Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-13 2018-01-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, ATITVERTI DALĮ VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS BEI LEIDIMO ŽEMĖS KASIMO DARBAMS AR VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS ATITVĖRIMUI FORMŲ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, ATITVERTI DALĮ VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS BEI LEIDIMO ŽEMĖS KASIMO DARBAMS AR VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS ATITVĖRIMUI FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. sausio  5 d. Nr. A-13

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, t v i r t i n u: 

1. Paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės kasimo darbus ar atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos formą (pridedama).

2. Leidimo žemės kasimo darbams ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formą (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. A-18 „Dėl paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės darbus, atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos bei leidimo žemės kasimo darbams ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 


 

 

                                             

            PATVIRTINTA

            Šiaulių miesto savivaldybės

                                                                                                               administracijos direktoriaus                           

               2020 m. balandžio    d. įsakymu Nr. A-  

 

2020 m. balandžio 24 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus įsakymo Nr. A-546 redakcija

 

2020 m. gegužės 20 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus įsakymo Nr. A-647 redakcija

     ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS                    

                  ADMINISTRACIJOS

Leidimų vykdyti žemės darbus Šiaulių miesto

teritorijoje išdavimo ir darbų atlikimo

                kontrolės komisija

L E I D I M A S  Nr.

 

20 m.    mėn.    d.

Šiauliai

                                                                                                                                                      

Leidžiama (rangovui ) statytojui      

                                                                    (įmonės pavadinimas, adresas , įm. kodas, fizinio asmens v., pavardė, adresas, tel. Nr.)  

 

vykdyti žemės darbus 

                                                                                                                          (objektas, adresas, tikslas)

                           

Ardomos dangos:   asfaltbetonis gatvėje / asfaltbetonis kieme/ šaligatvis /žalias plotas/

 

Žemės darbų vadovas __                                                                                                                                     

 (v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr. )                    

Leidžiama naudoti šiuos mechanizmus ___________________________________________________

 (pavadinimas, tipas)

Žemės darbų pradžia                                                                                                                                                          

        

Žemės darbų pabaiga (įskaitant dangų atstatymą)_                                                                  

 

Reikalaujama:

1. Iki žemės darbų pradžios pakviesti į vietą institucijų atstovus, nurodytus šio leidimo derinimo pastabose ir nepradėti žemės darbų be jų sutikimo.

2. Vykdant žemės darbus, vadovautis statinio statybos projektu, darbų technologijos projektu, žemės darbų vykdymo aprašu, suderintos žemės darbų schemos ir šių darbų saugos reikalavimais.

3. Iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka (kai darbai vykdomi eismo vietose).

4. Atstatyti  žemės kasimo darbų metu pažeistas, sugadintas, išardytas dangas, žaliuosius plotus pagal projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

5. Žemės darbus vykdyti vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta šių darbų vykdymo, dangų atstatymo tvarka ir reikalavimais.

6. Žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos Respublikos žemės  įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse ir kituose teisės aktuose, taip pat STR 1.06.01:2016 (aukščiau nurodyto) reglamento reikalavimais.

Papildomai reikalaujama:

 

 

 

A. V.

 

 

 

Leidimą išdavė____________________________________________________________

 (pareigos, v., pavardė, parašas)

                              

KOMISIJOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PASTABOS DĖL ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO

 

1.

Šiaulių apskrities VPK

Kelių policijos tarnyba

Purienų g. 48

tel. 39 76 21; 69 76 33

2.                                                                                                                                     

UAB "Šiaulių  vandenys"

Vytauto g. 103

tel. 8 615 24 222, 52 44 42

     

3.                                                                                                                          AB „Energijos skirstymo operatorius“

Elektros tinklai

                                                                                                                                 Tilžės g. 68   Tel. 1852                                                                                                                                                                          

 

      

 


4.                                                                                                                                                  AB „Energijos skirstymo operatorius“

Dujų tinklas Tilžės g. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       Tel. 1804; 1854   

                                                                                                                                                                              8656 51559                        

       

5.                                                                                                                                                                 AB "Lietuvos geležinkeliai"          

                                                                                                                                                  Šiaulių geležinkelių infrastruktūra

                                                                                                                                                        Dubijos g.  26, tel. 39 32 34,

                                                                                                                                                 39 34 30, 43 07 20, 8 612 15 727

   

6.                                                                                                                                                       UAB "Šiaulių gatvių  apšvietimas"

                                                                                                                                                           Stadiono g.2, tel. 52 34 37,

8686 80071 

 

                                                                                                                                                          

 

 7.             

AB "Šiaulių energija"

Pramonės g. 10, tel.:

                                                                                                                                                                                                                                                  8 686 72 413; 8 618 07322

59 12 14;   54 00 08 - dispečerė

                                                                                                                                                        

8.

                                                                                                                                                          Telia Lietuva, AB Dvaro g. 88

                                                                                                                                                                                                                                                          Tel. 1816-1

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                        

9.    

                                                                                                                                                                                          Savivaldybės administracijos

                                                                                                                                                                                            Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento          

                                                                                                                                                                                            Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

                                                                                                                                                                                        Vasario 16-osios g. 62

                                                                                                                                                  tel. 59 62 45, 59 6234

 


10.                                                                                                                                                           Kultūros paveldo departamento

                                                                                                                                                 Šiaulių teritorinis padalinys

                                                                                                                                                       Aušros al. 15, tel. 52 36 64; 52 36 65

                                                                                                                                                                                                          

_____________________________________________________________________________________

11. Kitos pastabos ir nurodymai.                                                                                                                                

         

 

 

 

                                                          ĮSIPAREIGOJIMAI

 

    Aš, darbų vykdytojas   

                                                                                                                           (atsakingo darbų vykdytojo  vardas, pavardė, įmonės pavadinimas)

ĮSIPAREIGOJU:

      1.  Siekdamas  išvengti  požeminių komunikacijų  (tinklų) sugadinimo ir  užtikrinti  saugų  eismą, prieš pradėdamas darbus:                   

    1.1.  pastatyti  reikalingus  kelio  ženklus,  aptvėrimus, pakabinti įspėjamuosius žibintus, įrengti aplinkkelius, pėsčiųjų tiltelius;

    1.2.  iki žemės kasimo darbų pradžios iškviesti į vietą įmonių (institucijų) atstovus, nurodytus šio leidimo pastabose dėl žemės darbų vykdymo; 

    1.3.  jei  žemės darbai  bus  vykdomi  gatvėje,  kurioje  vyksta visuomeninio transporto eismas, ne vėliau kaip prieš 5 dienas pranešti UAB „Busturas“ ir Savivaldybės administracijai.   

    2. Vykdant žemės kasimo darbus nepažeisti esančių požeminių komunikacijų, pažeidus pranešti šias komunikacijas eksploatuojančiai įmonei (subjektui), imtis priemonių avarinei situacijai likviduoti.

     3. Darbus vykdyti (atlikti) ir dangas atstatyti ir sutvarkyti šiame leidime nurodytu terminu. Dėl objektyvių priežasčių neatlikus darbų nurodytu terminu, leidimą žemės darbams   perregistruoti (pratęsti) ir sumokėti priskaičiuotą rinkliavą.

    4.  Vykdant  darbus  laikytis  tvarkos – neužteršti  gatvių,  įvažiavimų,  šaligatvių,  žaliųjų plotų, saugoti (nepažeisti) želdinius, gatvių statinius, įrenginius ir kitą infrastruktūrą.

    5. Gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų šalčiui atsparaus ir skaldos pagrindo (gatvės dangos  pagrindo) sluoksnius  įrengti (atstatyti) vadovaujantis galiojančių automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimais, atitinkančiais gatvės kategoriją, o asfaltbetonio dangą - pagal rastą esamą asfaltbetonio dangos storį, bet viršutinį dėvimąjį a/b sluoksnį ne plonesnį kaip 4 cm. Įrengus šalčiui atsparų pasluoksnį, skaldos pagrindą (gatvės dangos  pagrindą), iškviesti (informuoti) savivaldybės administracijos specialistą (dangas kloti tik nustačius, kad pagrindų paruošimas atitinka nurodytas sąlygas). Žiemos sąlygomis perkasas užpilti biriu (nesušalusiu) gruntu.

    6. Laikytis šių papildomų sąlygų:

    6.1. požeminių komunikacijų tranšėjas kasti ne arčiau kaip 1,5-2,00 m atstumu nuo medžių ir krūmų;

    6.2. iškastas tranšėjas prie medžių ir krūmų užpilti gruntu ne vėliau kaip per 3 dienas;

    6.3. už sunaikintus želdinius, žaliąją veją, gėlynus, gatvės ar kitų teritorijų infrastruktūros statinius, įrenginius sumokėti atstatomąją vertę;

    6.4. želdinius (medžius, krūmus) iškirsti tik gavus atskirą, Savivaldybės administracijos išduotą, leidimą;

    6.5. užtikrinti, kad nuostolius už sugadintas (pažeistas) inžinerines komunikacijas apmokės leidimo gavėjas, arba savo lėšomis sutvarkys sugadintas komunikacijas pagal eksploatuojančios organizacijos nurodytas sąlygas.

    7. Įsipareigoju laikytis visų šiame leidime nurodytų reikalavimų, sąlygų ir prisiimti administracinę ir tarnybinę atsakomybę.

 

                                                                                                                (atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas, data)

                                                         

                    

 

                    Atliktus darbus ir sutvarkytas (atstatytas) dangas priėmiau:

                                 

                  

 

                 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistas,

                                        atsakingas už žemės darbų vykdymą

                                                                                                             (vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

                                                          Užbaigus darbus leidimas grąžinamas išdavusiai komisijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PATVIRTINTA                                           

Šiaulių miesto savivaldybės                         

administracijos direktoriaus                         

2018 m. sausio    d. įsakymu Nr. A-

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento

Miesto ūkio ir aplinkos skyriui

Vasario 16-osios g. 62

                                                                

  P A R A I Š K A

 

20        m.                              d.  

Šiauliai    

                                                                

 

Prašau išduoti leidimą vykdyti žemės darbus (ar atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos). Pateikiu šiuos duomenis ir dokumentus:

pareiškėjas ______________________________________________________________________                                                                                                                                                       

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                        

                                           (rangovo arba statytojo įmonės pavadinimas, įmonės (asmens) kodas, pareiškėjo  v., pavardė, adresas, tel. Nr.)

 

statinys  (objektas, vieta, adresas)  _____________________________________________

____________________________________________________________________

                                                                                                                                                                            

žemės kasimo darbų (ar aptvėrimo) tikslas ir pobūdis_______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                             

  (kuriam tikslui kasama arba atvežama žemė , ar aptveriama teritorija, uždaroma gatvė, numatomi naudoti mechanizmai)

 

(žemės) darbų vadovas - __________________________________________________________                                                                                                                                

                                                                                         (v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. , tel. Nr.)

 

numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis _______________________m3;

 

žemės perteklių numatoma išvežti ______________________________________________________________________________                               

                                                                  (nurodyti vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos sk.)

 

žemės darbų pradžia 20         m. _                                     . ______ val.;

žemės darbų pabaiga 20        m.                                                              

Su Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. T-424 s u s i p a ž i n a u.

PRIDEDAMA:

                      1. Leidimo statyti arba rekonstruoti objektą kopija, įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimus, kai šie dokumentai yra privalomi pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

                      2. suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės darbų keliuose schemą – kai nereikalingas statinio projektas. (Schemoje turi būti pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas);

                      3. apylankų  ir kelio ženklų išdėstymas (kai numatoma kasti eismui skirtose vietose);

                      4. nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektą;

                      5. perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių valdų, įmonių, įstaigų  ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus;

                      6. sutartį dėl gatvių (teritorijų, kurios darbų vykdymo laikotarpiu bus naudojamos) valymo darbų atlikimo, kai planuojamas grunto išvežimas iš statybos objekto.

                      7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio, inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;

                      8.  grunto  išvežimo  ir (ar)  sandėliavimo  vietos  parinkimo  suderinimą  (raštiškas Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo  už žemės kasimo darbų kontrolę pritarimas, sutikimas, arba suderinimo įrašas paraiškoje);

                      9. Situacijos schema, kurioje pažymėta atitvėrimo vieta (nurodant atstumą nuo pastato fasado)

 

 

Pastaba: Pateikti priedai (dokumentai) paraiškoje pažymimi pabraukiant.

 

 

 

Pareiškėjas                                                                                                                                     

                                     (v., pavardė)                                                                                                                                                                         (parašas)

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-13 - DĖL PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, ATITVERTI DALĮ VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS BEI LEIDIMO ŽEMĖS KASIMO DARBAMS AR VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS ATITVĖRIMUI FORMŲ PATVIRTINIMO
Į pradžią