Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
NUTARIMAS, Nr. PV-741 2021-07-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. birželio 17 d.

įsakymu Nr. A-928

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

NUTARIMAS

PRADĖTI PRANEŠIMO (SKUNDO) NAGRINĖJIMĄ

 

2021 m. liepos 30 d.  Nr. PV-741

Šiauliai

 

Aš, Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktorius Antanas Bartulis, išnagrinėjęs 2021 m. liepos 23 d. pranešimą (skundą) Nr. (12.4E)SSA-462 dėl galimo MB ,,Židinių namai" (įm. k.: 303356766, buveinės adresas: Padvarninkų k. 7, Kukečių sen., Kelmės r. sav.,) Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 12 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimo,

n u s t a č i a u, kad MB ,,Židinių namai" ant pastato, adresu: Tilžės g. 225, Šiauliuose, neturint Savivaldybės administracijos išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2018 m. spalio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-1785 (2021-04-06 įsakymo Nr. A-462 redakcija) patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo 4 punkte, skleidžia išorines reklamas, viso šeši (6) vnt., nepaisant praėjusio Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius MB ,,Židinių namai" 2021 m. birželio 8 d. raštu Nr. (11.20E)SVA-612 ,,Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą“ nurodyto 20 darbo dienų termino reklamos nukabinimui po 2021 m. gegužės 17 d. pateiktos paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (registracijos DVS „Avilys“ Nr. GVA-584) netenkinamo, dėl laiku nepateikėtų trūkstamų dokumentų, kurių reikia leidimui įrengti išorinę reklamą išduoti.  MB ,,Židinių namai" pažeidė Lietuvos Respublikos reklamos 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus reiklalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 25 straipsnio 8 dalimi,

n u t a r i u pradėti 2021 m. liepos 5 d. pranešimo (skundo) Nr. (12.4E)SSA-462 nagrinėjimo procedūrą dėl MB ,,Židinių namai" skleidžiamų šešių (6) vienetų išorinės vaizdinės reklamos ant pastato, adresu: Tilžės g. 125, Šiauliuose.

Reklaminės veiklos subjektas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra priimtas šis nutarimas, ir pareiškėjas, nesutinkantis su šiuo priimtu nutarimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo priėmimo dienos apskųsti jį Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo nutarimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

Šis nutarimas per 3 darbo dienas paskelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią