Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1457 2021-09-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL K. DONELAIČIO G. 79 ADRESO PAKEITIMO IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL K. DONELAIČIO G. 79 ADRESO PAKEITIMO IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. A-1457

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 ,,Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 4 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į 2021 m. rugpjūčio 30 d. prašymą Nr. GVA-1148:

                     1. K e i č i u  žemės sklypui su statiniais adresą K. Donelaičio g. 79 pagal 1 priedą.

                     2. S u t e i k i u  numerius patalpoms, esančioms pastate K. Donelaičio g. 79, kurio unikalus Nr. 4400-5664-5522, pagal 2 priedą.

                     3. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo adresų įregistravimo Adresų registre dienos.

                     4. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

       Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Eduardas Bivainis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1457 - DĖL K. DONELAIČIO G. 79 ADRESO PAKEITIMO IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
A-1457 - DĖL K. DONELAIČIO G. 79 ADRESO PAKEITIMO IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią