Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1970 2018-11-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEEDAS)

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

                                                                                    direktoriaus 2018 m. lapkričio    d.

                                                                                   įsakymu Nr. A-

                                                                                               

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai  (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos veiklą organizuojant gyventojų evakavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, įvedus karo padėtį.

            2. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme.

           

II. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

            3. Šiaulių miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) gyventojų evakavimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija), kuriai vadovauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

            4.  Komisija atskaitinga Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai ir pavaldi ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, o kai jis nepaskirtas, – Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui.

5. Komisija savo veikloje privalo vadovautis Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1171 redakcija).

6. Jeigu įvedus karo padėtį savivaldybės teritorijoje, iš jos ar ją ketinama evakuoti gyventojus, joje įkurti tarpiniai gyventojų evakavimo punktai ar per ją evakuojami gyventojai, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo vietos savivaldos institucijos įgaliojimus arba ji negali veikti, Komisija atlieka Apraše jai nustatytas funkcijas ir tampa tiesiogiai pavaldi karo komendantui.

7.  Komisija organizuoja:

7.1. gyventojų informavimą apie evakavimą;

7.2. eismo reguliavimą gyventojų evakavimo maršrutuose;

7.3. gyventojų priėmimą, stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų laikiną suteikimą ir gyvybiškai būtinų paslaugų – gyventojų aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais, pirmosios ir skubiosios medicinos pagalbos ir kitų gyvybiškai būtinų paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos) – suteikimą;

7.4. gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų veiklos koordinavimą, evakuotinų gyventojų registravimą;

7.5. aprūpinimą transporto priemonėmis, reikalingomis gyventojams evakuoti;

7.6. transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų kolonų palydą, apsaugą;

7.7.  informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei ir su evakavimu susijusioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms;

7.8. pagalbinės technikos, būtinos sklandžiam judėjimui užtikrinti (sugedusioms transporto priemonėms patraukti nuo važiuojamosios kelio dalies, kurui papildyti ar kitos), telkimą gyventojų evakavimo maršrutuose;

7.9. kitų gyventojams evakuoti būtinų funkcijų atlikimą savo savivaldybės teritorijoje.

8.  Komisija gyventojų evakavimą bei gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų veiklos koordinavimą savivaldybės teritorijoje atlieka per Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą  Apraše nustatyta tvarka.

9.  Gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų sudėtį ir valdymo struktūrą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Jų struktūra ir įkūrimo vietos numatomos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Jeigu įvedus karo padėtį savivaldybės teritorijoje, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo vietos savivaldos institucijos įgaliojimus arba ji negali veikti, gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų sudėtį ir valdymo struktūrą tvirtina Komisijos pirmininkas.

10. Gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų įgyvendinami uždaviniai, veiklos funkcijos ir Komisijos, civilinės saugos sistemos pajėgų, kitų institucijų sąveika  reglamentuojama Apraše.

11. Kai iš Savivaldybės evakuojami gyventojai, Komisija gyventojams, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai nuosavomis ar kitomis transporto priemonėmis arba pėsčiomis, per visuomenės informavimo priemones pateikia informaciją apie evakavimą, evakavimo maršrutus ir gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus.

12. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, gyventojai, atsisakantys evakuotis, registruojami pasirašytinai atsisakiusių evakuotis gyventojų sąraše. Atsisakiusių evakuotis gyventojų sąraše nurodomas atsisakiusio evakuotis gyventojo vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta ir pasirašoma. Minėtas sąrašas pateikiamas Komisijai. Gyventojai, dėl fizinio trūkumo, ligos ar kitokių priežasčių negalintys patys pasirašyti, atitinkamai pažymimi atsisakiusių evakuotis gyventojų sąraše. Komisija privalo registruoti ir saugoti pateiktus sąrašus, laikydamasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų.

13. Apraše numatytai atitinkamai institucijai priėmus sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas savivaldybėje, Komisija organizuoja  Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas savivaldybėje Apraše nustatyta tvarka.

14. Komisijos pirmininkas:

14.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Komisijai Apraše priskirtų uždavinių vykdymą, reglamentuotų funkcijų atlikimą vadovaudamasis Aprašu, šiais Nuostatais ir Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu;

14.2. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su gretimos savivaldybės ar kitų savivaldybių Komisijomis gyventojų evakavimo metu;

14.3. teikia pasiūlymus dėl gyventojų evakavimo organizavimo Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai, Savivaldybės administracijos direktoriui;

15. Komisijos nariai:

15.1. atlieka Komisijos pirmininko pavedimus vadovaudamiesi Aprašu, Nuostatais ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu.

15.2. teikia Komisijos pirmininkui argumentuotus pasiūlymus dėl gyventojų evakavimo organizavimo;

15.3. yra pavaldūs ir atskaitingi Komisijos pirmininkui.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

17. Nuostatai tvirtinami, keičiami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią