoji prekybos įranga (prekystaliai, vežimėliai, stalai, pakylos, stoveliai, skėčiai ir pan.) turi būti nedidelė, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus (estetinius, higieninius ir pan.). Vienai prekybos vietai skiriama ne daugiau kaip 4 kv. m ploto (prekės ir jų atsargos turi būti laikomos prekybos įrangoje). Vienai prekybos vietai nuo stalų, esančių prie pastatų Krymo g. 32, Tilžės g. 28, Vilniaus g. 15A, Tilžės g. 44, pėsčiųjų take prie pastato Lyros g. 11 ir pėsčiųjų take tarp pastatų Lyros g. 18 ir Lyros g. 22F, skiriama ne daugiau kaip 1 bėginis metras.

15. Vienai prekybos (paslaugų teikimo) iš automobilio ar jo priekabos vietai skiriama ne daugiau kaip 12 kv. m ploto. Vienai nesudėtingų atrakcionų (pripučiamųjų batutų, baseinų, pan.) paslaugų teikimo vietai skiriama iki 120 kv. m ploto. Kitų paslaugų teikimo plotas negali būti didesnis, nei apibrėžtas Prekybos vietų sąrašo prieduose (teritorijos schemoje). Ši nuostata netaikoma kinkomojo transporto ir kitoms mobiliosioms paslaugoms.

16. Renginių, organizuojamų viešosiose vietose, metu konkrečią prekybos ir paslaugų teikimo vietą ir jos plotą nustato, prekybos vietų išdėstymo schemas (planus) rengia ir Savivaldybės, valstybės institucijų teisės aktų nustatyta tvarka derina renginio organizatorius. Renginio organizatorius privalo išlaikyti įrangos formų estetinės išraiškos vieningumą.

17. Prekybos ar paslaugų teikimo vieta neturi sudaryti kliūčių kitiems asmenims, negali pažeisti trečiųjų šalių interesų, trukdyti transporto ir pėsčiųjų eismui, užstoti eismo reguliavimo techninių priemonių ir jų matomumo prie sankryžų ir perėjų.

18. Prekybą vykdantys ir paslaugas teikiantys asmenys privalo:

18.1. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą;

18.2. užtikrinti, kad laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, transporto priemonės ir lauko kavinės būtų švarios, tvarkingos ir atitiktų higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, estetinės išvaizdos rekomendacijas;

18.3. savo lėšomis prižiūrėti ir tvarkyti prekybos (paslaugų teikimo) vietą. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė;

18.4. užtikrinti tvarką ir švarą prekybos (paslaugų teikimo) metu, pabaigę prekiauti (teikti paslaugas) sutvarkyti aplinką 2 metrų spinduliu aplink prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius. Už atliekų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka atsako pardavėjas (paslaugų teikėjas).

19. Išorinė reklama ant laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių įrengiama vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais reklamos įrengimą.

20. Prekybos (paslaugų teikimo) vietoje, kai prekyba (paslaugų teikimas) vykdoma iš kioskų, paviljonų, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų, nuo laikinosios prekybos įrangos, privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo numeris. Fiziniai asmenys, kuriems verslo liudijimas ar individualios veiklos vykdymo pažyma nėra privalomi, nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

 

IV SKYRIUS

PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) REGLAMENTAVIMAS

 

21. Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose leidžiama:

21.1. prekiauti ar teikti paslaugas nuo 7.00 iki 22.00 val. (300 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų, bibliotekų, gydymo įstaigų įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti nuo 8.00 val. iki 22.00 val.);

21.2. groti ir transliuoti garsą nuo 10.00 iki 22.00 val. Visais prekybos (paslaugų teikimo) atvejais triukšmo šaltinio valdytojas privalo laikytis Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą.

211. Viešosiose vietose organizuojamuose renginiuose prekybos (paslaugų teikimo) laikas nurodomas Savivaldybės tarybos patvirtinto Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduodamame leidime, atsižvelgiant į renginio specifiką.

22. Šiaulių senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27097) teritorijoje,  nurodytoje Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search), prekiauti iš (nuo) laikinosios prekybos įrangos (viešosiose vietose) leidžiama tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, suvenyrais, reprezentuojančiais Lietuvą, Šiaulius ar kitus šalies miestus, knygomis, spauda, turistams skirta literatūra, meno dirbiniais, rankdarbiais, gėlėmis, gaiviaisiais gėrimais, ledais, savo užaugintais ir pagamintais fasuotais žemės ūkio ir maisto produktais, viešojo maitinimo patiekalais. Ši nuostata netaikoma prekybai (paslaugų teikimui) lauko kavinėse ir masinių renginių metu.

23. Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimo ir kitų reprezentacinių Šiaulių miesto renginių, švenčių, festivalių metu prekyba (paslaugų teikimas) Vilniaus gatvės pėsčiųjų dalyje, Prisikėlimo aikštėje ir Talkšos ežero pakrantėje leidžiama tik renginio teritorijos schemoje numatytose vietose, išskyrus atvejus, kai prekybos (paslaugų teikimo) vietos, nurodytos Prekybos vietų sąraše, nepatenka į tokių renginių teritorijos schemas. Draudimas netaikomas teikiant viešojo maitinimo paslaugas prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų lauke išplėstose aptarnavimo vietose.

24. Teikiant kinkomojo transporto pasivažinėjimo paslaugą, būtina valyti, tvarkyti, dezinfekuoti ekipažų stovėjimo ir maršrutų vietas. Gyvūnai turi būti švarūs, sveiki, pakaustyti kelio dangos negadinančiomis pasagomis.

25. Keleivių vežimo kinkomuoju transportu paslaugos teikimo priemonės privalo judėti             Prekybos vietų sąraše nustatytų adresų ribose ir nekelti pavojaus tretiesiems asmenims ar jų turtui.

26. Leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių tik leidime nurodytu prekių asortimentu. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo laikytis leidime nurodytų sąlygų, neleisti naudotis leidimu kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, neprekiauti ar neteikti paslaugų su negaliojančiu leidimu.

27. Pardavėjas ir (ar) paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo vietoje turi turėti leidimą ir dokumentus, leidžiančius vykdyti veiklą (asmenys, kuriems pagal teisės aktus jie yra privalomi): individualios veiklos vykdymo pažymą, verslo liudijimą, darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir pasirašytą vadovo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę patvirtinančius dokumentus (jei pardavėjas užsiimama maisto tvarkymo veikla, jis turi būti registruotas (įtrauktas į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą) teisės aktų nustatyta tvarka).

28. Verstis licencijuojama veikla gali tik juridiniai asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Draudžiama:

29.1. prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės (gatvės dangos) ir tam nepritaikytos įrangos;

29.2. parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

29.3. parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

29.4. parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

29.5. prekiauti pirotechnikos priemonėmis;

29.6. parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

30. Viešoji vieta, kurioje prekiaujama ar teikiamos paslaugos, turi būti sutvarkyta, dangų konstrukcijos nesugadintos (nepakitusios). Jei viešoji vieta sugadinta, netvarkoma ir gadinama, ji turi būti sutvarkyta (dangos atstatytos) asmens, kuriam buvo išduotas leidimas, lėšomis.

31. Renginio organizatorius, pasibaigus renginiui, privalo per leidime organizuoti renginį nurodytą terminą išardyti ir išvežti laikinąją prekybos įrangą. Jeigu laikinoji prekybos įranga laiku nepašalinama, jos nukėlimą, išvežimą ir saugojimą nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės administracija Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, o jos patirtas išlaidas apmoka renginio organizatorius.

32. Šiaulių miesto viešosiose vietose įrengtų kioskų, paviljonų, lauko kavinių ir kitos laikinosios prekybos įrangos, kurie yra apleisti (neprižiūrimi), savavališkai pastatyti, ar pasibaigęs leidimo iš jų prekiauti (teikti paslaugas) galiojimo laikas (kai prekyba (paslaugų teikimas) juose nevykdoma (ir nesikreipiama dėl naujo leidimo išdavimo), ar nenukelti per Taisyklėse nustatytą terminą, nukėlimą, patraukimą, išvežimą, tvarkymą (utilizavimą) organizuoja Savivaldybės administracija Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka, o patirtos išlaidos nustatyta tvarka išieškomos iš atitinkamos laikinosios įrangos savininko arba paskutinio išduoto leidimo turėtojo, jeigu jis, Savivaldybės administracijos duomenimis, yra tokio įrenginio savininkas.

33. Pardavėjas (paslaugų teikėjas), pabaigęs prekiauti (teikti paslaugas), privalo savo lėšomis pašalinti (nukelti (išardyti) ir (ar) išvežti):

33.1. laikinąją prekybos (paslaugų teikimo) įrangą – nedelsiant, tą pačią dieną (taikoma, kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) prekybos  vietose, nustatytose Prekybos sąraše);

33.2. kioską, paviljoną, lauko kavinių įrangą per 7 dienas:

33.2.1. nuo leidimo galiojimo termino pabaigos;

33.2.2. nuo Savivaldybės administracijos pranešimo apie leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos (taikoma, kai prekybos (paslaugų teikimo) vieta praranda viešosios vietos statusą (kai teritorijoje, kurioje yra vykdoma ekonominė veikla, įgyvendinami infrastruktūriniai tvarkymo projektai, vykdomi rekonstrukcijos ar remonto darbai, arba kitais atvejais, jei atsiranda poreikis žemės sklypą panaudoti kitiems visuomenės interesams tenkinti).

34. Pardavėjas (paslaugų teikėjas) privalo:

34.1. suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes; garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės prekės; sužinojęs, kad parduodamos prekės yra nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti pirkėjus, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, pašalinti šias prekes iš rinkos, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

34.2. parduoti prekes pirkėjui ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą ir pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

34.3. laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo, teisės aktų, reglamentuojančių maisto gamybą ir prekybą, darbo saugą, įrenginių priežiūrą ir eksploatavimą, reikalavimų ir vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

V SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

35. Pardavėjų (paslaugų teikėjų) veiklą, Taisyklių laikymąsi, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti pagal kompetenciją teisės aktais įgalioti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Pardavėjas (paslaugų teikėjas) kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, privalo pateikti jų prašomus Taisyklėse nurodytus dokumentus.

37. Pardavėjas (paslaugų teikėjas), supažindintas su kontrolę atliekančių įstaigų ir institucijų įgaliotų darbuotojų tikrinimo rezultatais, privalo per nustatytą terminą pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias įstaigas ir institucijas.

38. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už Taisyklių nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai, įgyvendinant Taisykles, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

 

Į pradžią