Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-647 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2018 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A-13 „DĖL PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, ATITVERTI DALĮ VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS BEI LEIDIMO ŽEMĖS KASIMO DARBAMS AR VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS ATITVĖRIMUI FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  2018 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A-13 „DĖL PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, ATITVERTI DALĮ VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS BEI LEIDIMO ŽEMĖS KASIMO DARBAMS AR VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS ATITVĖRIMUI FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės  20 d. Nr. A-647

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi

1. P a k e i č i u leidimo atlikti kasimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, arba apriboti eismą joje formą, patvirtintą  2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A-13 „Dėl paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės darbus, atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos bei leidimo žemės kasimo darbams ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formų patvirtinimo“ 2 punktu ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios 2020 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. A-546 „Dėl 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A-13 „Dėl paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės darbus, atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos bei leidimo žemės kasimo darbams ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

     PATVIRTINTA

     Šiaulių miesto savivaldybės

                                                                                                        administracijos direktoriaus                            

                                                 2020 m.  d. įsakymu Nr. A-  

     ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS                    

                  ADMINISTRACIJOS

Leidimų vykdyti žemės darbus Šiaulių miesto

teritorijoje išdavimo ir darbų atlikimo

                kontrolės komisija

L E I D I M A S  Nr.

 

20 m.    mėn.    d.

Šiauliai

                                                                                                                                                      

Leidžiama (rangovui ) statytojui      

                                                                    (įmonės pavadinimas, adresas , įm. kodas, fizinio asmens v., pavardė, adresas, tel. Nr.)  

 

vykdyti žemės darbus 

                                                                                                                          (objektas, adresas, tikslas)

                           

Ardomos dangos:   asfaltbetonis gatvėje / asfaltbetonis kieme/ šaligatvis /žalias plotas/

 

Žemės darbų vadovas __                                                                                                                                     

 (v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr. )                    

Leidžiama naudoti šiuos mechanizmus ___________________________________________________

 (pavadinimas, tipas)

Žemės darbų pradžia                                                                                                                                                          

        

Žemės darbų pabaiga (įskaitant dangų atstatymą)_                                                                  

 

Reikalaujama:

1. Iki žemės darbų pradžios pakviesti į vietą institucijų atstovus, nurodytus šio leidimo derinimo pastabose ir nepradėti žemės darbų be jų sutikimo.

2. Vykdant žemės darbus, vadovautis statinio statybos projektu, darbų technologijos projektu, žemės darbų vykdymo aprašu, suderintos žemės darbų schemos ir šių darbų saugos reikalavimais.

3. Iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka (kai darbai vykdomi eismo vietose).

4. Atstatyti  žemės kasimo darbų metu pažeistas, sugadintas, išardytas dangas, žaliuosius plotus pagal projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

5. Žemės darbus vykdyti vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta šių darbų vykdymo, dangų atstatymo tvarka ir reikalavimais.

6. Žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos Respublikos žemės  įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse ir kituose teisės aktuose, taip pat STR 1.06.01:2016 (aukščiau nurodyto) reglamento reikalavimais.

Papildomai reikalaujama:

 

 

 

A. V.

 

 

 

Leidimą išdavė____________________________________________________________

 (pareigos, v., pavardė, parašas)

                              

KOMISIJOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PASTABOS DĖL ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO

 

1.

Šiaulių apskrities VPK

Kelių policijos tarnyba

Purienų g. 48

tel. 39 76 21; 69 76 33

2.                                                                                                                                     

UAB "Šiaulių  vandenys"

Vytauto g. 103

tel. 8 615 24 222, 52 44 42

     

3.                                                                                                                          AB „Energijos skirstymo operatorius“

Elektros tinklai

                                                                                                                                 Tilžės g. 68   Tel. 1852                                                                                                                                                                          

 

      

 


4.                                                                                                                                                  AB „Energijos skirstymo operatorius“

Dujų tinklas Tilžės g. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       Tel. 1804; 1854   

                                                                                                                                                                              8656 51559                        

       

5.                                                                                                                                                                 AB "Lietuvos geležinkeliai"          

                                                                                                                                                  Šiaulių geležinkelių infrastruktūra

                                                                                                                                                        Dubijos g.  26, tel. 39 32 34,

                                                                                                                                                 39 34 30, 43 07 20, 8 612 15 727

   

6.                                                                                                                                                       UAB "Šiaulių gatvių  apšvietimas"

                                                                                                                                                           Stadiono g.2, tel. 52 34 37,

8686 80071 

 

                                                                                                                                                          

 

 7.             

AB "Šiaulių energija"

Pramonės g. 10, tel.:

                                                                                                                                                              8 686 72 413; 8 618 07322

59 12 14;   54 00 08 - dispečerė

                                                                                                                                                        

8.

                                                                                                                                                          Telia Lietuva, AB Dvaro g. 88

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tel. 1816-1

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                        

9.    

                                                                                                                                                    Savivaldybės administracijos

                                                                                                                                 Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento          

                                                                                                                              Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

                                                                                                                                                               Vasario 16-osios g. 62

                                                                                                                                                  tel. 59 62 45, 59 6234

 


10.                                                                                                                                                           Kultūros paveldo departamento

                                                                                                                                                 Šiaulių teritorinis padalinys

                                                                                                                                                       Aušros al. 15, tel. 52 36 64; 52 36 65

                                                                                                                                                                                                          

_____________________________________________________________________________________

11. Kitos pastabos ir nurodymai.                                                                                                                                

         

 

 

 

                                                          ĮSIPAREIGOJIMAI

 

    Aš, darbų vykdytojas   

                                                                                                                           (atsakingo darbų vykdytojo  vardas, pavardė, įmonės pavadinimas)

ĮSIPAREIGOJU:

      1.  Siekdamas  išvengti  požeminių komunikacijų  (tinklų) sugadinimo ir  užtikrinti  saugų  eismą, prieš pradėdamas darbus:                   

    1.1.  pastatyti  reikalingus  kelio  ženklus,  aptvėrimus, pakabinti įspėjamuosius žibintus, įrengti aplinkkelius, pėsčiųjų tiltelius;

    1.2.  iki žemės kasimo darbų pradžios iškviesti į vietą įmonių (institucijų) atstovus, nurodytus šio leidimo pastabose dėl žemės darbų vykdymo; 

    1.3.  jei  žemės darbai  bus  vykdomi  gatvėje,  kurioje  vyksta visuomeninio transporto eismas, ne vėliau kaip prieš 5 dienas pranešti UAB „Busturas“ ir Savivaldybės administracijai.   

    2. Vykdant žemės kasimo darbus nepažeisti esančių požeminių komunikacijų, pažeidus pranešti šias komunikacijas eksploatuojančiai įmonei (subjektui), imtis priemonių avarinei situacijai likviduoti.

     3. Darbus vykdyti (atlikti) ir dangas atstatyti ir sutvarkyti šiame leidime nurodytu terminu. Dėl objektyvių priežasčių neatlikus darbų nurodytu terminu, leidimą žemės darbams   perregistruoti (pratęsti) ir sumokėti priskaičiuotą rinkliavą.

    4.  Vykdant  darbus  laikytis  tvarkos – neužteršti  gatvių,  įvažiavimų,  šaligatvių,  žaliųjų plotų, saugoti (nepažeisti) želdinius, gatvių statinius, įrenginius ir kitą infrastruktūrą.

    5. Gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų šalčiui atsparaus ir skaldos pagrindo (gatvės dangos  pagrindo) sluoksnius  įrengti (atstatyti) vadovaujantis galiojančių automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimais, atitinkančiais gatvės kategoriją, o asfaltbetonio dangą - pagal rastą esamą asfaltbetonio dangos storį, bet viršutinį dėvimąjį a/b sluoksnį ne plonesnį kaip 4 cm. Įrengus šalčiui atsparų pasluoksnį, skaldos pagrindą (gatvės dangos  pagrindą), iškviesti (informuoti) savivaldybės administracijos specialistą (dangas kloti tik nustačius, kad pagrindų paruošimas atitinka nurodytas sąlygas). Žiemos sąlygomis perkasas užpilti biriu (nesušalusiu) gruntu.

    6. Laikytis šių papildomų sąlygų:

    6.1. požeminių komunikacijų tranšėjas kasti ne arčiau kaip 1,5-2,00 m atstumu nuo medžių ir krūmų;

    6.2. iškastas tranšėjas prie medžių ir krūmų užpilti gruntu ne vėliau kaip per 3 dienas;

    6.3. už sunaikintus želdinius, žaliąją veją, gėlynus, gatvės ar kitų teritorijų infrastruktūros statinius, įrenginius sumokėti atstatomąją vertę;

    6.4. želdinius (medžius, krūmus) iškirsti tik gavus atskirą, Savivaldybės administracijos išduotą, leidimą;

    6.5. užtikrinti, kad nuostolius už sugadintas (pažeistas) inžinerines komunikacijas apmokės leidimo gavėjas, arba savo lėšomis sutvarkys sugadintas komunikacijas pagal eksploatuojančios organizacijos nurodytas sąlygas.

    7. Įsipareigoju laikytis visų šiame leidime nurodytų reikalavimų, sąlygų ir prisiimti administracinę ir tarnybinę atsakomybę.

 

                                                                                                                (atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas, data)

                                                         

                    

 

                    Atliktus darbus ir sutvarkytas (atstatytas) dangas priėmiau:

                                 

                  

 

                 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistas,

                                        atsakingas už žemės darbų vykdymą

                                                                                                             (vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

                                                          Užbaigus darbus leidimas grąžinamas išdavusiai komisijai.

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-647 - DĖL 2018 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A-13 „DĖL PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, ATITVERTI DALĮ VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS BEI LEIDIMO ŽEMĖS KASIMO DARBAMS AR VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS ATITVĖRIMUI FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią