Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-271 2021-06-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                     

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-271

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA ASFALTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) numato Šiaulių miesto teritorijos gatvių su žvyro danga parinkimo asfaltuoti pirmumo kriterijus, jų vertinimą ir įgyvendinimo tvarką.

2.    Aprašas skirtas savivaldybių savarankiškajai funkcijai – savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas tiesimas ir saugaus eismo organizavimas – įgyvendinti.

3.    Aprašu siekiama prisidėti prie Šiaulių miesto savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų įgyvendinimo: vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, sukurti ir išlaikyti patogią susisiekimo sistemą, vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką, mažinti aplinkos oro taršą ir neigiamą poveikį sveikatai.

4.    Gatvių su žvyro danga asfaltavimo darbai vykdomi atsižvelgiant į skirtą finansavimą.

5.    Apraše vartojama sąvoka ,,gatvė“ – tai gatvė ar jos atkarpa su žvyro danga, kurią planuojama asfaltuoti vadovaujantis Aprašu.

6.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

GATVIŲ PARINKIMO ASFALTUOTI PIRMUMO KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

 

7.        Gatvių su žvyro danga asfaltavimo eilės tvarka nustatoma susumavus visus nurodytus kriterijų balus. Didesnis balų skaičius lemia pirmumą. Sąrašą su gatvių asfaltavimo eilės tvarka (toliau – Sąrašas), vadovaudamasi Aprašu, sudaro, keičia ir skelbia viešai Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

8.        Eilės tvarkos nustatymo kriterijai:

Eil. Nr.

Eilės tvarkos nustatymo kriterijai

Skiriami balai

1.       

Deklaruotų gyventojų skaičius, tenkantis 100 metrų gatvės

Tankumas = balas

2.       

Aukštesnė gatvės kategorija

10

3.       

Gretimybės

10

4.       

Jungtis su Šiaulių rajono savivaldybės teritorija

10

5.       

Viešasis transportas

10

6.       

Oro kokybės valdymo programa

10

7.       

Prisidėjimas paramos lėšomis

5–10

9.        Balai pagal pirmąjį kriterijų ,,Deklaruotų gyventojų skaičius, tenkantis 100 metrų gatvės“ atitinka deklaruotų gyventojų skaičių 100 metrų gatvės su žvyro danga, t. y. deklaruotų gyventojų skaičius padalijamas iš visos gatvės su žvyro danga ilgio ir padauginamas iš 100 metrų. Skiriamas balas apvalinamas iki 2 skaičių po kablelio tikslumu.

10.    Balai pagal antrą kriterijų ,,Aukštesnė gatvės kategorija“ skiriami, jei, vadovaujantis Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiuoju planu, gatvė su žvyro danga yra aukštesnės kategorijos, t. y. gatvei nustatyta kategorija yra D1 arba C.

11.    Balai pagal trečią kriterijų ,,Gretimybės“ skiriami, jei gatvė ribojasi ar yra švietimo, ugdymo, gydymo, socialinės įstaigos aplinkoje, jungiasi ar veda į rekreacinę ar atliekų surinkimo, tvarkymo įrenginių teritoriją, viešą vaikų žaidimo, sporto aikštelę, jungiasi su sodų bendrijomis.

12.    Balai pagal ketvirtą kriterijų ,,Jungtis su Šiaulių rajono savivaldybės teritorija“ skiriami, jei Šiaulių miesto teritorijoje esanti gatvė yra Šiaulių rajone esančios gatvės tęsinys (tiesioginis išvažiavimas į Šiaulių rajono savivaldybės teritoriją).

13.    Balai pagal penktą kriterijų ,,Viešasis transportas“ skiriami, jei gatve pagal patvirtintą maršrutą važiuoja viešasis transportas.

14.    Balai pagal šeštą kriterijų ,,Oro kokybės valdymo programa“ yra skiriami gatvėms, įtrauktoms į Šiaulių miesto aplinkos oro kokybės valdymo programos priemonių įgyvendinimo planą.

15.    Balai pagal septintą kriterijų ,,Prisidėjimas paramos lėšomis“ skiriami tokia tvarka:

15.1.        prisidėjimas paramos lėšomis turi būti prie visų rangos darbų;

15.2.        minimalus prisidėjimas paramos lėšomis – 40 proc. nuo visos rangos darbų sąmatos; už tai skiriami 5 balai. Kiekvienas papildomas 1 proc. prisidėjimas paramos lėšomis suteikia papildomą 0,125 balo;

15.3.        maksimalus prisidėjimas paramos lėšomis –  80 proc. nuo visos rangos darbų sąmatos; už tai skiriama 10 balų;

15.4.        jei siūloma prie gatvės asfaltavimo prisidėti 81 proc. ir daugiau, – projektas įgyvendinamas be eilės, patvirtinus reikalingą finansavimą ir pasirašius paramos teikimo sutartį;

15.5.        parama teikiama savanoriškai ir neatlygintinai. Paramos lėšomis asfaltuota gatvė nuosavybės teise priklauso Savivaldybei;

15.6.        paramos lėšų gatvėms asfaltuoti teikimas, vertinimas, sutarčių pasirašymas vykdomas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.   

 

III SKYRIUS

TVARKOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

16.    Duomenys dėl eilės nustatymo pagal 1, 3, 4, 5 kriterijus iš naujo įvertinami kas trejus metus nuo Sąrašo sudarymo, dėl 2 ir 6 kriterijų – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Šiaulių miesto transporto specialiojo plano arba Šiaulių miesto aplinkos oro kokybės valdymo programos patvirtinimo, dėl 7 kriterijaus – kasmet, išskyrus keitimus dėl techninių klaidų. Sąrašas kiekvienais metais iki balandžio 1 d. atnaujinamas, įtraukiant duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais Nekilnojamojo turto registre įregistruotas naujas gatves.

17.    Į Sąrašą nepatenka:

17.1.        gatvės ar jų atkarpos, kurios nėra įrengtos (pastatytos) teisės aktų nustatyta tvarka;

17.2.        gatvės ar jų atkarpos, kuriose draudžiamas transporto eismas;

17.3.        sodų bendrijose esančios gatvės;

17.4.        įvažiavimai, išvažiavimai, likusios neasfaltuotos sankryžos, sankirtos su kitomis gatvėmis ir kiti smulkūs inžineriniai statiniai, kurie remontuojami atskirai.

18.    Konkrečios Sąraše esančios gatvės asfaltavimas gali būti atidedamas:

18.1.        jei gatvės statinyje ar gatvės sklype yra kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių asfaltavimui trukdančių statinių, įrenginių (tvorų, gyvatvorių ir kt.);

18.2.        jei gatvėje nėra vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ar prie jų yra neprisijungta.

19.    Kai kurių gatvių asfaltavimo darbai gali būti vykdomi nepriklausomai nuo Sąraše nurodytos eilės, jei:

19.1.        gautos specialios, tikslinės lėšos pagal patvirtintas specialias valstybės programas ar kitus valstybės nustatytus kriterijus;

19.2.        Savivaldybės tarybos sprendimu gatvė remontuojama pagal kitą programą, tvarkos aprašą, priemonę dėl kitų iškeltų uždavinių ir tikslų įgyvendinimo, nei nustato Aprašas.

20.    Aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________

Į pradžią