Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-100 2021-04-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ IR GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ IR GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-100

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į  2020 m. gegužės 14 d. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimą Nr. (5.5.)-TR5-37 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

          1. Pakeisti Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

          2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-45

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-100

redakcija)

 

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ IR GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagalbos pinigų už vaikų, netekusių tėvų globos, vaikų laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) pas vaiko globėjus (rūpintojus), šeimynose  skyrimo, mokėjimo, jų naudojimo kontrolės ir nutraukimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. vaiko globėjas (rūpintojas) (toliau – globėjas (rūpintojas) – fizinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka paskirta giminaičio ar ne giminaičio vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

2.2. kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMAS

 

3. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

3.1. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;

3.2. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kuriems vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo  nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi) ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo (nutarties) iniciatoriai – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

4. Globėjams (rūpintojams) pagalbos pinigai skiriami ir mokami už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką, atsižvelgiant į vaiko amžių:

4.1. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo gimimo iki 3 metų amžiaus mokama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;

4.2.  už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 3 iki 12 metų mokama 5 BSI dydžio išmoka per mėnesį;

4.3. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 12 iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, kol jam sukaks 21 metai, mokama 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Globojamam (rūpinamam) vaikui baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

5. Pagalbos pinigai šeimynai skiriami ir mokami už penktą ir kiekvieną paskesnį globojamą (rūpinamą) vaiką šeimynoje, skiriant 3 BSI dydžio išmoką per mėnesį, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus.

6. Prašymus skirti pagalbos pinigus globėjas (rūpintojas), šeimyna pateikia Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius), kartu su prašymu pateikiami:

6.1. dokumentai, patvirtinantys asmens tapatybę;

6.2. dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą;

6.3. pagalbos pinigų gavėjo atsiskaitomoji sąskaita Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje.

7. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu skiriami pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui), šeimynai.

8. Pagalbos pinigai neskiriami ir nemokami:

8.1. jeigu paskelbta prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

8.2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;

8.3. jeigu globėjas (rūpintojas) už globojamą (rūpinamą) vaiką gauna pagalbos pinigus kitoje savivaldybėje;

8.4. jeigu globėjas (rūpintojas) nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo teisės aktuose globėjui (rūpintojui) nustatytas teises, pareigas ir funkcijas. 

9. Globėjas (rūpintojas), šeimyna turi teisę atsisakyti paskirtų pagalbos pinigų, pateikęs Socialinių paslaugų skyriui dėl pagalbos pinigų mokėjimo nutraukimo.

10. Globėjas (rūpintojas), šeimyna per 1 mėnesį nuo pasikeitusių aplinkybių, turinčių įtakos pagalbos pinigams mokėti, privalo apie tai  raštu pranešti asmeniui, priėmusiam sprendimą dėl pagalbos pinigų skyrimo.

 

III SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ NAUDOJIMAS

 

11. Pagalbos pinigai turi būti naudojami prižiūrimo ar globojamo (rūpinamo) vaiko poreikiams tenkinti: jo ugdymui, lavinimui, sveikatos priežiūrai, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams, kitoms vaiko reikmėms.

12. Šeimynai mokami pagalbos pinigai turi būti naudojami visų šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų reikmėms.

13. Už tinkamą pagalbos pinigų panaudojimą yra atsakingas globėjas (rūpintojas), šeimyna.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

14. Pagalbos pinigai mokami iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir skiriami nuo globos (rūpybos) nustatymo dienos, kol vaikui nustatyta globa (rūpyba).

15. Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

16. Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį ir pervedami į globėjo (rūpintojo), šeimynos sąskaitą banke iki kiekvieno mėnesio 25 dienos. Pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams), šeimynoms moka Socialinių paslaugų skyrius.

17. Pagalbos pinigų mokėjimo dydis už ne visą mėnesį teikiamą priežiūrą ar globą (rūpybą)  yra nustatomas proporcingai teikiamos priežiūros ar globos (rūpybos) trukmei.

 

V SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

18. Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja Socialinių paslaugų skyrius ir Globos centras.

19. Gavęs informacijos ar kilus abejonėms, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, Globos centras turi teisę aplankyti globėją (rūpintoją), šeimyną. Globos centras, nustatęs, kad pagalbos pinigai yra naudojami ne pagal paskirtį ir yra neužtikrinama globotinio (rūpintinio) gerovė, nedelsdamas raštu informuoja Socialinių paslaugų skyrių.

20. Socialinių paslaugų skyrius turi teisę, atsitiktinės atrankos būdu pasirinkęs globėją (rūpintoją), šeimyną, aplankyti juos ir vietoje patikrinti, ar pagalbos pinigai yra naudojami pagal paskirtį ir ar yra užtikrinama globotinio (rūpintinio) gerovė.

 

VI SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS

 

21. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:

21.1. nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama globotinio (rūpintinio) gerovė;

21.2. įvaikinus globotinį (rūpintinį);

21.3. apgyvendinus globotinį (rūpintinį) socialinės globos įstaigoje;

21.4.globėjui (rūpintojui), šeimynai, deklaravusiam savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;

21.5.  panaikinus globą (rūpybą);

21.6. globėjui (rūpintojui), šeimynai atsisakius pagalbos pinigų;

21.7. globėjui (rūpintojui), šeimynai atsisakius sudaryti galimybes vykdyti pagalbos pinigų kontrolę;

21.8. mirus globotiniui (rūpintiniui) ar globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui;

21.9. jei pagalbos pinigai mokami globėjui (rūpintojui) šeimynai kitoje savivaldybėje už tą patį globojamą (rūpinamą) vaiką.

22. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas asmens, priėmusio sprendimą dėl pagalbos pinigų skyrimo, sprendimu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Permokėti pagalbos pinigai, globėjui (rūpintojui), šeimynų dalyviui nesutikus jų grąžinti, išieškomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

Į pradžią