Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-352 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-352

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105, 12, 14, 17 ir 19 punktais, atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021-06-23 valdybos posėdžio protokolą Nr. 8 ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021-06-25 raštą Nr. SD-2065 „Dėl AB „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suderinti Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021–2026 metų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos planą (toliau – Veiklos planas) (pridedama).

2. Nustatyti šio sprendimo 1 punktu suderinto Veiklos plano vykdymo laikotarpiu akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį:

2.1. be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo – 0,56 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM);

2.2. su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe – 0,56 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM).

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-211 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.
 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-352 - DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią